e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Programowanie
Seria: Inne


Jêzyk C++. Pierwsze starcie

Zbigniew Koza
cena: 39.00 z
Data wydania: 2008-04-08
stron: 288, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Poznaj tajniki programowania w C++

 • Jak skonstruowany jest program w jêzyku C++?
 • Na czym polega programowanie obiektowe?
 • Jak korzystaæ z bibliotek?
C++ to jeden z najpopularniejszych jêzyków programowania. Stosowany jest zarówno przez profesjonalistów, jak i hobbystów. Wszyscy jego u¿ytkownicy doceniaj± elastyczno¶æ, ogromne mo¿liwo¶ci i szybko¶æ dzia³ania napisanych w nim programów. Ogromn± zalet± C++ jest to, ¿e nie wymusza na programistach stosowania okre¶lonego stylu programowania. Z racji swoich mo¿liwo¶ci jest to jêzyk bardzo z³o¿ony, a efektywne programowanie w nim wymaga poznania wielu technik i pojêæ oraz umiejêtno¶ci wykorzystania tej wiedzy w praktyce.
Ksi±¿ka "C++. Pierwsze starcie" to podrêcznik, dziêki któremu opanujesz zasady programowania w tym jêzyku i zdobêdziesz solidne podstawy do dalszego rozwijania swoich umiejêtno¶ci. Znajdziesz w niej opis aktualnego standardu C++ oraz omówienia narzêdzi programistycznych i bibliotek. Poznasz elementy jêzyka, zasady programowania obiektowego i tworzenia z³o¿onych aplikacji. Przeczytasz o szablonach, bibliotece STL i obs³udze b³êdów. Dowiesz siê, jak stosowaæ biblioteki przy tworzeniu aplikacji dla systemów Windows i Linux.
 • Struktura programu w C++
 • Elementy jêzyka
 • Korzystanie z funkcji
 • Programowanie obiektowe
 • Dynamiczne struktury danych
 • Stosowanie bibliotek
 • Szablony
 • Biblioteka STL
 • Obs³uga b³êdów

Zrób pierwszy krok na drodze do profesjonalnego tworzenia oprogramowania.Cena: 39.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Programowanie

Algorytmy. Od podstaw (79.00z)
Jython Essentials (118.15z)
J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II (39.90z)
Hands-On Software Architecture with Golang (159.00z)
C# 7 and .NET: Designing Modern Cross-platform Applications (179.00z)
USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++ (39.00z)
Beginning C# 7 Hands-On Advanced Language Features (159.00z)
Express.js. Tworzenie aplikacji sieciowych w Node.js (32.45z)
Deep Learning with TensorFlow (139.00z)
Learning Ruby (118.15z)
Natural Language Processing with Python Quick Start Guide (109.00z)
Mastering Windows Presentation Foundation (209.00z)
Scala Machine Learning Projects (149.00z)
Wiêcej ni¿ C++. Wprowadzenie do bibliotek Boost (79.00z)
Modern C++: Efficient and Scalable Application Development (179.00z)
Elm Web Development (129.00z)
Magia Ruby. Programowanie na weso³o (31.00z)
Tester oprogramowania. Przygotowanie do egzaminu z testowania oprogramowania (47.20z)
Learn Spring for Android Application Development (159.00z)
Wielkie umys³y programowania. Jak my¶l± i pracuj± twórcy najwa¿niejszych jêzyków (79.00z)

Pozostae z serii: Inne

Learning from jQuery. Building on Core Skills (63.74z)
Fotografia cyfrowa (49.00z)
Cyfrowa fotografia pejza¿owa. ¦ladami Ansela Adamsa oraz wielkich mistrzów (34.72z)
Illustrator 9. Æwiczenia praktyczne (14.00z)
Kuloodporny Ajax. Jak nowocze¶nie projektowaæ strony internetowe (29.00z)
Technologie ASP.NET i ADO.NET w Visual Web Developer (39.00z)
Tablice informatyczne. Java. Wydanie II (12.90z)
FileMaker Pro 12: The Missing Manual (169.15z)
Learning SQL (118.15z)
Robotic Process Automation with Automation Anywhere (159.00z)
Building Industrial Digital Twins (189.00z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem (24.05z)
Nawyk samodyscypliny w pracy. Optymalna efektywno¶æ, maksymalne skupienie i motywacja (27.90z)
Go global! Wywiady z twórcami polskich firm, które zdoby³y rynki miêdzynarodowe (12.90z)
Thoughtful Machine Learning. A Test-Driven Approach (109.65z)
My¶lenie obiektowe w programowaniu. Wydanie IV (27.45z)
C++Builder i Turbo C++. Podstawy (37.00z)
Planning and Managing Drupal Projects. Drupal for Designers (55.24z)
Corel Paint Shop Pro X. Obróbka zdjeæ cyfrowych. Æwiczenia praktyczne (17.90z)
Oko w oko z Adobe Photoshop CS3. Photoshop. Efekty specjalne (139.00z)