e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Budowa sieci
Seria: Inne
Promocja: -35%


Praktyczne projekty sieciowe

Pawe³ Zarêba
promocja -35%
cena: 59 z 38.35 z
Data wydania: 2019-05-07
stron: 288, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

Opanuj sieci - w praktyce!

 • Poznaj tajniki po³±czeñ sieciowych
 • Skonfiguruj sieæ lokaln± i dostêp do Internetu
 • Zaimplementuj VoIP oraz zastosuj technologiê VPN
 • Kontroluj i monitoruj dom za po¶rednictwem sieci
Fale radiowe, ¶wiat³owody, kable - sieci oplataj± ¶wiat. Dzi¶ komputer bez po³±czenia z Internetem stanowi w³a¶ciwie tylko kosztowny kawa³ek elektronicznego z³omu. To w³a¶nie sieæ sprawia, ¿e otaczaj±ce nas zewsz±d urz±dzenia cyfrowe zapewniaj± dostêp do interesuj±cych tre¶ci, umo¿liwiaj± korzystanie z map, pozwalaj± monitorowaæ otoczenie, s³uchaæ strumieniowanej muzyki i ogl±daæ filmy - s³owem, daj± nam wszystkie te mo¿liwo¶ci, które kojarzymy z rewolucj± informacyjn±.
Ksi±¿ka Praktyczne projekty sieciowe bezbole¶nie wprowadzi Ciê w ¶wiat wspó³czesnych technologii sieciowych. Przedstawia najistotniejsze informacje na temat ich mo¿liwo¶ci oraz ograniczeñ. W niezwykle praktyczny sposób uczy, jak radziæ sobie z zadaniami stawianymi przed projektantami i administratorami sieci. Prezentuje szereg konkretnych przyk³adów i projektów, które z pewno¶ci± przydadz± Ci siê w pracy. Je¶li szukasz kompendium praktycznej wiedzy na temat sieci, lepiej nie mo¿na by³o trafiæ.
 • Podstawowe informacje o typach sieci i technologiach sieciowych
 • Zapewnianie dostêpu do Internetu i tworzenie VLAN-ów
 • Zestawianie lokalnych i globalnych po³±czeñ VoIP
 • Projektowanie sieci mobilnych oraz zastosowanie technologii MPLS i VPN
 • Wykorzystanie IoT do monitorowania i zarz±dzania domem
 • Praktyczne zastosowanie technologii QoS, NetFlow i RADIUS
 • Administracja z³o¿onej sieci Wi-Fi
 • Zarz±dzanie sieciami i rozwi±zywanie problemów

Sieci? Z t± ksi±¿k± to nic trudnego!Cena: 38.35 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Budowa sieci

GNS3. Kurs video. Administruj wirtualn± sieci± komputerow± (318.50z)
Biblia Windows Server 2012. Podrêcznik Administratora (37.91z)
Sieci komputerowe. Kurs. Wydanie II (24.70z)
Rozwi±zania zadañ z sieci komputerowych (33.00z)
Aplikacje i us³ugi a technologie sieciowe (82.98z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 1 wydanie 2 rozszerzone (26.40z)
Symulacje komputerowe w fizyce. Wydanie II (43.45z)
VMware dla administratorów sieci komputerowych (36.85z)
Budowa sieci komputerowych na prze³±cznikach i routerach Cisco (37.95z)
Internet of Things Projects with ESP32 (94.99z)
Mikrotik. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu MTCRE (79.00z)
Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka. Wydanie II (20.35z)
Programowalne modu³y Ethernetowe w przyk³adach (65.71z)
Sieci komputerowe. Kurs. Wydanie II (49.00z)
Tworzenie sieci komputerowej. Æwiczenia praktyczne (18.99z)
Building Wireless Sensor Networks. with ZigBee, XBee, Arduino, and Processing (118.15z)
Administrowanie sieciowymi protoko³ami komunikacyjnymi (69.00z)
Ethernet. Biblia administratora (79.00z)
BGP. Building Reliable Networks with the Border Gateway Protocol (135.15z)
Ethernet. Biblia administratora (43.45z)

Pozostae z serii: Inne

Prawa ludzkiej natury (12.90z)
Google App Engine. Kod w chmurze (31.35z)
Nowoczesne Django (59.00z)
Implementing Oracle Integration Cloud Service (199.00z)
Flesz. O fotografii z lamp± b³yskow± (39.90z)
Ajax: The Definitive Guide (169.15z)
Windows Vista. Naprawa i optymalizacja. Æwiczenia praktyczne (24.90z)
Jak my¶l± inteligentne maszyny (63.20z)
Komputerowa edycja dokumentów dla ¶rednio zaawansowanych (25.54z)
Mastering Spring Boot 2.0 (179.00z)
Fotografia doskona³a. Jak kreowaæ magiê cyfrowego obrazu (99.00z)
PowerPoint 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. ePub (51.99z)
Learning Salesforce Visual Workflow and Process Builder - Second Edition (189.00z)
Wielka czwórka. Ukryte DNA: Amazon, Apple, Facebook i Google (27.36z)
Tatry, Pieniny, Orawa i Spisz. Pomys³y na góralsk± przygodê. Wydanie 1 (24.90z)
Matematyka. Kurs video. Teoria dla programisty i data science (199.00z)
Bezpieczeñstwo systemu e-commerce, czyli jak bez ryzyka prowadziæ biznes w internecie. eBook. PDF (35.90z)
Think Bayes (76.42z)
Blockchain. Zaawansowane zastosowania ³añcucha bloków. Wydanie II (61.38z)
Word 2007 for Starters: The Missing Manual. The Missing Manual (67.92z)

Jeśli chcesz kupić najlepszy sprzęt, laptop lub komputery sucha beskidzka najtaniej kupisz w Stryszawie. SumerNet Gwarantuje jakość, profesjonalną obsługę i serwis na miejscu. | ciechocinek hotel spa | wolny apartament na nocleg i spanie wolne apartamenty Gdańsk last minute apartament nad morzem | tantra Poznań