e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Jêzyk Go. Poznaj i programuj

Alan A. A. Donovan, Brian W. Kernighan
promocja -44%
cena: 57.946428571429 z 32.45 z
Data wydania: 2016-07-22
stron: 360, miêkka oprawa, format: 170x230

wicej na stronie helion.pl
Jêzyk Go jest nazywany „jêzykiem C XXI wieku”. Podobnie jak C, umo¿liwia kompilowanie programów do wydajnego kodu maszynowego, który w natywny sposób wspó³pracuje z poszczególnymi systemami operacyjnymi. Go jest elastycznym narzêdziem pozwalaj±cym osi±gaæ maksymalny efekt przy minimalnych ¶rodkach. Jest bardzo wszechstronny — bardzo dobrze nadaje siê do budowania infrastruktury takiej jak serwery sieciowe, do tworzenia narzêdzi dla programistów, ale jest te¿ znakomitym jêzykiem do programowania grafiki, aplikacji mobilnych i uczenia maszynowego.

Niniejsza ksi±¿ka jest skierowana do osób, które chc± jak najszybciej rozpocz±æ tworzenie wydajnego oprogramowania w Go. Autorzy przejrzy¶cie wyja¶nili podstawy tego jêzyka i zasady nim rz±dz±ce, a swój wyk³ad uzupe³nili setkami interesuj±cych i praktycznych przyk³adów dobrze napisanego kodu Go. W ten sposób Czytelnik dobrze pozna wszystkie aspekty tego jêzyka, jego najistotniejsze pakiety oraz szeroki zakres zastosowañ.

W ksi±¿ce omówiono:
  • podstawowe koncepcje Go, jego najwa¿niejsze konstrukcje i elementy strukturalne programu;
  • proste i z³o¿one typy danych, funkcje, metody i interfejsy;
  • zasady wspó³bie¿no¶ci implementowanej w Go;
  • kompilacja i formatowanie programu w Go;
  • korzystanie z pakietów oraz z bibliotek testowania;
  • zagadnienia zaawansowane: korzystanie z refleksji i programowanie niskiego poziomu.

Poznaj jêzyk Go — doskona³e narzêdzie dla profesjonalisty!



Cena: 32.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Koncepcja Domain-Driven Design. Dostosowywanie architektury aplikacji do strategii biznesowej (43.45z)
In¿ynieria wymagañ. Studium przypadków (57.82z)
Micro:bit. Nauka programowania i elektroniki dla ma³ych oraz du¿ych (32.44z)
Architektura ewolucyjna. Projektowanie oprogramowania i wsparcie zmian (32.45z)
Head First Software Development. Edycja polska (37.95z)
Algorytmy (69.00z)
Modern DevOps Practices (139.00z)
DevOps Paradox (109.00z)
Wyra¿enia regularne od podstaw (25.14z)
Od monolitu do mikrous³ug. Ewolucyjne wzorce przekszta³cania systemów monolitycznych (30.20z)
Budowanie mikrous³ug (69.00z)
DDD. Kompendium wiedzy (19.20z)
Distributed Tracing in Practice. Instrumenting, Analyzing, and Debugging Microservices (254.15z)
Czysty kod. Podrêcznik dobrego programisty (42.09z)
Kod doskona³y. Jak tworzyæ oprogramowanie pozbawione b³êdów. Wydanie II (129.00z)
Systemy ucz±ce siê (39.01z)
Budowanie mikrous³ug. Projektowanie drobnoziarnistych systemów. Wydanie II (70.85z)
Agile. Przewodnik po zwinnych metodykach programowania (69.00z)
DevOps Adoption Strategies: Principles, Processes, Tools, and Trends (109.00z)
Programming Pig. Dataflow Scripting with Hadoop. 2nd Edition (143.65z)

Pozostae z serii: Inne

C++. Struktury danych i algorytmy (57.00z)
Analiza logiczna wybranych problemów zarz±dzania i dowodzenia (25.60z)
Natural Language Annotation for Machine Learning (135.15z)
Office 2011 for Macintosh: The Missing Manual (118.15z)
Flash 8: The Missing Manual (118.15z)
Moodle Course Design Best Practices (109.00z)
Network Security Strategies (129.00z)
Zabbix 5 IT Infrastructure Monitoring Cookbook (139.00z)
Ajax. Bezpieczne aplikacje internetowe. eBook. ePub (29.90z)
Analiza, cz. 1 (47.20z)
Reactive Android Programming (149.00z)
Anonimizacja i maskowanie danych wra¿liwych w przedsiêbiorstwach (11.90z)
Formanty formularza w praktycznych zastosowaniach (12.83z)
VBA dla Excela 2007 PL. 88 praktycznych przyk³adów (19.20z)
Ubuntu 22.04. Kurs video. Zostañ administratorem Linux (149.25z)
Mac OS X Lion Pocket Guide. The Ultimate Quick Guide to Mac OS X (50.92z)
AIR for Javascript Developers Pocket Guide. Getting Started with Adobe AIR (63.74z)
PowerPoint 2010 PL. Æwiczenia (21.90z)
Radzka radzi: Tobie dobrze w tym! (44.90z)
ABC grafiki komputerowej i obróbki zdjêæ (49.00z)