e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -39%


JavaScript i jQuery. Interaktywne strony WWW dla ka¿dego. Podrêcznik Front-End Developera

Jon Duckett
promocja -39%
cena: 99 z 60.39 z
Data wydania: 2015-04-27
stron: 648, miêkka oprawa, format: 170x230

wicej na stronie helion.pl

Twój bilet wstêpu do ¶wiata JavaScriptu!

JavaScript to jêzyk, który w du¿ej mierze ukszta³towa³ wspó³czesne strony WWW. Dziêki niemu mo¿emy swobodnie korzystaæ z interaktywnych, wygodnych w u¿yciu oraz niezawodnych aplikacji internetowych. Pojawienie siê JavaScriptu pozwoli³o zast±piæ tradycyjne aplikacje desktopowe nowymi, pracuj±cymi w chmurze. Wokó³ jêzyka powsta³o ju¿ wiele narzêdzi i bibliotek. Jedn± z najpopularniejszych jest jQuery.
Je¿eli chcesz poznaæ potencja³ tego duetu i zacz±æ tworzyæ atrakcyjne aplikacje internetowe, nie mo¿esz obej¶æ siê bez tej ksi±¿ki. Pomo¿e Ci ona szybko stworzyæ pierwszy skrypt. W trakcie lektury poznasz niuanse sk³adni JavaScriptu, sposoby obs³ugi zdarzeñ oraz obiektowy model strony. Dziêki dalszym rozdzia³om zdobêdziesz wiedzê na temat jQuery oraz mo¿liwo¶ci tej biblioteki. Z pomoc± duetu JavaScript i jQuery b³yskawicznie rozwi±¿esz ka¿dy problem — asynchroniczne pobieranie danych z serwera, atrakcyjny interfejs u¿ytkownika, zaawansowana obs³uga formularzy to tylko niektóre z poruszanych tu tematów.

Ksi±¿ka ta jest doskona³ym ¼ród³em informacji dla czytelników chc±cych opanowaæ JavaScript oraz zwi±zane z nim narzêdzia!

Sprawd¼:
  • jak ³atwo wykorzystaæ potencja³ JavaScriptu
  • jak manipulowaæ drzewem DOM
  • jak obs³ugiwaæ zdarzenia
  • jak pobieraæ dane z serwera
  • jak tworzyæ atrakcyjne aplikacje internetowe

Kompendium wiedzy na temat JavaScriptu i jQuery!


Jon Duckett — od ponad piêtnastu lat projektuje i buduje serwisy dla startupów, ma³ych firm oraz korporacji. Jest autorem i wspó³autorem wielu ksi±¿ek po¶wiêconych tematyce tworzenia stron i aplikacji WWW, a tak¿e autorem bestsellera HTML i CSS. Zaprojektuj i zbuduj witrynê WWW.


Cena: 60.39 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: JavaScript - Programowanie

Angular. Profesjonalne techniki programowania. Wydanie II (65.45z)
Testowanie aplikacji w React.js. Kurs video. Praca z bibliotek± Jest.js (29.00z)
Testable JavaScript. Ensuring Reliable Code (126.65z)
JavaScript Enlightenment. From Library User to JavaScript Developer (55.24z)
JavaScript Everywhere. Building Cross-Platform Applications with GraphQL, React, React Native, and Electron (186.15z)
Programowanie zorientowane obiektowo w jêzyku JavaScript. Wydanie III (43.45z)
JavaScript funkcyjnie. Zrównowa¿one, pragmatyczne programowanie funkcyjne w JavaScript (63.20z)
Isomorphic JavaScript Web Development (129.00z)
PThreads Programming. A POSIX Standard for Better Multiprocessing (135.15z)
JavaScript and JSON Essentials (109.00z)
Mastering Modular JavaScript (186.15z)
Node.js Web Development (159.00z)
MEAN Cookbook (179.00z)
Head First JavaScript Programming. A Brain-Friendly Guide (186.15z)
Learn Three.js - Third Edition (139.00z)
JavaScript: The Definitive Guide. Activate Your Web Pages. 6th Edition (143.65z)
JavaScript. Przewodnik dla absolutnie pocz±tkuj±cych (53.10z)
JavaScript dla dzieci. Programowanie na weso³o (57.82z)
JavaScript. Praktyczny kurs (26.95z)
Efektywny JavaScript. 68 sposobów wykorzystania potêgi jêzyka (39.90z)

Pozostae z serii: Inne

Nowoczesny C++. Zbiór praktycznych zadañ dla przysz³ych ekspertów (31.35z)
80 sposobów na Ajax (54.90z)
Learn TensorFlow Enterprise (109.00z)
CCNA Cyber Ops : SECOPS - Certification Guide 210-255 (129.00z)
MySQL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II. eBook. Pdf (13.95z)
Podstawy telekomunikacji optofalowej (68.25z)
Alfresco One 5.x Developer's Guide - Second Edition (179.00z)
Wszechstronny JavaScript. Technologie: GraphQL, React, React Native i Electron (69.00z)
PHP5. Tworzenie stron WWW. Æwiczenia praktyczne (19.90z)
Python. Wprowadzenie. Wydanie IV (81.95z)
Jednym klikniêciem. Historia Jeffa Bezosa i rosn±cej potêgi Amazon.com (12.90z)
Drupal 7. Kurs video. Poziom drugi. Zaawansowane modu³y, skórki i patche (39.00z)
Fotografowanie modelek. Techniki pozowania (39.90z)
Sprawne zarz±dzanie projektami metod± Scrum (38.64z)
Architects of Intelligence (89.90z)
Learning Salesforce Visual Workflow and Process Builder - Second Edition (189.00z)
Photoshop CS2 RAW. Using Adobe Camera Raw, Bridge, and Photoshop to Get the Most out of Your Digital Camera (118.15z)
Windows Azure. Wprowadzenie do programowania w chmurze. eBook. Mobi (31.99z)
Deep Learning from Scratch. Building with Python from First Principles (220.15z)
Windows Server 2003 Security Cookbook. Security Solutions and Scripts for System Administrators (160.65z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet zawoja telefon | zajdzyj Serwis komputerowy ursus naprawimy wszystko | noclegi nad morzem w domkach wolne domki nad morzem Pustkowo last minute domki nad morzem | ciechocinek hotel | Komornik Poznań