e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -20%


Kod doskona³y. Jak tworzyæ oprogramowanie pozbawione b³êdów. Wydanie II

Steve McConnell
promocja -20%
cena: 129 z 103.20 z
Data wydania: 2012-07-13
stron: 960, miêkka oprawa, format: 172x245

wicej na stronie helion.pl

Kultowy podrêcznik tworzenia doskona³ego oprogramowania!

 • Twórz wolny od b³êdów, najwy¿szej jako¶ci kod
 • Utrzymuj sta³± kontrolê nad z³o¿onymi projektami
 • Wcze¶nie wykrywaj i rozwi±zuj problemy
 • Sprawnie rozwijaj i poprawiaj oprogramowanie
Steve McConnell wie wiêcej o budowie oprogramowania ni¿ ktokolwiek inny; mamy ogromne szczê¶cie, ¿e zdecydowa³ siê podzieliæ swoim do¶wiadczeniem oraz wiedz± w tej wa¿nej i oryginalnej ksi±¿ce.
Alan Cooper,
"ojciec" jêzyka Visual Basic, autor ksi±¿ki About Face
Zapewne ka¿dy zgodzi siê ze stwierdzeniem, ¿e je¶li jaki¶ proces odpowiada za nawet 70% b³êdów w gotowym produkcie, z pewno¶ci± wymaga znacz±cego usprawnienia… Czy masz jednak ¶wiadomo¶æ, ¿e w³a¶nie tyle problemów generuje samo wytwarzanie oprogramowania? Te b³êdy powoduj± nie tylko usterki w ju¿ gotowych programach, niespe³niaj±cych oczekiwañ klientów - odpowiadaj± tak¿e za znaczne opó¼nienia przy realizacji zleconych projektów i nagminne przekraczanie zaplanowanego bud¿etu. Ka¿dy ambitny programista staje zatem przed konieczno¶ci± zdobycia wiedzy o takich metodach pracy, które pozwol± szybciej i efektywniej realizowaæ projekty, a przy tym zapewniaæ najwy¿sz± jako¶æ tworzonego kodu. W koñcu na podstawie tych w³a¶nie umiejêtno¶ci oceniana jest tak¿e warto¶æ danego programisty w zespole.
Z tych w³a¶nie powodów niniejsza ksi±¿ka, bêd±ca przejrzyst± kompilacj± najlepszych technik programowania, zdoby³a tak wielkie uznanie w ¶rodowisku zawodowców i studentów, osi±gaj±c miano podrêcznika kultowego. Przed Tob± drugie, zaktualizowane wydanie s³ynnej publikacji, w której Steve McConnell przedstawia wszystkie aspekty budowy programów, takie jak jako¶æ czy podej¶cie do procesu wytwarzania. Autor rozwija tu tak istotne zagadnienia, jak przebieg budowy klasy, techniki pracy z danymi i strukturami steruj±cymi, debugowanie, refaktoryzowanie oraz metody i strategie optymalizacji. Znajdziesz tu dziesi±tki list kontrolnych, pomocnych w ocenianiu architektury, jako¶ci klas i procedur, nazw zmiennych czy struktur steruj±cych, a tak¿e ponad 500 przyk³adów dobrego i z³ego kodu. Dowiesz siê, co by³o przyczyn± wielu typowych problemów w przesz³o¶ci i jak ich dzisiaj unikaæ. Opisane metody pracy pomog± utrzymaæ kontrolê nad du¿ymi projektami oraz efektywnie rozwijaæ i modyfikowaæ oprogramowanie w odpowiedzi na zmiany wymagañ. Co wa¿ne, mo¿na je skutecznie wykorzystywaæ niezale¿nie od stosowanego jêzyka programowania!
Dziêki tej ksi±¿ce nauczysz siê skutecznie:
 • projektowaæ z zachowaniem minimalnej z³o¿ono¶ci;
 • praktycznie wykorzystywaæ metody pracy zespo³owej;
 • programowaæ defensywnie, by unikaæ b³êdów w kodzie i jak najszybciej je z niego usuwaæ;
 • wykorzystywaæ okazje do refaktoryzacji oraz rozwijania kodu i robiæ to w sposób bezpieczny;
 • korzystaæ z metod programowania dopasowanych do projektu;
 • szybko i efektywnie debugowaæ;
 • wcze¶nie i we w³a¶ciwy sposób rozwi±zywaæ najwa¿niejsze problemy z konstrukcj± oprogramowania;
 • dbaæ o jako¶æ kodu od pierwszego do ostatniego dnia projektu.

