e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Jêzyk C++ i przetwarzanie wspó³bie¿ne w akcji

Anthony Williams
promocja -44%
cena: 87.410714285714 z 48.95 z
Data wydania: 2013-06-07
stron: 576, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Odkryj wszystkie tajemnice wielow±tkowych aplikacji!

Wspó³bie¿ne przetwarzanie danych to najwiêksze wyzwanie dla programisty. Na ka¿dym kroku czyhaj± na niego najbardziej wymy¶lne pu³apki, a wykrycie pomy³ki stanowi nie lada wyzwanie. Ka¿dy programista wzdryga siê na sam± my¶l o implementacji wielow±tkowych rozwi±zañ. Nie musi tak byæ!
Dziêki tej ksi±¿ce poradzisz sobie z wiêkszo¶ci± zadañ i zwinnie ominiesz zastawione pu³apki. W trakcie lektury dowiesz siê, jak zidentyfikowaæ zadania, w których zastosowanie wspó³bie¿no¶ci ma sens, oraz jak zarz±dzaæ w±tkami. Ponadto nauczysz siê chroniæ wspó³dzielone dane oraz synchronizowaæ wspó³bie¿ne operacje. Du¿y nacisk zosta³ tu po³o¿ony na zagadnienia zwi±zane z projektowaniem wspó³bie¿nych struktur danych oraz kodu. Osobny rozdzia³ po¶wiêcono debugowaniu aplikacji wielow±tkowych. Ksi±¿ka ta jest d³ugo oczekiwan± pozycj±, która u³atwi codzienne ¿ycie programistom C++.
Dziêki tej ksi±¿ce:
  • zaprojektujesz wspó³bie¿ny kod oraz struktury
  • ochronisz wspó³dzielone dane
  • poznasz zaawansowane metody zarz±dzania w±tkami
  • bez problemu przeprowadzisz debugowanie Twojej wielow±tkowej aplikacji

Sprawd¼, jak tworzyæ niezawodne oprogramowanie wielow±tkowe!Cena: 48.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

C++17 STL. Receptury (79.00z)
C++ Optymalizacja kodu (71.82z)
C++. Biblioteka standardowa. Podrêcznik programisty. Wydanie II (149.00z)
USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++ (21.45z)
Jêzyk C++ i przetwarzanie wspó³bie¿ne w akcji. Wydanie II (54.45z)
C++. Podró¿ po jêzyku dla zaawansowanych. Wydanie II (35.34z)
Opus magnum C++. Misja w nadprzestrzeñ C++14/17. Tom 4 (26.95z)
Jêzyk C++. Kompendium wiedzy. Wydanie IV (81.95z)
Software Architecture with C++ (159.00z)
Hands-On Functional Programming in Rust (159.00z)
C++ Fundamentals (94.99z)
Jêzyk C++. Pierwsze starcie (21.45z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. Wydanie III (21.95z)
Hands-On Concurrency with Rust (159.00z)
C++20 STL Cookbook (119.00z)
C++ In a Nutshell. A Desktop Quick Reference (135.15z)
C++17 STL. Receptury (43.45z)
C++ bez obaw (59.00z)
Java 9: Building Robust Modular Applications (339.00z)
C++20 Biblioteka techniczna (78.96z)

Pozostae z serii: Inne

The Data Journalism Handbook (55.24z)
Mastering PostgreSQL 9.6 (209.00z)
¦wiat kryptomilionerów. Znajd¼ swoj± szansê w ¶wiecie Blockchaina (44.85z)
Ri³a i Pirin. Góry Bu³garii z plecakiem. Wydanie 1 (39.90z)
Przedsiêbiorczo¶æ zorganizowana. Startupy, inwestorzy, pieni±dze (34.90z)
Mega hit na maturê. Geografia 4. Ludno¶æ. Urbanizacja. Konflikty (3.96z)
Jak naprawiæ sprzêt elektroniczny. Poradnik dla nieelektronika (59.00z)
XML and InDesign. Stylish Structure: Publishing XML with Adobe InDesign (72.24z)
Metabase Up and Running (119.00z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych my¶lenie lateralne (18.99z)
Fotografowanie modelek. Techniki pozowania (39.90z)
Deep Learning with TensorFlow (139.00z)
Python dla ka¿dego. Kurs video. Rozwi±¿ 100 zadañ z Pythona i zostañ programist± (109.00z)
Responsive i Bootstrap. Kurs video. Poziom pierwszy. B³yskawiczne tworzenie responsywnych serwisów WWW (39.00z)
Poznaj Swifta, tworz±c aplikacje. Profesjonalne projekty dla systemu iOS (32.45z)
Access 2010 PL. Kurs (39.00z)
The Python Workshop (129.00z)
C'est du gâteau, czyli bu³ka z mas³em! Repetytorium z jêzyka francuskiego od poziomu podstawowego do b1/b2 (16.45z)
Object-Oriented JavaScript - Third Edition (159.00z)
Data Science. Programowanie, analiza i wizualizacja danych z wykorzystaniem jêzyka R (69.00z)