e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Jêzyk C++ i przetwarzanie wspó³bie¿ne w akcji. Wydanie II

Anthony Williams
promocja -44%
cena: 97.232142857143 z 54.45 z
Data wydania: 2019-12-16
stron: 640, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Je¶li aplikacja ma dzia³aæ szybko i niezawodnie, najlepiej wybraæ C++, dojrza³y i wszechstronny jêzyk programowania, konsekwentnie rozwijany przez mistrzów kodowania. Wymaga on zachowania pewnej dyscypliny podczas pracy, jednak pozwala na uzyskanie kodu o znakomitej wydajno¶ci. Nowy standard C++17 zapewnia doskona³± obs³ugê wielow±tkowo¶ci oraz programowania wieloprocesorowego wymaganego podczas szybkiego przetwarzania grafiki, uczenia maszynowego czy te¿ wykonywania innych zadañ, w których kluczow± spraw± okazuje siê wydajno¶æ.
Ta ksi±¿ka jest drugim, zaktualizowanym i uzupe³nionym wydaniem doskona³ego podrêcznika dla profesjonalistów. Szczegó³owo opisano w niej wszystkie etapy programowania wspó³bie¿nego: od utworzenia w±tków po projektowanie wielow±tkowych algorytmów i struktur danych. Przedstawiono zastosowania klas std::thread i std::mutex oraz funkcji std::async, a tak¿e z³o¿one zagadnienia zwi±zane z operacjami atomowymi i modelem pamiêci. Sporo miejsca po¶wiêcono diagnozowaniu kodu i analizie rodzajów b³êdów. Opisano techniki lokalizowania b³êdów oraz metody testowania kodu. Prezentowany materia³ zosta³ uzupe³niony przyk³adami kodu i praktycznymi æwiczeniami. Znalaz³y siê tu równie¿ porady i wskazówki, które doceni± wszyscy programi¶ci C++.
W tej ksi±¿ce miêdzy innymi:
  • nowo¶ci w standardzie C++17
  • zagadnienia niskiego poziomu: model pamiêci i operacje atomowe
  • zagadnienia wy¿szego poziomu: z³o¿one struktury danych
  • zagadnienia wysokiego poziomu: kod wielow±tkowy i zarz±dzanie w±tkami
  • obs³uga równoleg³o¶ci za pomoc± funkcji dodanych w standardzie C++17
  • debugowanie kodu wielow±tkowego

Programuj elegancko, twórz wydajny i czysty kod. Oto wspó³bie¿no¶æ w C++!Cena: 54.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

Jêzyk C++. Standard ISO w praktyce (19.66z)
Architektura oprogramowania bez tajemnic. Wykorzystaj jêzyk C++ do tworzenia wydajnych aplikacji i systemów (64.35z)
Tablice informatyczne. Podstawy C++ (19.90z)
C++ i Qt. Wprowadzenie do wzorców projektowych. Wydanie II (89.00z)
Architektura oprogramowania bez tajemnic. Wykorzystaj jêzyk C++ do tworzenia wydajnych aplikacji i systemów (54.45z)
Hands-On C++ Game Animation Programming (109.00z)
C++ Optymalizacja kodu (71.82z)
C++20. Laboratorium (36.85z)
Hands-On Functional Programming with C++ (109.00z)
Learn WebAssembly (159.00z)
Expert C++ (129.00z)
C++20. Laboratorium (43.55z)
Mastering the C++17 STL (179.00z)
Microsoft Visual C++ 2012. Praktyczne przyk³ady (30.20z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie VI (36.58z)
C++. Æwiczenia praktyczne. Wydanie III (15.95z)
Modern CMake for C++ (139.00z)
Learning C++ Functional Programming (189.00z)
Programowanie funkcyjne w jêzyku C++. Tworzenie lepszych aplikacji (36.58z)
C++. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych (36.85z)

Pozostae z serii: Inne

Bezpieczeñstwo systemu e-commerce, czyli jak bez ryzyka prowadziæ biznes w internecie (24.70z)
Java ME. Tworzenie zaawansowanych aplikacji na smartfony. eBook. Mobi (47.00z)
Tworzenie gier na platformê Android 4 (26.95z)
Wordpress Web Application Development - Third Edition (189.00z)
Bootstrap. Tworzenie interfejsów stron WWW. Technologia na start! (19.20z)
Skalowalne witryny internetowe. Budowa, skalowanie i optymalizacja aplikacji internetowych nowej generacji (31.35z)
Jêzyk C#. Szko³a programowania (99.00z)
Wybrane aspekty cyberbezpieczeñstwa w Polsce (38.02z)
Office 2010 krok po kroku (38.02z)
Microsoft Project 2013. Krok po kroku (62.37z)
Prawdziwa Historia Internetu na ¦wiecie - wydanie 4 rozszerzone (38.57z)
IPv6 Network Administration (169.15z)
Android Poradnik programisty. 93 przepisy tworzenia dobrych aplikacji (38.64z)
Ksiêga odkrywców LEGO Mindstorms NXT 2.0. Podstawy budowy i programowania robotów (49.00z)
Practical Game Design (159.00z)
Learn Wireshark - Second Edition (139.00z)
Londyn. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (29.90z)
Wstêp do informatyki (49.45z)
Gray Hat C#. Jêzyk C# w kontroli i ³amaniu zabezpieczeñ (38.35z)
Unity. Przepisy na interfejs gry (30.20z)

feniks24 | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet hucisko telefon | wolne domki na nocleg w domkach wolne domki Sopot last minute domki nad morzem | hotel spa ciechocinek