e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne


Kod doskona³y. Jak tworzyæ oprogramowanie pozbawione b³êdów. Wydanie II. eBook. Pdf

Steve McConnell
cena: 99.00 z
Data wydania: 2012-07-13
stron: 960, oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Kultowy podrêcznik tworzenia doskona³ego oprogramowania!

 • Twórz wolny od b³êdów, najwy¿szej jako¶ci kod
 • Utrzymuj sta³± kontrolê nad z³o¿onymi projektami
 • Wcze¶nie wykrywaj i rozwi±zuj problemy
 • Sprawnie rozwijaj i poprawiaj oprogramowanie
Steve McConnell wie wiêcej o budowie oprogramowania ni¿ ktokolwiek inny; mamy ogromne szczê¶cie, ¿e zdecydowa³ siê podzieliæ swoim do¶wiadczeniem oraz wiedz± w tej wa¿nej i oryginalnej ksi±¿ce.
Alan Cooper,
"ojciec" jêzyka Visual Basic, autor ksi±¿ki About Face
Zapewne ka¿dy zgodzi siê ze stwierdzeniem, ¿e je¶li jaki¶ proces odpowiada za nawet 70% b³êdów w gotowym produkcie, z pewno¶ci± wymaga znacz±cego usprawnienia… Czy masz jednak ¶wiadomo¶æ, ¿e w³a¶nie tyle problemów generuje samo wytwarzanie oprogramowania? Te b³êdy powoduj± nie tylko usterki w ju¿ gotowych programach, niespe³niaj±cych oczekiwañ klientów - odpowiadaj± tak¿e za znaczne opó¼nienia przy realizacji zleconych projektów i nagminne przekraczanie zaplanowanego bud¿etu. Ka¿dy ambitny programista staje zatem przed konieczno¶ci± zdobycia wiedzy o takich metodach pracy, które pozwol± szybciej i efektywniej realizowaæ projekty, a przy tym zapewniaæ najwy¿sz± jako¶æ tworzonego kodu. W koñcu na podstawie tych w³a¶nie umiejêtno¶ci oceniana jest tak¿e warto¶æ danego programisty w zespole.
Z tych w³a¶nie powodów niniejsza ksi±¿ka, bêd±ca przejrzyst± kompilacj± najlepszych technik programowania, zdoby³a tak wielkie uznanie w ¶rodowisku zawodowców i studentów, osi±gaj±c miano podrêcznika kultowego. Przed Tob± drugie, zaktualizowane wydanie s³ynnej publikacji, w której Steve McConnell przedstawia wszystkie aspekty budowy programów, takie jak jako¶æ czy podej¶cie do procesu wytwarzania. Autor rozwija tu tak istotne zagadnienia, jak przebieg budowy klasy, techniki pracy z danymi i strukturami steruj±cymi, debugowanie, refaktoryzowanie oraz metody i strategie optymalizacji. Znajdziesz tu dziesi±tki list kontrolnych, pomocnych w ocenianiu architektury, jako¶ci klas i procedur, nazw zmiennych czy struktur steruj±cych, a tak¿e ponad 500 przyk³adów dobrego i z³ego kodu. Dowiesz siê, co by³o przyczyn± wielu typowych problemów w przesz³o¶ci i jak ich dzisiaj unikaæ. Opisane metody pracy pomog± utrzymaæ kontrolê nad du¿ymi projektami oraz efektywnie rozwijaæ i modyfikowaæ oprogramowanie w odpowiedzi na zmiany wymagañ. Co wa¿ne, mo¿na je skutecznie wykorzystywaæ niezale¿nie od stosowanego jêzyka programowania!
Dziêki tej ksi±¿ce nauczysz siê skutecznie:
 • projektowaæ z zachowaniem minimalnej z³o¿ono¶ci;
 • praktycznie wykorzystywaæ metody pracy zespo³owej;
 • programowaæ defensywnie, by unikaæ b³êdów w kodzie i jak najszybciej je z niego usuwaæ;
 • wykorzystywaæ okazje do refaktoryzacji oraz rozwijania kodu i robiæ to w sposób bezpieczny;
 • korzystaæ z metod programowania dopasowanych do projektu;
 • szybko i efektywnie debugowaæ;
 • wcze¶nie i we w³a¶ciwy sposób rozwi±zywaæ najwa¿niejsze problemy z konstrukcj± oprogramowania;
 • dbaæ o jako¶æ kodu od pierwszego do ostatniego dnia projektu.

