e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Kod doskona³y. Jak tworzyæ oprogramowanie pozbawione b³êdów. Wydanie II

Steve McConnell
cena: 129.00 z
Data wydania: 2010-11-02
stron: 944, twarda oprawa, format: 164x239

wicej na stronie helion.pl

Kultowy podrêcznik tworzenia doskona³ego oprogramowania!

 • Twórz wolny od b³êdów, najwy¿szej jako¶ci kod
 • Utrzymuj sta³± kontrolê nad z³o¿onymi projektami
 • Wcze¶nie wykrywaj i rozwi±zuj problemy
 • Sprawnie rozwijaj i poprawiaj oprogramowanie
Steve McConnell wie wiêcej o budowie oprogramowania ni¿ ktokolwiek inny; mamy ogromne szczê¶cie, ¿e zdecydowa³ siê podzieliæ swoim do¶wiadczeniem oraz wiedz± w tej wa¿nej i oryginalnej ksi±¿ce.

Alan Cooper, „ojciec” jêzyka Visual Basic, autor ksi±¿ki About Face

Zapewne ka¿dy zgodzi siê ze stwierdzeniem, ¿e je¶li jaki¶ proces odpowiada za nawet 70% b³êdów w gotowym produkcie, z pewno¶ci± wymaga znacz±cego usprawnienia... Czy masz jednak ¶wiadomo¶æ, ¿e w³a¶nie tyle problemów generuje samo wytwarzanie oprogramowania? Te b³êdy powoduj± nie tylko usterki w ju¿ gotowych programach, niespe³niaj±cych oczekiwañ klientów — odpowiadaj± tak¿e za znaczne opó¼nienia przy realizacji zleconych projektów i nagminne przekraczanie zaplanowanego bud¿etu. Ka¿dy ambitny programista staje zatem przed konieczno¶ci± zdobycia wiedzy o takich metodach pracy, które pozwol± szybciej i efektywniej realizowaæ projekty, a przy tym zapewniaæ najwy¿sz± jako¶æ tworzonego kodu. W koñcu na podstawie tych w³a¶nie umiejêtno¶ci oceniana jest tak¿e warto¶æ danego programisty w zespole.

Z tych w³a¶nie powodów niniejsza ksi±¿ka, bêd±ca przejrzyst± kompilacj± najlepszych technik programowania, zdoby³a tak wielkie uznanie w ¶rodowisku zawodowców i studentów, osi±gaj±c miano podrêcznika kultowego. Przed Tob± drugie, zaktualizowane wydanie s³ynnej publikacji, w której Steve McConnell przedstawia wszystkie aspekty budowy programów, takie jak jako¶æ czy podej¶cie do procesu wytwarzania. Autor rozwija tu tak istotne zagadnienia, jak przebieg budowy klasy, techniki pracy z danymi i strukturami steruj±cymi, debugowanie, refaktoryzowanie oraz metody i strategie optymalizacji. Znajdziesz tu dziesi±tki list kontrolnych, pomocnych w ocenianiu architektury, jako¶ci klas i procedur, nazw zmiennych czy struktur steruj±cych, a tak¿e ponad 500 przyk³adów dobrego i z³ego kodu. Dowiesz siê, co by³o przyczyn± wielu typowych problemów w przesz³o¶ci i jak ich dzisiaj unikaæ. Opisane metody pracy pomog± utrzymaæ kontrolê nad du¿ymi projektami oraz efektywnie rozwijaæ i modyfikowaæ oprogramowanie w odpowiedzi na zmiany wymagañ. Co wa¿ne, mo¿na je skutecznie wykorzystywaæ niezale¿nie od stosowanego jêzyka programowania!

Dziêki tej ksi±¿ce nauczysz siê skutecznie:
 • projektowaæ z zachowaniem minimalnej z³o¿ono¶ci;
 • praktycznie wykorzystywaæ metody pracy zespo³owej;
 • programowaæ defensywnie, by unikaæ b³êdów w kodzie i jak najszybciej je z niego usuwaæ;
 • wykorzystywaæ okazje do refaktoryzacji oraz rozwijania kodu i robiæ to w sposób bezpieczny;
 • korzystaæ z metod programowania dopasowanych do projektu;
 • szybko i efektywnie debugowaæ;
 • wcze¶nie i we w³a¶ciwy sposób rozwi±zywaæ najwa¿niejsze problemy z konstrukcj± oprogramowania;
 • dbaæ o jako¶æ kodu od pierwszego do ostatniego dnia projektu.

