e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne


Kod doskona³y. Jak tworzyæ oprogramowanie pozbawione b³êdów. Wydanie II. eBook. ePub

Steve McConnell
cena: 99.00 z
Data wydania: 2012-07-13
stron: 960, oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Kultowy podrêcznik tworzenia doskona³ego oprogramowania!

 • Twórz wolny od b³êdów, najwy¿szej jako¶ci kod
 • Utrzymuj sta³± kontrolê nad z³o¿onymi projektami
 • Wcze¶nie wykrywaj i rozwi±zuj problemy
 • Sprawnie rozwijaj i poprawiaj oprogramowanie
Steve McConnell wie wiêcej o budowie oprogramowania ni¿ ktokolwiek inny; mamy ogromne szczê¶cie, ¿e zdecydowa³ siê podzieliæ swoim do¶wiadczeniem oraz wiedz± w tej wa¿nej i oryginalnej ksi±¿ce.
Alan Cooper,
"ojciec" jêzyka Visual Basic, autor ksi±¿ki About Face
Zapewne ka¿dy zgodzi siê ze stwierdzeniem, ¿e je¶li jaki¶ proces odpowiada za nawet 70% b³êdów w gotowym produkcie, z pewno¶ci± wymaga znacz±cego usprawnienia… Czy masz jednak ¶wiadomo¶æ, ¿e w³a¶nie tyle problemów generuje samo wytwarzanie oprogramowania? Te b³êdy powoduj± nie tylko usterki w ju¿ gotowych programach, niespe³niaj±cych oczekiwañ klientów - odpowiadaj± tak¿e za znaczne opó¼nienia przy realizacji zleconych projektów i nagminne przekraczanie zaplanowanego bud¿etu. Ka¿dy ambitny programista staje zatem przed konieczno¶ci± zdobycia wiedzy o takich metodach pracy, które pozwol± szybciej i efektywniej realizowaæ projekty, a przy tym zapewniaæ najwy¿sz± jako¶æ tworzonego kodu. W koñcu na podstawie tych w³a¶nie umiejêtno¶ci oceniana jest tak¿e warto¶æ danego programisty w zespole.
Z tych w³a¶nie powodów niniejsza ksi±¿ka, bêd±ca przejrzyst± kompilacj± najlepszych technik programowania, zdoby³a tak wielkie uznanie w ¶rodowisku zawodowców i studentów, osi±gaj±c miano podrêcznika kultowego. Przed Tob± drugie, zaktualizowane wydanie s³ynnej publikacji, w której Steve McConnell przedstawia wszystkie aspekty budowy programów, takie jak jako¶æ czy podej¶cie do procesu wytwarzania. Autor rozwija tu tak istotne zagadnienia, jak przebieg budowy klasy, techniki pracy z danymi i strukturami steruj±cymi, debugowanie, refaktoryzowanie oraz metody i strategie optymalizacji. Znajdziesz tu dziesi±tki list kontrolnych, pomocnych w ocenianiu architektury, jako¶ci klas i procedur, nazw zmiennych czy struktur steruj±cych, a tak¿e ponad 500 przyk³adów dobrego i z³ego kodu. Dowiesz siê, co by³o przyczyn± wielu typowych problemów w przesz³o¶ci i jak ich dzisiaj unikaæ. Opisane metody pracy pomog± utrzymaæ kontrolê nad du¿ymi projektami oraz efektywnie rozwijaæ i modyfikowaæ oprogramowanie w odpowiedzi na zmiany wymagañ. Co wa¿ne, mo¿na je skutecznie wykorzystywaæ niezale¿nie od stosowanego jêzyka programowania!
Dziêki tej ksi±¿ce nauczysz siê skutecznie:
 • projektowaæ z zachowaniem minimalnej z³o¿ono¶ci;
 • praktycznie wykorzystywaæ metody pracy zespo³owej;
 • programowaæ defensywnie, by unikaæ b³êdów w kodzie i jak najszybciej je z niego usuwaæ;
 • wykorzystywaæ okazje do refaktoryzacji oraz rozwijania kodu i robiæ to w sposób bezpieczny;
 • korzystaæ z metod programowania dopasowanych do projektu;
 • szybko i efektywnie debugowaæ;
 • wcze¶nie i we w³a¶ciwy sposób rozwi±zywaæ najwa¿niejsze problemy z konstrukcj± oprogramowania;
 • dbaæ o jako¶æ kodu od pierwszego do ostatniego dnia projektu.

