e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Scala
Seria: Inne


Kafka w praktyce. Przetwarzanie strumieniowe i potoki danych o du¿ej skali. Wydanie II

Gwen Shapira, Todd Palino, Rajini Sivaram, Krit Petty
cena: 99.00 z
Data wydania: 2022-08-01
stron: 446, miêkka oprawa, format: 165x235

wicej na stronie helion.pl
Ka¿da aplikacja korporacyjna tworzy dane. Ich przenoszenie i przetwarzanie jest równie wa¿ne jak same dane. Platforma Apache Kafka zosta³a zbudowana w³a¶nie w tym celu: aby umo¿liwiæ p³ynn± obs³ugê strumieni zdarzeñ czasu rzeczywistego. Umo¿liwia to architektom nie tylko ³±czenie aplikacji z systemami danych, ale równie¿ budowanie niestandardowych aplikacji, które same w sobie wyzwalaj± strumienie danych. Okazuje siê, ¿e architektura skupiona wokó³ strumieni zdarzeñ otwiera zupe³nie nowy rozdzia³ projektowania du¿ych systemów.
Dziêki temu praktycznemu przewodnikowi komfortowo rozpoczniesz pracê z platform± streamingow± Apache Kafka. Poznasz najlepsze praktyki w zakresie jej wdra¿ania i konfiguracji, aby zapewniæ sobie mo¿liwo¶æ strumieniowego przetwarzania du¿ych ilo¶ci danych. Zaznajomisz siê z AdminClient API Kafki, mechanizmem transakcji i z nowymi funkcjonalno¶ciami zabezpieczeñ. W ksi±¿ce znajdziesz szczegó³owe instrukcje, w jaki sposób wdra¿aæ klastry produkcyjne Kafki, pisaæ niezawodne mikrous³ugi oparte na zdarzeniach i budowaæ skalowalne aplikacje przetwarzania strumieniowego. Opisano w niej te¿ gwarancje niezawodno¶ci, kluczowe interfejsy API i szczegó³y architektury, w tym protokó³ replikacji, kontroler i warstwê pamiêci masowej.
Najciekawsze zagadnienia:
  • wdra¿anie i konfigurowanie Kafki w praktyce
  • niezawodne dostarczanie danych
  • budowanie potoków danych i aplikacji
  • monitorowanie, dostrajanie i utrzymywanie dzia³ania Kafki w ¶rodowisku produkcyjnym
  • wska¼niki pomiarów operacyjnych Kafki
  • Kafka w systemach przetwarzania strumieniowego
Kafka: gwarancja niezawodno¶ci korporacyjnych aplikacji!


Cena: 99.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Scala

Scala. Nauka programowania (36.85z)
Scala. Nauka programowania (41.54z)
Programming Scala. 3rd Edition (254.15z)
Data Management at Scale (254.15z)
Refactoring at Scale (220.15z)

Pozostae z serii: Inne

PHP-Nuke. Tworzenie witryn WWW (25.85z)
Kwalifikacja A.35. Czê¶æ 1. Planowanie i prowadzenie dzia³alno¶ci w organizacji. Podrêcznik do nauki zawodu technik ekonomista (37.42z)
Sieci komputerowe. Ujêcie ca³o¶ciowe. Wydanie VII (70.95z)
Rewizor GT. Ewidencja ksiêgowa bez tajemnic (26.95z)
Performance Testing with JMeter 3 - Third Edition (139.00z)
SWiSH Max3 Animacje flash jakie to proste (46.02z)
Piêkny ¶wiat Minecrafta (18.24z)
HTML5. Strony mobilne (37.95z)
Dreamweaver 4. Vademecum profesjonalisty (69.00z)
The Data Journalism Handbook (55.24z)
CSS. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. Mobi (47.00z)
MongoDB and PHP. Document-Oriented Data for Web Developers (63.74z)
Nie t³umacz siê, dzia³aj! Odkryj moc samodyscypliny (Wydanie ekskluzywne + Audiobook mp3) (38.35z)
Interaktywna wizualizacja danych (38.35z)
FileMaker Pro 8: The Missing Manual (118.15z)
Szef, który ma czas. Ewolucja zarz±dzania - dziennik budowy turkusowej firmy (26.95z)
MS Project 2007. Æwiczenia praktyczne (34.90z)
SVG Animations. From Common UX Implementations to Complex Responsive Animation (186.15z)
Access 2016 PL. Kurs (25.93z)
Learn Azure Administration (139.00z)