e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: dtp
Seria: Inne


Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce. Wydanie II

Pawe³ Zakrzewski
cena: 199.00 z
Data wydania: 2011-11-07
stron: 984, twarda oprawa, format: 172x245

wicej na stronie helion.pl

Sprawd¼ nowe wydanie >>
 • Poznaj nowoczesny warsztat pracy operatora DTP
 • Naucz siê technik studyjnych i obs³ugi najlepszych programów graficznych
 • Dowiedz siê, jak wykorzystaæ zdobyt± wiedzê, aby osi±gn±æ profesjonalne efekty

Poznaj rozbudowane mo¿liwo¶ci pakietu Adobe CS5

Zwiêkszaj±ce siê tempo ¿ycia i coraz silniejsza konkurencja na rynku us³ug graficznych wymuszaj± na pracownikach zak³adów drukarskich, studentach DTP oraz agencjach reklamowych poszerzanie w³asnych umiejêtno¶ci. Musz± oni podejmowaæ siê wielu zadañ i spe³niaæ ró¿ne funkcje, tradycyjnie nale¿±ce do innych osób, dzia³ów, a nawet firm. Trudno byæ dzi¶ jedynie grafikiem komputerowym, "sk³adaczem" lub drukarzem, czêsto bowiem jedna osoba jest odpowiedzialna za przebieg ca³ego procesu przygotowania i produkcji publikacji. Problem ten jeszcze bardziej skomplikowa³y pojawienie siê i szybka popularyzacja zupe³nie nowych, nieznanych wcze¶niej rodzajów mediów. Klasyczny grafik czy operator DTP bywa wiêc równie¿ odpowiedzialny za przystosowanie publikacji do potrzeb u¿ytkowników internetu lub innych elektronicznych ¶rodków komunikacji.
Jak po³apaæ siê w tym chaosie? Jak ogarn±æ ca³o¶æ dzia³añ zmierzaj±cych do uzyskania naprawdê profesjonalnych efektów? Jak po³±czyæ mo¿liwo¶ci narzêdzi oferowanych przez ró¿ne programy? Wreszcie, jak zastosowaæ posiadan± ju¿ wiedzê w praktyce? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w ksi±¿ce "Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce. Wydanie II". Pozycja stanowi prawdopodobnie jedyny, a na pewno jedyny tak kompletny zbiór wiedzy na temat praktycznego zastosowania kilku najwa¿niejszych narzêdzi, oferowanych przez aplikacje nale¿±ce do pakietu CS5 firmy Adobe.
Dziêki tej lekturze poznasz podstawowe pojêcia zwi±zane z DTP i grafik± komputerow±. Nauczysz siê u¿ywaæ programu Photoshop do korekcji zdjêæ oraz ³±czenia i przekszta³cania obrazów. Opanujesz techniki stosowania efektów specjalnych. Dowiesz siê, jak wykorzystaæ program Illustrator do tworzenia i edytowania grafiki wektorowej oraz ³±czenia jej z elementami rastrowymi i tekstowymi. Poznasz równie¿ narzêdzia oferowane przez program InDesign oraz sposoby tworzenia w nim dokumentów jedno- i wielostronicowych, importowania elementów graficznych, dodawania tabel i modu³ów. Praca z tekstem i stosowanie stylów przestan± byæ dla Ciebie czarn± magi±. Nie omin± Ciê tak¿e zagadnienia zwi±zane z przygotowaniem publikacji do druku i zapisywaniem jej w ró¿nych formatach.
 • Podstawowe pojêcia z zakresu DTP i grafiki komputerowej
 • Warsztat i narzêdzia niezbêdne w pracy grafika oraz operatora DTP
 • Funkcje programu Photoshop
 • Korekcja zdjêæ i wykorzystanie narzêdzi edycyjnych
 • U¿ywanie warstw, przekszta³canie obrazów i tworzenie monta¿y
 • Korekcja barw i stosowanie efektów specjalnych
 • Tworzenie i edytowanie obiektów wektorowych w Illustratorze
 • £±czenie elementów rastrowych i tekstowych z wektorowymi
 • Edycja ¶cie¿ek i u¿ywanie efektów oferowanych przez program Illustrator
 • Tworzenie i edytowanie publikacji za pomoc± InDesigna
 • Przygotowywanie dokumentów do druku

Tworzenie grafik i sk³adanie dokumentów mo¿e byæ naprawdê proste!Cena: 199.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: dtp

DTP od podstaw. Projekty z klas± (39.00z)
Komputerowy sk³ad tekstów. Jak to zrobiæ? (29.90z)
Po prostu Acrobat 5. Tworzenie plików (45.00z)
Skanowanie i drukowanie. Jak to zrobiæ? (29.49z)
Microsoft Publisher 2007 PL. Æwiczenia praktyczne (49.00z)
Adobe Acrobat 6.0 Standard. Oficjalny podrêcznik (44.90z)
DTP. Ksiêga eksperta (89.00z)
LaTeX. Wiersz po wierszu (79.00z)
Real World Adobe InDesign CS3. Edycja polska (129.00z)
Jêzyk Lua i LaTeX (55.20z)
Jak sk³adaæ tekst? Komputer nie jest maszyn± do pisania. Wydanie 2 (39.90z)
Adobe Acrobat 3D Version 8. Oficjalny podrêcznik (29.40z)
InDesign CS3/CS3 PL. Szybki start (79.00z)
LaTeX. Leksykon kieszonkowy (14.90z)
Poligrafia praktyczny przewodnik (60.75z)
Od skanera do drukarki (69.00z)

Pozostae z serii: Inne

Tworzenie izometrycznych gier spo³eczno¶ciowych w HTML5, CSS3 i JavaScript (18.10z)
Krótka historia czasu (26.23z)
Hands-On Web Penetration Testing with Metasploit (139.00z)
The DevOps 2.4 Toolkit (139.00z)
Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu. Wydanie II zaktualizowane i poszerzone (39.90z)
Programowanie w C. Sprytne podej¶cie do trudnych zagadnieñ, których wola³by¶ unikaæ (takich jak jêzyk C) (36.85z)
Wprowadzenie do algorytmów (124.87z)
PHP5. Tworzenie stron WWW. Æwiczenia praktyczne. Wydanie II (19.90z)
Learning from jQuery. Building on Core Skills (63.74z)
Jêzyk C# w 7 dni. Solidne podstawy programowania obiektowego (69.00z)
Hands-on DevOps (159.00z)
Szko³a bezpiecznej jazdy (12.04z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem. Wydanie II (21.95z)
HTML 4. Vademecum profesjonalisty. Wydanie II (125.00z)
Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V (129.00z)
Technical Leadership. Od eksperta do lidera (21.95z)
Using Google App Engine (101.15z)
Bitcoin. Ilustrowany przewodnik (79.00z)
Mastering WooCommerce 4 (109.00z)
Szko³a programisty PLC. Sterowniki Przemys³owe (32.45z)

Super szybki, nawet 200Mbit/s z Telewizją i telefonem internet światłowodowy w Sucha Beskidzka, Stryszawa, Krzeszów, Kuków | zajdzyj Serwis laptopów naprawimy wszystko | noclegi nad morzem w domkach wolne domki nad morzem Ostrowo last minute domki nad morzem