Posi±d¼ kluczowe umiejêtno¶ci tworzenia najwy¿szej jako¶ci oprogramowania!Cena: 99.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

Active Directory. Designing, Deploying, and Running Active Directory. 5th Edition (220.15z)
PHP i HTML. Tworzenie dynamicznych stron WWW. eBook. ePub (31.99z)
Sekrety SEO. Tajna wiedza ekspertów. eBook. ePub (62.90z)
Drupal 7. Æwiczenia praktyczne. eBook. ePub (23.90z)
Wielkie problemy matematyczne (27.72z)
Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener. eBook. Mobi (62.90z)
ABC CorelDRAW X5 PL. eBook.Pdf (29.90z)
Egzamin 70-741: Windows Server 2016 - Praca w sieci (75.20z)
Wspomnienie o przesz³o¶ci Ziemi (#1). Problem trzech cia³ (27.22z)
Wiêcej ni¿ Sekret (29.90z)
Alchemia sprzeda¿y, czyli jak skutecznie sprzedawaæ produkty, us³ugi, pomys³y i wizerunek samego siebie (20.35z)
Excel 2007 PL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II. eBook. Mobi (14.90z)
Debugging Teams. Better Productivity through Collaboration (109.65z)
CorelDRAW X6 PL. Æwiczenia praktyczne. eBook. Pdf (19.90z)
Getting Started with Google Wave (12.67z)
Zaczynaj od DLACZEGO. Jak wielcy liderzy inspiruj± innych do dzia³ania (29.89z)
Cyfrowa ciemnia. Komputerowy warsztat fotografa. eBook. Mobi (43.90z)
Wiêcej ni¿ Excel 2007. 166 gotowych rozwi±zañ i trików w jêzyku VBA. eBook. Pdf (29.90z)
Ruby on Rails. Wprowadzenie. Wydanie II. eBook. Pdf (22.90z)
Mastering Tableau 2021 (109.00z)

Pozostae z serii: Inne

Arduino i projekty LEGO. Zadziwiaj±ce projekty LEGO sterowane przez Arduino (31.92z)
Tworzenie aplikacji dla Windows. Od prostych programów do gier komputerowych (67.00z)
Linux w biurze i nie tylko (21.95z)
Wojny w cyberprzestrzeni. Koncepcje, strategie i taktyki, dziêki którym przetrwasz i ocalisz swoj± organizacjê (32.45z)
Tablice informatyczne. HTML (12.90z)
C++ w 24 godziny. Wydanie VI (43.45z)
MATLAB 7 dla naukowców i in¿ynierów (46.02z)
QGis. Tworzenie i analiza map (37.95z)
Po prostu Windows 98 PL (22.50z)
C++. Wykorzystaj potêgê aplikacji graficznych (69.00z)
QuickBooks 2012: The Missing Manual (118.15z)
Tableau Prep Cookbook (129.00z)
Java EE 6. Zaawansowany przewodnik. Wydanie IV (48.95z)
Paj±czek 5 NxG (89.00z)
Korporacyjne jezioro danych. Wykorzystaj potencja³ big data w swojej organizacji (26.95z)
Opowie¶ci w obiektywie. ¦wiat okiem Vincenta Laforeta (36.85z)
Security Tokens and Stablecoins Quick Start Guide (94.99z)
C# 8.0 Pocket Reference. Instant Help for C# 8.0 Programmers (92.65z)
CSS. Refaktoryzacja kodu (19.20z)
Maroko. W labiryncie orientalnych medyn. Wydanie 1 (49.90z)

bezprzewodowy światłowodowy internet grzechynia telefon serwery | transport ziemi Piła | torby papierowe z nadrukiem Piła | http://wycinkadrzew.bydgoszcz.pl/pozwolenia.html