e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -69%


Krwawy bunt. Historia powstania w amerykañskim wiêzieniu Attica

Heather Ann Thompson
promocja -69%
cena: 57.741935483871 z 17.90 z
Data wydania: 2020-06-23
stron: 684, miêkka oprawa, format: 164x239

wicej na stronie helion.pl

Nagroda Pulitzera w dziedzinie historii (2017)

9 wrze¶nia 1971 roku niemal 1300 osadzonych w zak³adzie karnym Attica zdecydowa³o siê g³o¶no zaprotestowaæ przeciwko nieludzkim warunkom odbywania kary i wieloletnim nadu¿yciom, jakich dopuszcza³a siê administracja wiêzienia. Zdesperowani skazani wziêli zak³adników i rozpoczêli pertraktacje. Negocjowali dzieñ i noc, jednak w³adze wykluczy³y jakikolwiek kompromis. Ju¿ 13 wrze¶nia wys³ano uzbrojone patrole, aby odbi³y zak³ad karny si³±. Zabito niemal 40 osób, zginêli wiê¼niowie i zak³adnicy, ale na tej rzezi sprawa siê nie zakoñczy³a. Kolejne miesi±ce trwa³a brutalna zemsta mundurowych na osadzonych, a próby dochodzenia sprawiedliwo¶ci przed ró¿nymi s±dami ci±gnê³y siê blisko cztery dekady.
Prawda jednak nie zatriumfowa³a. Zarzuty postawiono wy³±cznie wiê¼niom. ¯aden z urzêdników odpowiedzialnych za tragiczny w skutkach szturm na zak³ad czy zaniedbania wobec ocala³ych i rodzin zabitych nie zosta³ postawiony w stan oskar¿enia, a wiêkszo¶æ z wa¿niejszych dokumentów powi±zanych ze spraw± zosta³a utajniona przez rz±d. O tym najwiêkszym buncie w historii amerykañskiego wiêziennictwa przez kilkadziesi±t lat niewiele by³o wiadomo.
Ta pasjonuj±ca ksi±¿ka powsta³a dziêki trwaj±cym ponad dekadê wnikliwym badaniom, a tak¿e potê¿nej determinacji i uporowi autorki. Oddaje g³os wszystkim zaanga¿owanym w sprawê buntu w wiêzieniu Attica, równie¿ tym, którym prawa g³osu odmówiono, gdy¿ dla stró¿ów prawa wa¿niejsze okaza³o siê zapewnienie ochrony politykom. Ukrywanie prawdy przed opini± publiczn± sprawi³o, ¿e historia buntu w Attice do dzi¶ jest pasmem niedomówieñ, krzywd i politycznych rozgrywek.
Ta zapieraj±ca dech publikacja odkrywa mroczne tajemnice, a najstraszniejsze w niej jest to, ¿e opowiada o wydarzeniach, które rozegra³y siê naprawdê.

Krew, b³oto, woda: mroczne sekrety ludzi przy w³adzy musz± wyj¶æ na jaw!

KSIAZKI.WP.PL: Attica: historia krwawego buntu. Do dzi¶ nie ukarano winnych
CIEKAWOSTKIHISTORYCZNE.PL: Dyskryminacja rasowa i eksperymenty medyczne doprowadzi³y do krwawego buntu w wiêzieniu
CIEKAWOSTKIHISTORYCZNE.PL: „Wszêdzie widzia³em krew przemieszan± z b³otem i wod±. To by³o jedyne, co widzia³em” – najtragiczniejszy bunt wiêzienny w historii USA
Cena: 17.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Wydawnictwo Naukowe Helion

Czystka Stalina w Armii Czerwonej. Pocz±tki wielkiego terroru (21.95z)
Krajobraz po ¿yciu. ¦ladami Galicji. Opowie¶ci o ludziach i miejscach (21.95z)
Krótka historia mafii sycylijskiej (12.90z)
Dzieciñstwo w cieniu rózgi. Historia i oblicza przemocy wobec dzieci (24.74z)
My¶li (23.94z)
Wybrane diatryby i Encheiridion. Stoicka sztuka ¿ycia (15.96z)
Krótka historia mafii sycylijskiej (20.35z)
Personal branding, czyli jak skutecznie zbudowaæ autentyczn± markê osobist± (21.95z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie III zaktualizowane (37.95z)
Od hierarchii do turkusu, czyli jak zarz±dzaæ w XXI wieku (17.90z)
Od hierarchii do turkusu, czyli jak zarz±dzaæ w XXI wieku (32.45z)
Urban resilience concept and post-industrial cities in Europe (26.95z)
Bioksi±¿ka. Biologia dla niewtajemniczonych (12.90z)
Poradnik design thinking - czyli jak wykorzystaæ my¶lenie projektowe w biznesie (30.94z)
Reformacja. Rewolucja Lutra (24.34z)
Od hierarchii do turkusu, czyli jak zarz±dzaæ w XXI wieku (12.90z)
Oczy Wojownika. Opowie¶æ o fotografie Macieju Macierzyñskim (21.64z)
Naznaczeni przez rewolucjê bolszewików (39.90z)
Czystka Stalina w Armii Czerwonej. Pocz±tki wielkiego terroru (24.74z)
Wêdrówki przez czas. Nieoczywiste rozmowy o dziejach Europy (34.59z)

Pozostae z serii: Inne

C++. Wykorzystaj potêgê aplikacji graficznych. eBook. ePub (29.00z)
The Ruby Programming Language (135.15z)
Microsoft Office 2019 Krok po kroku (55.92z)
Google Apps Script. Web Application Development Essentials. 2nd Edition (109.65z)
Architecting Data-Intensive Applications (139.00z)
Tablice informatyczne. Unity (5.90z)
Mining the Social Web. Data Mining Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, GitHub, and More. 3rd Edition (186.15z)
Artificial Intelligence By Example (139.00z)
ABC programowania w C++ (25.00z)
Anti-Spam Tool Kit. Edycja polska (49.90z)
Perfekcja w fotografii. Od inspiracji do obrazu (69.00z)
Szeregi czasowe. Praktyczna analiza i predykcja z wykorzystaniem statystyki i uczenia maszynowego (43.45z)
CATIA. Narzêdzia i modu³y (119.00z)
.NET Design Patterns (159.00z)
Mistrz programowania. Zwiêksz efektywno¶æ i zrób karierê. eBook. ePub (29.90z)
HTML5. Podrêcznik programisty (67.00z)
FISZKI audio - j. francuski - Czasowniki dla pocz±tkuj±cych (15.19z)
Nowoczesny jêzyk JavaScript (69.00z)
Running Lean. Iterate from Plan A to a Plan That Works. 2nd Edition (126.65z)
AutoLISP czyli programowanie AutoCADa (65.30z)

bezprzewodowy światłowodowy internet skawica telefon serwery | przedszkole Piła | z nadrukiem torby papierowe Piła | noclegi ciechocinek