e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne
Promocja: -69%


Korporacyjne jezioro danych. Wykorzystaj potencja³ big data w swojej organizacji

Alex Gorelik
promocja -69%
cena: 48.064516129032 z 14.90 z
Data wydania: 2019-11-05
stron: 200, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Koncepcja big data, nauka o danych i analityka danych wspomagaj± dzi¶ procesy decyzyjne w przedsiêbiorstwach w niespotykanym wcze¶niej zakresie. Zwiêkszaj± poziom efektywno¶ci pracy w wielu ró¿nych bran¿ach. Korporacje zaczê³y wiêc eksperymenty z wykorzystaniem big data i technologii chmury, aby budowaæ jeziora danych oraz tworzyæ oparte na nich systemy podejmowania decyzji. Niejeden z tych projektów siê nie powiód³, gdy¿ nie zosta³ dostosowany do kultury i potrzeb przedsiêbiorstwa. Najwyra¼niej zabrak³o wiedzy, w jaki sposób skutecznie przeprowadzaæ tak radykaln± transformacjê.
Ta ksi±¿ka jest praktycznym przewodnikiem, który u³atwia wdra¿anie architektury jeziora danych (ang. data lake) w przedsiêbiorstwie. Omówiono tu ró¿ne podej¶cia do jej uruchamiania i rozwijania, w tym ka³u¿e danych (analityczne piaskownice) i stawy danych (hurtownie danych), a tak¿e budowanie jezior danych od podstaw. Opisano konfigurowanie ró¿nych stref, co pozwala na odpowiednie rozmieszczenie zarówno surowych, jak i starannie zarz±dzanych i przetworzonych danych. Wyja¶niono znaczenie zarz±dzania dostêpem do stref. Zawarto tu równie¿ wskazówki umo¿liwiaj±ce zachowanie zgodno¶ci z regu³ami zarz±dzania danymi przedsiêbiorstwa.
W tej ksi±¿ce:
  • wprowadzenie do hurtowni danych, big data i nauki o danych
  • praktyczne techniki budowania jezior danych
  • najlepsze praktyki dostarczania analitykom dostêpu do danych
  • projektowanie architektury jeziora danych oraz ró¿ne techniki implementacji
  • zalety i wady ró¿nych podej¶æ do budowania magazynów danych i zarz±dzania nimi

Jeziora danych i big data - ocean mo¿liwo¶ci!Cena: 14.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

Gra bez koñca (26.95z)
Spark. Zaawansowana analiza danych (26.95z)
Szefologika, czyli logika szefowania. Wydanie 2 rozszerzone (37.95z)
Mapa Agile & Scrum. Jak siê odnale¼æ jako Scrum Master (32.45z)
Kompletny przewodnik po DAX. Analiza biznesowa przy u¿yciu Microsoft Excel, SQL Server Analysis Services i Power BI (71.60z)
BeagleBone Cookbook. Software and Hardware Problems and Solutions (143.65z)
Code Simplicity. The Fundamentals of Software (101.15z)
Microsoft Azure. Kurs video. Zostañ administratorem systemów IT (89.00z)
Building Industrial Digital Twins (189.00z)
Introduction to DevOps with Kubernetes (109.00z)
Getting Started with Google BERT (129.00z)
Google Picasa. Æwiczenia praktyczne (10.44z)
Projektowanie architektoniczne. Wprowadzenie do zawodu architekta. Wydanie II (49.00z)
¦wiat w skali mikro. Wszystko o modelarstwie (25.14z)
Dane grafowe w praktyce. Jak technologie grafowe u³atwiaj± rozwi±zywanie z³o¿onych problemów (48.95z)
Minecraft. Memy (5.45z)
NoSQL. Kompendium wiedzy (21.45z)
Podstawy projektowania interfejsów u¿ytkownika (37.00z)
Tworzenie nowoczesnych aplikacji graficznych w WPF (89.00z)
Total Commander. Leksykon kieszonkowy (18.99z)

Pozostae z serii: Inne

S³owacja zim±. Narty. Kuchnia. K±pieliska termalne. Wydanie 3 (24.90z)
SQL w mgnieniu oka. Opanuj jêzyk zapytañ w 10 minut dziennie. Wydanie V (37.17z)
Koncepcja Domain-Driven Design. Dostosowywanie architektury aplikacji do strategii biznesowej (51.35z)
Dreamweaver CS6: The Missing Manual (220.15z)
In¿ynieria chaosu. Odporno¶æ systemów w praktyce (37.95z)
Web 2.0. Przewodnik po strategiach. eBook. Pdf (31.99z)
Nowoczesne Django (59.00z)
Using SQLite. Small. Fast. Reliable. Choose Any Three (135.15z)
AutoCAD 2012 i 2012 PL. Æwiczenia praktyczne (34.90z)
TCP/IP od ¶rodka. Protoko³y. Wydanie II (70.95z)
Practical Internet of Things with JavaScript (139.00z)
AutoCAD 2011 PL. Pierwsze kroki (19.20z)
Lean Mobile App Development (159.00z)
S³ownik informatyczny (29.90z)
AutoCAD 2011 PL. Pierwsze kroki. eBook. Mobi (27.90z)
Internet. Ilustrowany przewodnik. Wydanie II (24.90z)
Wprowadzenie do Raspberry Pi, wyd. II (28.56z)
Microsoft Excel 2016 Analiza i modelowanie danych biznesowych (71.60z)
IBM Watson Projects (159.00z)
SDN: Software Defined Networks. An Authoritative Review of Network Programmability Technologies (220.15z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet pewelka telefon | wczasy nad morzem Dźwirzyno noclegi noclegi nad morzem | dentysta pszów | olejetanio | layartancep