e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -37%


Jêzyk C++ i przetwarzanie wspó³bie¿ne w akcji. Wydanie II

Anthony Williams
promocja -37%
cena: 97.428571428571 z 61.38 z
Data wydania: 2019-12-16
stron: 640, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Je¶li aplikacja ma dzia³aæ szybko i niezawodnie, najlepiej wybraæ C++, dojrza³y i wszechstronny jêzyk programowania, konsekwentnie rozwijany przez mistrzów kodowania. Wymaga on zachowania pewnej dyscypliny podczas pracy, jednak pozwala na uzyskanie kodu o znakomitej wydajno¶ci. Nowy standard C++17 zapewnia doskona³± obs³ugê wielow±tkowo¶ci oraz programowania wieloprocesorowego wymaganego podczas szybkiego przetwarzania grafiki, uczenia maszynowego czy te¿ wykonywania innych zadañ, w których kluczow± spraw± okazuje siê wydajno¶æ.
Ta ksi±¿ka jest drugim, zaktualizowanym i uzupe³nionym wydaniem doskona³ego podrêcznika dla profesjonalistów. Szczegó³owo opisano w niej wszystkie etapy programowania wspó³bie¿nego: od utworzenia w±tków po projektowanie wielow±tkowych algorytmów i struktur danych. Przedstawiono zastosowania klas std::thread i std::mutex oraz funkcji std::async, a tak¿e z³o¿one zagadnienia zwi±zane z operacjami atomowymi i modelem pamiêci. Sporo miejsca po¶wiêcono diagnozowaniu kodu i analizie rodzajów b³êdów. Opisano techniki lokalizowania b³êdów oraz metody testowania kodu. Prezentowany materia³ zosta³ uzupe³niony przyk³adami kodu i praktycznymi æwiczeniami. Znalaz³y siê tu równie¿ porady i wskazówki, które doceni± wszyscy programi¶ci C++.
W tej ksi±¿ce miêdzy innymi:
  • nowo¶ci w standardzie C++17
  • zagadnienia niskiego poziomu: model pamiêci i operacje atomowe
  • zagadnienia wy¿szego poziomu: z³o¿one struktury danych
  • zagadnienia wysokiego poziomu: kod wielow±tkowy i zarz±dzanie w±tkami
  • obs³uga równoleg³o¶ci za pomoc± funkcji dodanych w standardzie C++17
  • debugowanie kodu wielow±tkowego

Programuj elegancko, twórz wydajny i czysty kod. Oto wspó³bie¿no¶æ w C++!Cena: 61.38 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

Jêzyk C++. Kompendium wiedzy. Wydanie IV (90.89z)
Stosowanie wzorców projektowych w C++. Kod wielokrotnego wykorzystania w programowaniu zorientowanym obiektowo (36.48z)
Hands-On Concurrency with Rust (159.00z)
Microsoft Visual C++ 2012. Praktyczne przyk³ady (54.90z)
C++ Cookbook (169.15z)
Mastering the C++17 STL (179.00z)
C++ High Performance (139.00z)
Safe C++. How to avoid common mistakes (101.15z)
Programowanie. Teoria i praktyka z wykorzystaniem C++. Wydanie II poprawione (129.00z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami (10.95z)
Tablice informatyczne. Podstawy C++ (19.90z)
C++ w 24 godziny. Wydanie VI (79.00z)
Opus magnum C++11. Programowanie w jêzyku C++ (komplet) (81.95z)
Architektura oprogramowania bez tajemnic. Wykorzystaj jêzyk C++ do tworzenia wydajnych aplikacji i systemów (64.35z)
Tablice informatyczne. C++. Wydanie II (7.10z)
C++20 Biblioteka techniczna. Problemy i rozwi±zania (88.83z)
Modern CMake for C++ (139.00z)
Concurrency with Modern C++ (119.00z)
Opus magnum C++ 11. Programowanie w jêzyku C++. Wydanie II poprawione (komplet) (92.95z)
Wprowadzenie do C++. Efektywne nauczanie. Wydanie III (109.45z)

Pozostae z serii: Inne

VBA na sto dwa, czyli 102 æwiczenia z wykorzystaniem VBA (26.95z)
Systemy poczty elektronicznej standardy, architektura, bezpieczeñstwo (46.67z)
3D Studio 4.0. Animacja (37.50z)
Windows Server 2008. Infrastruktura klucza publicznego (PKI) (39.00z)
Testowanie oprogramowania w praktyce. Studium przypadków 2.0 (49.45z)
PHP. Almanach (49.00z)
Fundamentals of CRM with Dynamics 365 and Power Platform (159.00z)
Vue.js: Understanding its Tools and Ecosystem (69.90z)
Angular 6 for Enterprise-Ready Web Applications (159.00z)
Microsoft Excel 2013. Analiza i modelowanie danych biznesowych (75.20z)
Limitless Analytics with Azure Synapse (159.00z)
Cyfrowe albumy fotograficzne. Æwiczenia (18.99z)
Fotografia cyfrowa. 100 najlepszych sztuczek i trików. Wydanie III (44.00z)
Rumunia. Mozaika w ¿ywych kolorach oraz Mo³dowa (wydanie II) (49.90z)
Systemy informatyczne w zarz±dzaniu procesami Workflow (47.92z)
Algorytmy. Wydanie IV (149.00z)
Access 2007 Kurs podstawowy (30.40z)
Building Hypermedia APIs with HTML5 and Node. Creating Evolvable Hypermedia Applications (63.74z)
Domowe laboratorium naukowe. Zrób to sam (24.70z)
Ty w social mediach. Podrêcznik budowania marki osobistej dla ka¿dego. Wydanie II poszerzone (12.90z)

NAJLEPSZE - strony internetowe Trzcianka | torby papierowe do cateringu | wolne domki na nocleg w domkach wolne domki Stilo last minute domki nad morzem | Porządna prędkość, niski ping po prostu profesjonalny i szybki internet radiowy sucha beskidzka to tylko SumerNet, sprawdź nas lub męcz się tracąc nerwy z aktualnym marnym dostawcą | Ciechocinek wellness weekend dla dwojga