Posi±d¼ kluczowe umiejêtno¶ci tworzenia najwy¿szej jako¶ci oprogramowania!Cena: 99.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

Jeszcze wydajniejsze witryny internetowe. Przyspieszanie dzia³ania serwisów WWW. eBook. ePub (31.99z)
Mind Performance Hacks. Tips & Tools for Overclocking Your Brain (84.92z)
C#. Praktyczny kurs. Wydanie II. eBook. ePub (47.00z)
Ajax. Wzorce projektowe. eBook. ePub (54.99z)
Sztuka podstêpu. £ama³em ludzi, nie has³a. Wydanie II. eBook. Pdf (31.99z)
Facebook Graph API. Tworzenie rozbudowanych rozwi±zañ we Flashu. eBook ePub (37.00z)
XQuery. Search Across a Variety of XML Data. 2nd Edition (186.15z)
Programowanie aplikacji dla urz±dzeñ mobilnych z systemem Windows Mobile. eBook. Mobi (47.00z)
Corel PaintShop Pro X4. Obróbka zdjêæ cyfrowych. Æwiczenia praktyczne. eBook. Pdf (27.90z)
Rails. Receptury. eBook. ePub (52.90z)
CSS. Leksykon kieszonkowy. Wydanie IV. ebook. ePub (22.90z)
Teoria wszystkiego, czyli krótka historia wszech¶wiata (27.00z)
3ds Max 2012. Æwiczenia praktyczne. eBook. Pdf (23.90z)
Testowanie bezpieczeñstwa aplikacji internetowych. Receptury. eBook. Mobi (39.00z)
Windows PowerShell. Leksykon kieszonkowy. eBook. Pdf (14.90z)
Pascal. Æwiczenia praktyczne. Wydanie III. eBook. Pdf (22.90z)
JavaScript - mocne strony. eBook. Mobi (27.90z)
Projektowanie systemów CMS przy u¿yciu PHP i jQuery. eBook. Mobi (47.00z)
Bezpieczne programowanie. Aplikacje hakeroodporne. eBook. Mobi (31.99z)
Zen Steve'a Jobsa. eBook. Mobi (23.90z)

Pozostae z serii: Inne

The Artificial Intelligence Infrastructure Workshop (139.00z)
WordPress. Æwiczenia praktyczne (29.00z)
XML. Tworzenie stron WWW z wykorzystaniem XML, CSS, XHTML oraz XSLT. Niebieski podrêcznik (26.95z)
sed i awk (45.00z)
Microsoft SQL Server 2000. Ksiêga eksperta (149.00z)
Microsoft Office 2019 oraz 365 od podstaw (26.90z)
Meandry lokalizacji gier (36.85z)
C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II. eBook. ePub (21.99z)
eBay: The Missing Manual. The Missing Manual (80.74z)
UX Design. Projektowanie aplikacji dla urz±dzeñ mobilnych (32.45z)
Excel 97 PL. Æwiczenia praktyczne (7.00z)
Painter 6 f/x (55.00z)
CSS wed³ug Erica Meyera. Sztuka projektowania stron WWW (69.00z)
SQL for Data Analysis (220.15z)
Podstawy programowania w Javie. Kurs video. Poziom pierwszy. Stwórz swoj± pierwsz± grê konsolow± (49.00z)
Scaling Scrum Across Modern Enterprises (159.00z)
Unity 2021 Cookbook - Fourth Edition (159.00z)
Data Visualization with Python (119.00z)
Programming Bitcoin. Learn How to Program Bitcoin from Scratch (254.15z)
VBA dla Excela 2010 PL. 155 praktycznych przyk³adów. eBook. Pdf (39.00z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet zawoja telefon | zajdzyj Serwis komputerowy ursus naprawimy wszystko | noclegi nad morzem w domkach wolne domki nad morzem Pustkowo last minute domki nad morzem | ciechocinek hotel | Komornik Poznań