Posi±d¼ kluczowe umiejêtno¶ci tworzenia najwy¿szej jako¶ci oprogramowania!


Steve McConnell jest jednym z najbardziej szanowanych ekspertów w ¶wiecie informatyki. Jest g³ównym programist± w firmie Construx Software oraz znanym autorem bestsellerowych ksi±¿ek, m.in. Kod doskona³y i Rapid Development — obie zosta³y uhonorowane nagrod± Jolt magazynu „Software Development”, przyznawan± co roku najlepszej ksi±¿ce po¶wiêconej procesowi wytwarzania oprogramowania. Bra³ udzia³ w projektach realizowanych dla takich firm, jak Microsoft czy Boeing, a w 1998 roku czytelnicy magazynu „Software Development” uznali go obok Billa Gatesa i Linusa Torvaldsa za jedn± z trzech najbardziej wp³ywowych osób w bran¿y oprogramowania.

Cena: 129.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Learning Domain-Driven Design (220.15z)
Wprowadzenie do obliczeñ równoleg³ych (39.39z)
Projektowanie systemów rozproszonych. Wzorce i paradygmaty dla skalowalnych, niezawodnych us³ug (21.95z)
Domain-Driven Design. Zapanuj nad z³o¿onym systemem informatycznym (70.95z)
Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów (48.95z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem (34.90z)
Modelowanie i implementacja systemów informatycznych (21.35z)
Programuj tak, aby nie naprawiaæ. Planowanie projektów i systemów (48.95z)
Wyra¿enia regularne. Wprowadzenie (34.90z)
DevOps Paradox (109.00z)
Learning Functional Programming (220.15z)
Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniej±cego kodu (46.20z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (39.00z)
Fundamentals of Software Architecture. An Engineering Approach (254.15z)
Ci±g³e dostarczanie oprogramowania. Automatyzacja kompilacji, testowania i wdra¿ania (34.50z)
Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów (40.20z)
DDD dla architektów oprogramowania (99.00z)
Ci±g³e dostarczanie oprogramowania. Automatyzacja kompilacji, testowania i wdra¿ania (69.00z)
Mistrz programowania. Zwiêksz efektywno¶æ i zrób karierê (20.84z)
Systemy ucz±ce siê (39.01z)

Pozostae z serii: Inne

Algorytmy (55.20z)
Outlook 2007 PL. Zarz±dzanie czasem i informacjami (14.85z)
Adobe Photoshop CC 2014. Kurs video. Poziom pierwszy. Najlepsze techniki obróbki obrazów (29.00z)
Wysoko wydajny PostgreSQL 9.0. eBook. ePub (62.90z)
Excel 2016 PL. Biblia (109.00z)
Debian Linux. System operacyjny dla ka¿dego. Pierwsze starcie (13.70z)
C++ dla ka¿dego. Wydanie II (99.00z)
Designing and Prototyping Interfaces with Figma (139.00z)
Mastering Identity and Access Management with Microsoft Azure (209.00z)
Delphi. Almanach (70.00z)
Po prostu Internet. Techniki zaawansowane (16.00z)
Python for Excel (220.15z)
BIOS. Leksykon. Wydanie IV (19.20z)
Zwinny samuraj. Jak programuj± mistrzowie zwinno¶ci. eBook. ePub (39.00z)
Podró¿nicze wycinanki. Wybrze¿e Chorwacji. Wydanie 1 (1.10z)
PHP. Tworzenie stron WWW. Szybki start (49.90z)
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie III (54.45z)
CCNA 200-120. Zostañ administratorem sieci komputerowych Cisco (54.45z)
Fotografia ¿ywno¶ci od kuchni (38.02z)
Fotografia cyfrowa. Ilustrowany przewodnik. Wydanie II (22.90z)

zajdzyj Serwis laptopów pruszków naprawimy wszystko | pensjonat nad morzem Ostrowo pensjonaty wakacyjny pensjonat | Super szybki, nawet 200Mbit/s z Telewizją i telefonem światłowód Stryszawa w Sucha Beskidzka, Stryszawa, Krzeszów, Kuków | co to jest fumigacja | NAJLEPSZE - strony internetowe Piła