e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -45%


Jêzyk C++. Pierwsze starcie

Zbigniew Koza
promocja -45%
cena: 39 z 21.45 z
Data wydania: 2012-01-18
stron: 288, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Poznaj tajniki programowania w C++

 • Jak skonstruowany jest program w jêzyku C++?
 • Na czym polega programowanie obiektowe?
 • Jak korzystaæ z bibliotek?
C++ to jeden z najpopularniejszych jêzyków programowania. Stosowany jest zarówno przez profesjonalistów, jak i hobbystów. Wszyscy jego u¿ytkownicy doceniaj± elastyczno¶æ, ogromne mo¿liwo¶ci i szybko¶æ dzia³ania napisanych w nim programów. Ogromn± zalet± C++ jest to, ¿e nie wymusza na programistach stosowania okre¶lonego stylu programowania. Z racji swoich mo¿liwo¶ci jest to jêzyk bardzo z³o¿ony, a efektywne programowanie w nim wymaga poznania wielu technik i pojêæ oraz umiejêtno¶ci wykorzystania tej wiedzy w praktyce.
Ksi±¿ka "C++. Pierwsze starcie" to podrêcznik, dziêki któremu opanujesz zasady programowania w tym jêzyku i zdobêdziesz solidne podstawy do dalszego rozwijania swoich umiejêtno¶ci. Znajdziesz w niej opis aktualnego standardu C++ oraz omówienia narzêdzi programistycznych i bibliotek. Poznasz elementy jêzyka, zasady programowania obiektowego i tworzenia z³o¿onych aplikacji. Przeczytasz o szablonach, bibliotece STL i obs³udze b³êdów. Dowiesz siê, jak stosowaæ biblioteki przy tworzeniu aplikacji dla systemów Windows i Linux.
 • Struktura programu w C++
 • Elementy jêzyka
 • Korzystanie z funkcji
 • Programowanie obiektowe
 • Dynamiczne struktury danych
 • Stosowanie bibliotek
 • Szablony
 • Biblioteka STL
 • Obs³uga b³êdów

Zrób pierwszy krok na drodze do profesjonalnego tworzenia oprogramowania.Cena: 21.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

Embedded Systems Architecture (159.00z)
C++ w 24 godziny. Wydanie VI (79.00z)
Wprowadzenie do C++ (37.05z)
Nowoczesny C++. Zbiór praktycznych zadañ dla przysz³ych ekspertów (31.35z)
Jêzyk C++ i przetwarzanie wspó³bie¿ne w akcji (89.00z)
Programowanie funkcyjne w jêzyku C++. Tworzenie lepszych aplikacji (36.58z)
C++. Podró¿ po jêzyku dla zaawansowanych. Wydanie II (31.35z)
C++. Biblioteka standardowa. Podrêcznik programisty. Wydanie II (149.00z)
C++. Struktury danych i algorytmy (31.35z)
Advanced C++ Programming Cookbook (129.00z)
OpenCV 3. Komputerowe rozpoznawanie obrazu w C++ przy u¿yciu biblioteki OpenCV (149.00z)
Skuteczny nowoczesny C++ (55.44z)
Mastering the C++17 STL (179.00z)
Tablice informatyczne. Algorytmy (9.35z)
C++ In a Nutshell. A Desktop Quick Reference (135.15z)
C++ Optymalizacja kodu (55.44z)
Hands-On Functional Programming in Rust (159.00z)
Optimized C++. Proven Techniques for Heightened Performance (220.15z)
C++11. Nowy standard. Æwiczenia (12.04z)
Programowanie wieloplatformowe z C++ i wxWidgets 3 (119.20z)

Pozostae z serii: Inne

Building Microservices. Designing Fine-Grained Systems (143.65z)
Uczymy dzieci programowania. Przyjazny przewodnik po programowaniu w Pythonie (63.20z)
Genialne skrypty pow³oki. Ponad 100 rozwi±zañ dla systemów Linux, macOS i Unix (36.85z)
Code with me. Zostañ game developerem (37.95z)
Zscaler Cloud Security Essentials (139.00z)
Programming Robots with ROS. A Practical Introduction to the Robot Operating System (186.15z)
Windows Server 2008 Ochrona dostêpu do sieci NAP (140.81z)
Dzia³aj teraz! (31.99z)
The Uncertain Web (109.65z)
Statistics Hacks. Tips & Tools for Measuring the World and Beating the Odds (101.15z)
Hardware i testy penetracyjne. Przewodnik po metodach ataku i obrony (43.45z)
Lwów, Krzemieniec i Kamieniec Podolski oraz najwiêksze atrakcje Ukrainy Zachodniej. Wydanie 1 (24.90z)
Hacking Healthcare. A Guide to Standards, Workflows, and Meaningful Use (63.74z)
Tworzenie stron WWW z wykorzystaniem Ajaksa. Projekty (29.00z)
Lift Cookbook. Recipes from the Community for Building Web Applications with Scala (101.15z)
An Atypical ASP.NET Core 6 Design Patterns Guide - Second Edition (149.00z)
Tworzenie aplikacji z Yii. Receptury (36.85z)
Górskie wyprawy fotograficzne. Wydanie II poszerzone (56.96z)
Modern Web Development with ASP.NET Core 3 - Second Edition (159.00z)
Blog, wiêcej ni¿ internetowy pamiêtnik (34.00z)