e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Budowa sieci
Seria: Inne
Promocja: -44%


Praktyczne projekty sieciowe

Pawe³ Zarêba
promocja -44%
cena: 57.946428571429 z 32.45 z
Data wydania: 2019-05-07
stron: 288, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

Opanuj sieci - w praktyce!

 • Poznaj tajniki po³±czeñ sieciowych
 • Skonfiguruj sieæ lokaln± i dostêp do Internetu
 • Zaimplementuj VoIP oraz zastosuj technologiê VPN
 • Kontroluj i monitoruj dom za po¶rednictwem sieci
Fale radiowe, ¶wiat³owody, kable - sieci oplataj± ¶wiat. Dzi¶ komputer bez po³±czenia z Internetem stanowi w³a¶ciwie tylko kosztowny kawa³ek elektronicznego z³omu. To w³a¶nie sieæ sprawia, ¿e otaczaj±ce nas zewsz±d urz±dzenia cyfrowe zapewniaj± dostêp do interesuj±cych tre¶ci, umo¿liwiaj± korzystanie z map, pozwalaj± monitorowaæ otoczenie, s³uchaæ strumieniowanej muzyki i ogl±daæ filmy - s³owem, daj± nam wszystkie te mo¿liwo¶ci, które kojarzymy z rewolucj± informacyjn±.
Ksi±¿ka Praktyczne projekty sieciowe bezbole¶nie wprowadzi Ciê w ¶wiat wspó³czesnych technologii sieciowych. Przedstawia najistotniejsze informacje na temat ich mo¿liwo¶ci oraz ograniczeñ. W niezwykle praktyczny sposób uczy, jak radziæ sobie z zadaniami stawianymi przed projektantami i administratorami sieci. Prezentuje szereg konkretnych przyk³adów i projektów, które z pewno¶ci± przydadz± Ci siê w pracy. Je¶li szukasz kompendium praktycznej wiedzy na temat sieci, lepiej nie mo¿na by³o trafiæ.
 • Podstawowe informacje o typach sieci i technologiach sieciowych
 • Zapewnianie dostêpu do Internetu i tworzenie VLAN-ów
 • Zestawianie lokalnych i globalnych po³±czeñ VoIP
 • Projektowanie sieci mobilnych oraz zastosowanie technologii MPLS i VPN
 • Wykorzystanie IoT do monitorowania i zarz±dzania domem
 • Praktyczne zastosowanie technologii QoS, NetFlow i RADIUS
 • Administracja z³o¿onej sieci Wi-Fi
 • Zarz±dzanie sieciami i rozwi±zywanie problemów

Sieci? Z t± ksi±¿k± to nic trudnego!Cena: 32.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Budowa sieci

Packet Guide to Core Network Protocols (63.74z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 2 (31.20z)
Sieci komputerowe. Kompendium. Wydanie II (67.00z)
Biblia Windows Server 2012 Podrêcznik administratora (52.57z)
Routing i switching. Praktyczny przewodnik (26.95z)
Systemy i sieci dostêpowe xDSL (47.52z)
Sieci komputerowe. Kurs (19.20z)
Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012. Poradnik praktyczny (38.64z)
Ethernet. Biblia administratora (79.00z)
802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide. The Definitive Guide. 2nd Edition (152.15z)
Podstawy sieci komputerowych (47.52z)
CCNP SWITCH. Oficjalny przewodnik certyfikacji z p³yt± CD (109.65z)
Aplikacje i us³ugi a technologie sieciowe (82.98z)
CompTIA Project+ Certification Guide (109.00z)
CompTIA A+ Certification Guide (220-901 and 220-902) (179.00z)
Sieci komputerowe Cisco. Zostañ administratorem. Materia³ CCNA 200-120 (99.00z)
Telefonia VoIP. Multimedialne sieci IP (71.43z)
Praktyczne projekty sieciowe (38.35z)
Tworzenie sieci komputerowej. Æwiczenia praktyczne (18.99z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 1 wydanie 2 rozszerzone (26.40z)

Pozostae z serii: Inne

Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych (39.90z)
jQuery. Leksykon kieszonkowy. eBook. Pdf (19.90z)
Communicating Data with Tableau. Designing, Developing, and Delivering Data Visualizations (143.65z)
ASP.NET Core 2.0. Wprowadzenie (20.90z)
Mastering Qt 5 - Second Edition (139.00z)
Ty te¿ to masz! Odkryj swoje talenty i zacznij robiæ w ¿yciu to, co lubisz i potrafisz najlepiej (28.74z)
Niemiecki dla bystrzaków. Poziom ¶rednio zaawansowany (21.95z)
Podrêcznik jQuery. Interaktywne interfejsy internetowe. Smashing Magazine. eBook. Pdf (47.00z)
Raspberry Pi. Kurs video. Praktyczne zastosowanie popularnej maliny (49.00z)
Windows 95 PL. Æwiczenia praktyczne (9.00z)
Data Algorithms. Recipes for Scaling Up with Hadoop and Spark (245.65z)
JavaScript. Podrêcznik tworzenia interaktywnych stron internetowych. Wydanie II (77.00z)
Tworzenie serwisów WWW. Pierwsza pomoc (8.20z)
Adobe Photoshop CS2/CS2 PL. Oficjalny podrêcznik (77.00z)
Java EE 6. Tworzenie aplikacji w NetBeans 7 (59.00z)
Pocket PC. Podrêcznik u¿ytkownika. Wydanie II (10.90z)
WordPress. Tworzenie aplikacji internetowych. Wydanie II (48.95z)
ARCHICAD. Kurs video. Obs³uga bibliotek i zarz±dzanie zasobami, tworzenie w³asnych obiektów (149.00z)
Learning R. A Step-by-Step Function Guide to Data Analysis (118.15z)
Programming Social Applications. Building Viral Experiences with OpenSocial, OAuth, OpenID, and Distributed Web Frameworks (152.15z)

bezprzewodowy światłowodowy internet radiowy maków podhalanski telefon serwery | zajdzyj Serwis laptopów ursus naprawimy wszystko | polecam genialny niepowtarzalny serwis laptopów warszawa sosnkowskiego 33 serwis komputerowy | fumigowanie | domy knurów