Posi±d¼ kluczowe umiejêtno¶ci tworzenia najwy¿szej jako¶ci oprogramowania!Cena: 103.20 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Czysty kod. Podrêcznik dobrego programisty (67.00z)
Metody formalne w in¿ynierii oprogramowania systemów czasu rzeczywistego (65.57z)
Designing Delivery. Rethinking IT in the Digital Service Economy (169.15z)
Wzorce projektowe. Rusz g³ow±! (54.29z)
Budowanie mikrous³ug (69.00z)
Mercurial: The Definitive Guide. The Definitive Guide (152.15z)
Projektowanie oprogramowania dla zupe³nie pocz±tkuj±cych. Owoce programowania. Wydanie IV (99.00z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem (24.05z)
Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniej±cego kodu. Wydanie II (43.45z)
Wyra¿enia regularne od podstaw (21.95z)
Learning DevOps (109.00z)
Mikrous³ugi oparte na zdarzeniach. Wykorzystywanie danych w organizacji na du¿± skalê (44.16z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem. Wydanie II (25.54z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem (34.90z)
Programuj tak, aby nie naprawiaæ. Planowanie projektów i systemów (56.07z)
Jak staæ siê lepszym programist±. Przewodnik (57.00z)
TDD. Techniki programowania sterowanego testami (17.90z)
Jêzyk Go. Poznaj i programuj (32.45z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem. Wydanie II (21.95z)
In¿ynieria oprogramowania (54.39z)

Pozostae z serii: Inne

Wzorce projektowe. Analiza kodu sposobem na ich poznanie (49.90z)
Mity bezpieczeñstwa IT. Czy na pewno nie masz siê czego baæ? (39.00z)
Office 2011 for Macintosh: The Missing Manual (118.15z)
Co Ciê blokuje? Odzyskaj pewno¶æ siebie (31.99z)
Start-up po polsku. Jak za³o¿yæ i rozwin±æ dochodowy e-biznes (39.90z)
Real World Camera Raw i Photoshop CS2. Efektywna obróbka cyfrowych zdjêæ (43.55z)
E-mail. Poczta elektroniczna dla ka¿dego (33.00z)
Rozbudowa i naprawa laptopów (129.00z)
Sieci komputerowe. Najczêstsze problemy i ich rozwi±zania (65.45z)
PowerPoint 2010 PL. Ilustrowany przewodnik (12.60z)
Getting Started with Tableau 2018.x (179.00z)
Windows i sieci komputerowe (16.10z)
Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe dla programistów. Praktyczny przewodnik po sztucznej inteligencji (79.00z)
UXUI. Design Zoptymalizowany. Workshop Book (23.94z)
Osobliwo¶æ a przedsiêbiorczo¶æ (42.00z)
Windows PowerShell Przewodnik po skryptach + p³yta CD (87.20z)
Oracle9i. Podrêcznik administratora baz danych (149.00z)
GPT-3 (220.15z)
Google Analytics. Integracja i analiza danych (44.90z)
W sercu PC - wed³ug Petera Nortona (69.00z)

zajdzyj Serwis laptopów pruszków naprawimy wszystko | pensjonat nad morzem Ostrowo pensjonaty wakacyjny pensjonat | Super szybki, nawet 200Mbit/s z Telewizją i telefonem światłowód Stryszawa w Sucha Beskidzka, Stryszawa, Krzeszów, Kuków | autoszyby Czaplinek - www.autoszyby-walcz.pl | co to jest fumigacja