e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Jêzyk SQL. Przyjazny podrêcznik. Wydanie II

Larry Rockoff
promocja -44%
cena: 46.160714285714 z 25.85 z
Data wydania: 2017-06-16
stron: 280, miêkka oprawa, format: 170x230

wicej na stronie helion.pl
Najlepsze relacyjne bazy danych, takie jak Oracle czy MS SQL Server, s± nieroz³±cznie zwi±zane z jêzykiem SQL. Jêzyk ten stworzono po to, aby budowaæ i u¿ytkowaæ bazy przechowuj±ce ogromne ilo¶ci danych. Bez w±tpienia SQL jest do¶æ z³o¿ony, obejmuje wiele elementów i funkcji, jednak jego znajomo¶æ jest niezwykle wa¿na dla ka¿dego, kto zajmuje siê bazami danych, tworzy je czy nimi administruje. Równie¿ te osoby, które korzystaj± z narzêdzi do raportowania w bazach danych, powinny przynajmniej dobrze zrozumieæ podstawy tego jêzyka.

Niniejsza ksi±¿ka jest kolejnym wydaniem popularnego podrêcznika, dziêki któremu zrozumiesz SQL, jego sk³adniê i najwa¿niejsze aspekty wykorzystywania. Poszczególne tematy zorganizowano w intuicyjny sposób, przedstawiaj±c je w logicznej kolejno¶ci. Przyk³ady zastosowania jêzyka dobrano tak, aby za pomoc± ma³ej próbki kodu umo¿liwiæ zrozumienie danej instrukcji SQL. W tym wydaniu zaktualizowano informacje o sk³adni SQL stosowanej w Microsoft SQL Server 2016, MySQL 5.7 i Oracle 12c. Uzupe³niono zagadnienia dotycz±ce logiki warunkowej, a tak¿e przedstawiono kilka nowych tematów, takich jak wspólne wyra¿enia tablicowe czy wstawianie komentarzy do zapytañ.

Najwa¿niejsze zagadnienia ujête w ksi±¿ce:
  • podstawowe informacje o relacyjnych bazach danych,
  • sk³adnia instrukcji SELECT i jej mo¿liwo¶ci,
  • agregacje danych i sum czê¶ciowych,
  • stosowanie z³±czeñ, podzapytañ, widoków i logiki zbiorów,
  • procedury sk³adowane, aktualizacja danych i utrzymanie bazy,
  • projektowanie baz danych i sposoby prezentacji danych.

Poznaj SQL, a zrozumiesz bazy danych!


Larry Rockoff jest ekspertem w dziedzinie jêzyka SQL i analityki biznesowej. Specjalizuje siê w stosowaniu narzêdzi do raportowania w celu analizy danych znajduj±cych siê w z³o¿onych bazach danych. Ukoñczy³ studia MBA na Uniwersytecie Chicago. Jest autorem ksi±¿ek po¶wiêconych jêzykowi SQL i zastosowaniu oprogramowania Microsoft Access i Excel. Obecnie odpowiada za rozwój hurtowni danych oraz aplikacji s³u¿±cych do raportowania dla najwiêkszej sieci aptek w USA.
 


Cena: 25.85 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: SQL - Programowanie

SQL. Zaawansowane techniki programowania (57.82z)
Learning Apache Drill. Query and Analyze Distributed Data Sources with SQL (220.15z)
Wprowadzenie do SQL. Jak generowaæ, pobieraæ i obs³ugiwaæ dane. Wydanie III (50.56z)
SQL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie IV (32.45z)
SQL. Rusz g³ow±! (65.45z)
SQL and Relational Theory. How to Write Accurate SQL Code (109.65z)
Pierwsze kroki z SQL. Praktyczne podej¶cie dla pocz±tkuj±cych (49.00z)
Wprowadzenie do systemów baz danych. Wydanie VII (110.98z)
Antywzorce jêzyka SQL. Jak unikaæ pu³apek podczas programowania baz danych (37.95z)
Analiza danych z wykorzystaniem SQL-a. Zaawansowane techniki przekszta³cania danych we wnioski (37.95z)
Praktyczny kurs SQL. Wydanie III (36.54z)
SQL w mgnieniu oka. Opanuj jêzyk zapytañ w 10 minut dziennie. Wydanie V (32.45z)
SQL. Sztuka programowania (32.45z)
Zapytania w jêzyku T-SQL w Microsoft SQL Server 2014 i SQL Server 2012 (134.10z)
Learn T-SQL Querying (129.00z)
SQL Pocket Guide. 2nd Edition (50.92z)
Learning SQL on SQL Server 2005 (152.15z)
SQL. Zapytania i techniki dla bazodanowców. Receptury. Wydanie II (70.95z)
SQL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie IV (38.35z)
T-SQL dla ka¿dego (32.45z)

Pozostae z serii: Inne

ABC komputera. Wydanie V (29.00z)
Mastering Game Development with Unreal Engine 4 - Second Edition (119.00z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych my¶lenie wizualne (10.95z)
Mastering Adobe Photoshop Elements 2021 - Third Edition (159.00z)
PageMaker 6.5. Æwiczenia praktyczne (10.00z)
Hands-On Mathematics for Deep Learning (129.00z)
Mity bezpieczeñstwa IT. Czy na pewno nie masz siê czego baæ? eBook. ePub (31.99z)
Windows Vista PL. Przewodnik encyklopedyczny (127.00z)
Python na maturze. Rozwi±zania i analiza wybranych zadañ programistycznych (22.34z)
Python dla zupe³nie pocz±tkuj±cych. Owoce programowania. Wydanie IV (54.45z)
Enterprise JavaBeans 3.0. 5th Edition (169.15z)
Tworzenie modeli biznesowych. Podrêcznik wizjonera (37.95z)
Skrypt warsztatowy Symfonia FK. Czê¶æ 1 (25.75z)
E-senior. Poradnik ¶wiadomego u¿ytkownika internetu (16.18z)
Egzamin 70-740: Windows Server 2016 - Instalacja, funkcje magazynowe i obliczeniowe. Instalacja, funkcje magazynowe i obliczeniowe (75.20z)
3D Studio MAX 2. Vademecum profesjonalisty (65.30z)
Vademecum hakera. Zabezpieczenia w Windows (34.90z)
Hands-On TypeScript for C# and .NET Core Developers (159.00z)
jQuery. Kod doskona³y. eBook. Pdf (23.90z)
Magia s³ów. Jak pisaæ teksty, które porw± t³umy. Wydanie 2 rozszerzone (30.44z)

zajdzyj Serwis laptopów pruszków naprawimy wszystko | pensjonat nad morzem Ostrowo pensjonaty wakacyjny pensjonat | Super szybki, nawet 200Mbit/s z Telewizją i telefonem światłowód Stryszawa w Sucha Beskidzka, Stryszawa, Krzeszów, Kuków | co to jest fumigacja | NAJLEPSZE - strony internetowe Piła