e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Bestseller: TOP-36
Promocja: -35%


Jêzyk SQL. Przyjazny podrêcznik. Wydanie III

Larry Rockoff
promocja -35%
cena: 69 z 44.85 z
Data wydania: 2022-06-01
stron: 280, miêkka oprawa, format: 165x228

wicej na stronie helion.pl
SQL stanowi podstawowe narzêdzie komunikowania siê z relacyjnymi bazami danych. Jest to do¶æ skomplikowany jêzyk o rozbudowanych mo¿liwo¶ciach. Pozwala na pobieranie z bazy zestawów danych wyszukiwanych na podstawie wyrafinowanych kryteriów. Umo¿liwia te¿ modyfikacjê zarówno danych, jak i struktury bazy, w której s± gromadzone. To potê¿ne narzêdzie powinni znaæ nie tylko programi¶ci baz danych, ale równie¿ specjali¶ci zajmuj±cy siê ich analiz±, jednak zdobycie praktycznych umiejêtno¶ci pos³ugiwania siê SQL czêsto nastrêcza trudno¶ci.
To trzecie, poprawione i zaktualizowane wydanie praktycznego przewodnika po jêzyku SQL i relacyjnych bazach danych. Przemy¶lana, uporz±dkowana struktura podrêcznika sprzyja sprawnemu nabywaniu wiedzy i doskonaleniu umiejêtno¶ci — pracê z nim u³atwiaj± przystêpny sposób prezentowania materia³u i czytelne, ³atwe do zrozumienia przyk³ady kodu SQL. Bardzo przydatnym elementem ksi±¿ki s± odniesienia do sk³adni (dialektów SQL) stosowanych w trzech najpowszechniejszych bazach danych: Microsoft SQL Server 2019, MySQL 8.0 i Oracle 18c. W tym wydaniu pojawi³o siê szersze omówienie typowych zadañ analitycznych, uzupe³niono te¿ informacje o zastosowaniu Excela do wizualnej prezentacji danych, opisano wiêcej przydatnych funkcji, a tak¿e zaktualizowano i ulepszono dodatkowe materia³y edukacyjne.
W ksi±¿ce miêdzy innymi:
  • operacje na danych przy u¿yciu zapytañ SQL
  • funkcje i procedury sk³adowane
  • grupowanie i agregowanie danych
  • projektowanie relacyjnych baz danych
  • tworzenie zestawieñ danych przy u¿yciu arkuszy kalkulacyjnych
  • praca z Microsoft SQL Server, MySQL i Oracle

Chcesz siê nauczyæ SQL? Z t± ksi±¿k± zrobisz to bez problemu!Cena: 44.85 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: SQL - Programowanie

Getting Started with Impala. Interactive SQL for Apache Hadoop (109.65z)
SQL. Æwiczenia praktyczne. Wydanie III (18.10z)
Hands-On Data Science with SQL Server 2017 (159.00z)
Praktyczny SQL. Opowiadanie historii przez dane przewodnik dla pocz±tkuj±cych (74.59z)
Praktyczna nauka SQL dla Oracle. Wykorzystaj ogromne mo¿liwo¶ci bazy danych Oracle (50.05z)
SQL and Relational Theory. How to Write Accurate SQL Code. 3rd Edition (143.65z)
SQL w mgnieniu oka. Opanuj jêzyk zapytañ w 10 minut dziennie. Wydanie IV (21.95z)
Learning SQL (118.15z)
SQL for Data Analytics (94.99z)
Podstawy jêzyka T-SQL Microsoft SQL Server 2016 i Azure SQL Database (88.83z)
Praktyczny SQL (71.20z)
Learn SQL Database Programming (129.00z)
SQL in a Nutshell. A Desktop Quick Reference (152.15z)
Essential SQLAlchemy. 2nd Edition (143.65z)
Using SQLite. Small. Fast. Reliable. Choose Any Three (135.15z)
Internet. Analityka danych (109.65z)
SQL Injection Strategies (109.00z)
Zapytania w jêzyku T-SQL w Microsoft SQL Server 2014 i SQL Server 2012 (134.10z)
T-SQL. Kurs video. Programowanie baz danych w SQL Server (39.00z)
Instalacja i konfiguracja baz danych. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu 70-765 Provisioning SQL Databases (149.00z)

Pozostae z serii: Inne

W 80 zadañ dooko³a Excela. Arkusz kalkulacyjny w æwiczeniach. eBook. Pdf (54.99z)
Java. Podstawy. Wydanie IX (99.00z)
Instrukcja obs³ugi komputera (9.90z)
AutoCAD 12 i 12 PL (45.00z)
Blender. Praktyczny przewodnik po modelowaniu, rze¼bieniu i renderowaniu (69.00z)
Ajax on Java. eBook. Pdf (29.90z)
Fotografia obna¿ona. Mistrzowskie sesje aktu (21.45z)
Novell Netware 4 - u¿ytkowanie i administrowanie (21.00z)
Jak pracowaæ zdalnie i nie zwariowaæ (25.14z)
CakePHP 1.3. Programowanie aplikacji. Receptury (32.45z)
Administering SQL Server 7 (egzamin 70-028) (45.00z)
Triatlon od A do Z. Treningi do wszystkich dystansów (26.95z)
Wprowadzenie do WPF. Tworzenie aplikacji w WPF przy u¿yciu XAML i C# (24.34z)
Cisza w sieci. eBook. ePub (29.90z)
Cloud Native Applications with Ballerina (129.00z)
RS 232C - praktyczne programowanie. Od Pascala i C++ do Delphi i Buildera. Wydanie III (36.85z)
Informatyka kwantowa (55.20z)
Spring Security. Kurs video. Metody zabezpieczania aplikacji webowych (29.00z)
Mac OS X for Unix Geeks (84.92z)
SQL. Æwiczenia praktyczne. Wydanie III (32.90z)

NAJLEPSZE - strony internetowe Trzcianka | koparko ładowarka Piła | torby papierowe do cateringu | wolne domki na nocleg w domkach wolne domki Stilo last minute domki nad morzem | Porządna prędkość, niski ping po prostu profesjonalny i szybki internet radiowy sucha beskidzka to tylko SumerNet, sprawdź nas lub męcz się tracąc nerwy z aktualnym marnym dostawcą