e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -45%


Java EE 6. Programowanie aplikacji WWW. Wydanie II

Krzysztof Rychlicki-Kicior
promocja -45%
cena: 49 z 26.95 z
Data wydania: 2015-09-04
stron: 280, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

Aplikacje webowe z Jav± EE — to siê naprawdê op³aca!

 • Podstawowa orientacja w Javie EE, czyli co trzeba wiedzieæ na dobry pocz±tek
 • Frameworki webowe i obs³uga danych, czyli do czego s³u¿± biblioteki i jak przetwarzaæ dane
 • Zagadnienia zaawansowane, czyli po co Ci WebSocket i wstrzykiwanie zale¿no¶ci
Java Enterprise Edition s³u¿y do tworzenia aplikacji zorientowanych na us³ugi biznesowe, lecz równie dobrze sprawdza siê przy tworzeniu aplikacji webowych. Jest to bardzo wygodna, ¶wietnie przygotowana platforma, oparta na jêzyku Java i technologii Java 2 Standard Edition. Jednak nowicjuszom bardzo trudno zorientowaæ siê, od czego powinni zacz±æ swoj± przygodê z programowaniem w tym standardzie. Je¶li i Ty chcia³by¶ zacz±æ wykorzystywaæ go w codziennej pracy, lecz nie wiesz, jak to zrobiæ, siêgnij po tê ksi±¿kê. Znajdziesz w niej omówienie najistotniejszych zagadnieñ zwi±zanych z programowaniem aplikacji webowych w Javie EE.

Drugie wydanie tego znakomitego wstêpu do Javy EE pozwoli Ci odkryæ, jak dzia³aj± serwlety, do czego s³u¿± pliki JSP, co to jest deskryptor wdro¿enia i jak zapewniæ dostêp Twojej aplikacji do danych za po¶rednictwem JPA. Sprawdzisz, do czego mo¿e przydaæ Ci siê WebSockets oraz przeanalizujesz przyk³ad integracji aplikacji webowej z mobiln± na przyk³adzie architektury REST. Zrozumiesz tak¿e, na czym polega wstrzykiwanie zale¿no¶ci i co to jest JPQL. Krótko mówi±c, nauczysz siê tworzyæ aplikacje webowe z u¿yciem JavyEE. Czytaj i dzia³aj!
 • Java EE — naprawdê krótkie wprowadzenie
 • Pierwsza aplikacja webowa
 • Serwlet — na dobry pocz±tek
 • JSP — gdy out.println() nie wystarcza
 • JSTL — wisienka na torcie JSP
 • JavaServer Faces
 • Konwertowanie i walidacja
 • JPA, czyli ORM + Java
 • Zwi±zki miêdzy encjami — jedna tabela to za ma³o!
 • JPQL i jego mo¿liwo¶ci
 • Szybko, jeszcze szybciej, czyli WebSocket w akcji
 • Wstrzykiwanie zale¿no¶ci i jego zastosowania
 • Integracja aplikacji webowej z aplikacj± mobiln± na przyk³adzie JAX-RS
 • Instalacja serwera Apache Tomcat

Poznaj podstawy Javy EE!Cena: 26.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: JSP i JavaServlet - Programowanie

Java. Kompendium programisty. Wydanie X (98.45z)
Head First Servlets & JSP. Edycja polska. Wydanie II (Rusz g³ow±!) (92.95z)
Head First Servlets and JSP. Passing the Sun Certified Web Component Developer Exam. 2nd Edition (169.15z)
Java. Projektowanie aplikacji WWW (36.85z)
Java. Kompendium programisty. Wydanie X (179.00z)
Java. Projektowanie aplikacji WWW (67.00z)
Java Servlet & JSP Cookbook (169.15z)
Java EE 6. Programowanie aplikacji WWW. Wydanie II (49.00z)

Pozostae z serii: Inne

Po prostu Access 2000 PL (18.99z)
Xfer Serum, czyli syntezator naszego pokolenia - poradnik uzytkownika (ebook) (43.45z)
Wprowadzenie do WPF. Tworzenie aplikacji w WPF przy u¿yciu XAML i C# (24.34z)
C#. Praktyczny kurs. Wydanie III (59.00z)
JavaScript. Wprowadzenie. eBook. ePub (34.90z)
Projektowanie gier w ¶rodowisku Unity 3.x (77.00z)
Ujêcia z bliska. Kreatywna fotografia (49.00z)
Embedding Perl in HTML with Mason (118.15z)
GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ regu³y gier w dzia³aniach marketingowych. eBook. ePub (31.99z)
Delphi 7 dla ka¿dego (75.00z)
Tablice informatyczne. Turbo Pascal (12.90z)
Excel 2007 PL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II. eBook. Mobi (14.90z)
Grafika - Fizyka - Metody numeryczne. Symulacje fizyczne z wizualizacj± 3D (66.21z)
97 Things Every Project Manager Should Know. Collective Wisdom from the Experts (101.15z)
PHP. 101 praktycznych skryptów. Wydanie II (69.00z)
Ansible 2 w praktyce. Automatyzacja infrastruktury, zarz±dzanie konfiguracj± i wdra¿anie aplikacji (50.56z)
MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarz±dzanie projektem i portfelem projektów. eBook. Pdf (79.00z)
Informatyka Europejczyka. Zeszyt æwiczeñ do zajêæ komputerowych dla szko³y podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) (12.71z)
AWS Automation Cookbook (159.00z)
J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II (39.90z)