e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Jêzyk C++ i przetwarzanie wspó³bie¿ne w akcji. Wydanie II

Anthony Williams
promocja -44%
cena: 97.232142857143 z 54.45 z
Data wydania: 2019-12-16
stron: 640, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Je¶li aplikacja ma dzia³aæ szybko i niezawodnie, najlepiej wybraæ C++, dojrza³y i wszechstronny jêzyk programowania, konsekwentnie rozwijany przez mistrzów kodowania. Wymaga on zachowania pewnej dyscypliny podczas pracy, jednak pozwala na uzyskanie kodu o znakomitej wydajno¶ci. Nowy standard C++17 zapewnia doskona³± obs³ugê wielow±tkowo¶ci oraz programowania wieloprocesorowego wymaganego podczas szybkiego przetwarzania grafiki, uczenia maszynowego czy te¿ wykonywania innych zadañ, w których kluczow± spraw± okazuje siê wydajno¶æ.
Ta ksi±¿ka jest drugim, zaktualizowanym i uzupe³nionym wydaniem doskona³ego podrêcznika dla profesjonalistów. Szczegó³owo opisano w niej wszystkie etapy programowania wspó³bie¿nego: od utworzenia w±tków po projektowanie wielow±tkowych algorytmów i struktur danych. Przedstawiono zastosowania klas std::thread i std::mutex oraz funkcji std::async, a tak¿e z³o¿one zagadnienia zwi±zane z operacjami atomowymi i modelem pamiêci. Sporo miejsca po¶wiêcono diagnozowaniu kodu i analizie rodzajów b³êdów. Opisano techniki lokalizowania b³êdów oraz metody testowania kodu. Prezentowany materia³ zosta³ uzupe³niony przyk³adami kodu i praktycznymi æwiczeniami. Znalaz³y siê tu równie¿ porady i wskazówki, które doceni± wszyscy programi¶ci C++.
W tej ksi±¿ce miêdzy innymi:
  • nowo¶ci w standardzie C++17
  • zagadnienia niskiego poziomu: model pamiêci i operacje atomowe
  • zagadnienia wy¿szego poziomu: z³o¿one struktury danych
  • zagadnienia wysokiego poziomu: kod wielow±tkowy i zarz±dzanie w±tkami
  • obs³uga równoleg³o¶ci za pomoc± funkcji dodanych w standardzie C++17
  • debugowanie kodu wielow±tkowego

Programuj elegancko, twórz wydajny i czysty kod. Oto wspó³bie¿no¶æ w C++!Cena: 54.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

Embedded Systems Architecture (159.00z)
Hands-On GUI Programming with C++ and Qt5 (139.00z)
Jêzyk C++ mechanizmy, wzorce, biblioteki (54.50z)
C++. Podró¿ po jêzyku dla zaawansowanych. Wydanie II (31.35z)
Programowanie wieloplatformowe z C++ i wxWidgets 3 (119.20z)
Beginning C++ Game Programming - Second Edition (129.00z)
Concurrency with Modern C++ (119.00z)
Skuteczny nowoczesny C++ (71.82z)
C++. Dla ka¿dego. Wydanie VII (99.00z)
Optimized C++. Proven Techniques for Heightened Performance (220.15z)
Tablice informatyczne. Algorytmy (17.00z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. Wydanie III (21.95z)
Microsoft Visual C++ 2012. Praktyczne przyk³ady (30.20z)
Jêzyk C++. Szko³a programowania. Wydanie VI (99.00z)
Hands-On Functional Programming in Rust (159.00z)
C++ i Qt. Wprowadzenie do wzorców projektowych. Wydanie II (48.95z)
Jêzyk C++ i przetwarzanie wspó³bie¿ne w akcji (89.00z)
C++ i Qt. Wprowadzenie do wzorców projektowych. Wydanie II (89.00z)
C++20. Laboratorium (43.55z)
USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++. Wydanie II (37.95z)

Pozostae z serii: Inne

Ataki na strony internetowe z p³yt± CD (112.00z)
XSL-FO. Making XML Look Good in Print (109.65z)
Projektowanie nowoczesnych aplikacji sieciowych z u¿yciem AngularJS i Bootstrapa (21.95z)
Struktury danych i algorytmy w jêzyku Java. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych (24.74z)
Complete Unity 2018 Game Development (159.00z)
E-booki. Poradnik dla pocz±tkuj±cych e-czytelników (5.90z)
CorelDRAW Graphics Suite X5 PL. eBook. Mobi (44.90z)
AutoCAD 2000 PL. Pierwsze kroki (16.00z)
Hands-On Predictive Analytics with Python (139.00z)
Agile. Rusz g³ow±! (48.95z)
Python dla programistów. Big Data i AI. Studia przypadków (70.95z)
Uk³ady wykorzystuj±ce sterowniki PLC (20.86z)
OPNsense Beginner to Professional (139.00z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Nowe ujêcia Scotta Kelbyego (37.00z)
Dziennikarstwo danych i data storytelling (49.90z)
PrestaShop. Sklep internetowy szyty na miarê (24.70z)
AutoCAD 2011. Pierwsze kroki. eBook. Mobi (27.90z)
Biblia Windows Server 2019. Podrêcznik Administratora (54.90z)
Version Control with Git. Powerful tools and techniques for collaborative software development. 2nd Edition (135.15z)
Wojownik SEO. Sztuka osi±gania najwy¿szych pozycji w wyszukiwarkach (32.45z)

feniks24 | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet hucisko telefon | wolne domki na nocleg w domkach wolne domki Sopot last minute domki nad morzem | hotel spa ciechocinek | cr media