e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Zrównowa¿ony kod. Dobre praktyki i heurystyki dla in¿ynierów oprogramowania

Mark Seemann
cena: 99.00 z
Data wydania: 2022-06-01
stron: 359, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Wielu zdolnych programistów uczestniczy w nieefektywnych, ¼le prowadzonych projektach. Inni musz± utrzymywaæ kod, który w³a¶ciwie nigdy nie powinien ujrzeæ ¶wiat³a dziennego. ¬róde³ tego rodzaju trudno¶ci jest wiele: programowanie samo w sobie jest nie³atwym zagadnieniem, a tworzenie funkcjonalnych aplikacji najczê¶ciej wymaga wspó³dzia³ania wielu osób. Sprawia to, ¿e kod buduj±cy aplikacjê szybko zwiêksza swoj± z³o¿ono¶æ, staje siê niezrozumia³y i bardzo trudny w utrzymaniu. Na szczê¶cie te problemy zosta³y dostrze¿one i obecnie mamy wiele sposobów ich rozwi±zywania.
Ta ksi±¿ka jest przeznaczona dla do¶wiadczonych programistów, którzy chc± zdobyæ lub pog³êbiæ wiedzê o metodologiach i dobrych praktykach tworzenia z³o¿onego oprogramowania. Stanowi interesuj±co napisany zbiór heurystyk i technik u³o¿onych w kolejno¶ci stosowania podczas rozwijania projektu programistycznego. Omówiono tu miêdzy innymi listy kontrolne, TDD, rozdzielenie poleceñ i zapytañ, Git, z³o¿ono¶æ cyklomatyczn±, przezroczysto¶æ referencyjn±, wycinki pionowe, refaktoryzacjê zastanego kodu czy programowanie typu outside-in. Pokazano równie¿, jak utrzymaæ w³a¶ciwe tempo pracy podczas dodawania funkcjonalno¶ci, jak rozwi±zywaæ problemy optymalizacji, enkapsulacji, a tak¿e projektowania API i testów jednostkowych. Poszczególne zagadnienia zosta³y zilustrowane kodem przyk³adowego projektu napisanego w C#, zrozumia³ego dla ka¿dego, kto zna dowolny jêzyk zorientowany obiektowo.
Dziêki ksi±¿ce zrozumiesz, jak:
  • wybieraæ sprawdzone procesy
  • tworzyæ listy kontrolne u³atwiaj±ce polepszenie wyników
  • unikaæ „parali¿u analitycznego”
  • przeciwdzia³aæ degradacji kodu i niepotrzebnej z³o¿ono¶ci
  • stosowaæ lepsze techniki modyfikacji kodu i rozwi±zywania problemów
  • skuteczniej godziæ wymogi wydajno¶ci i bezpieczeñstwa

Celem nie jest pisanie kodu. Celem jest funkcjonalne oprogramowanie!Cena: 99.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne - Programowanie

Wzorce projektowe. Elementy oprogramowania obiektowego wielokrotnego u¿ytku (35.40z)
Amazon Web Services Bootcamp (139.00z)
Rozmowa rekrutacyjna dla programistów. Przewodnik do sukcesu (79.00z)
Programming Microsoft Dynamics NAV - Fifth Edition (179.00z)
Codermetrics. Analytics for Improving Software Teams (143.65z)
Machine learning i jêzyk R. Kurs video. Pierwsze kroki z pakietem mlr (19.00z)
AI for People and Business. A Framework for Better Human Experiences and Business Success (186.15z)
Serverless na platformie Azure (37.95z)
Metody klasyfikacji obiektów w wizji komputerowej (41.07z)
Swift od podstaw. Praktyczny przewodnik (20.35z)
Learning Functional Programming in Go (179.00z)
Associations and Correlations (109.00z)
Think Julia. How to Think Like a Computer Scientist (186.15z)
Programi¶ci i t³umacze. Wprowadzenie do lokalizacji oprogramowania (37.95z)
Sztuczna inteligencja dla bystrzaków (37.76z)
Mastering Ethereum. Building Smart Contracts and DApps (220.15z)
Kafka: The Definitive Guide. 2nd Edition (254.15z)
Terraform. Krótkie wprowadzenie. Tworzenie infrastruktury za pomoc± kodu. Wydanie II (37.95z)
Biblioteki Qt. Zaawansowane programowanie przy u¿yciu C++ (43.45z)
Keycloak - Identity and Access Management for Modern Applications (139.00z)

Pozostae z serii: Inne

Po prostu Fedora Core 1 (49.90z)
iPhone Hacks. Pushing the iPhone and iPod touch Beyond Their Limits (118.15z)
Neuroedukacja. Jak wykorzystaæ potencja³ mózgu w procesie uczenia siê (27.92z)
SEO jako element strategii marketingowej Twojej firmy (26.95z)
13 najpopularniejszych sieciowych ataków na Twój komputer. Wykrywanie, usuwanie skutków i zapobieganie. eBook. ePub (27.90z)
JavaScript dla dzieci. Programowanie na weso³o (55.20z)
Metody i techniki sztucznej inteligencji (42.42z)
Voicebot and Chatbot Design (139.00z)
Nieoficjalny przewodnik konstruktora Lego Technic, wyd. II (107.73z)
Access 2000 PL. Æwiczenia praktyczne (14.00z)
Wybrze¿e Chorwacji, S³owenii i Czarnogóry. Wydanie 3 (26.90z)
Game Programming using Qt 5 Beginner's Guide - Second Edition (159.00z)
Mac OS X Tiger. Skuteczne rozwi±zania (17.90z)
Gra na gitarze. Patrz i ucz siê! (49.00z)
AutoCAD. LSP i DCL. Programowanie okien dialogowych w przyk³adach (35.00z)
Oracle Database 11g. Nowe mo¿liwo¶ci (59.00z)
JavaFX. Tworzenie graficznych interfejsów u¿ytkownika (82.56z)
Sztuka Wojny. Wydanie II superekskluzywne (149.00z)
Stwórz jednoro¿ca. Od idei po startup wart miliony. Wydanie II rozszerzone (12.90z)
FISZKI audio j. w³oski Czasowniki dla pocz±tkuj±cych (15.19z)

bezprzewodowy światłowodowy internet białka telefon serwery | ciechocinek nocleg | wypoczynek dla seniorów wczasy dla seniora nad morzem wyjazd seniora nad morze | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów piastów darmowa diagnoza naprawy laptopa | Agra studio Poznań