e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


JavaScript. Aplikacje dla Windows 8

Chris Sells, Brandon Satrom, Don Box
cena: 77.00 z
Data wydania: 2014-03-14
stron: 456, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Rozwijaj i sprzedawaj aplikacje dla Windows 8!

Czy pamiêtasz czasy, kiedy u¿ytkownicy blokowali JavaScript w przegl±darkach? Byæ mo¿e trudno w to uwierzyæ, ale jeszcze ca³kiem niedawno nikt nie wierzy³, ¿e JavaScript osi±gnie jakikolwiek sukces na rynku. Wspó³czesne atrakcyjne, interaktywne i pe³ne mo¿liwo¶ci strony WWW nie mog³yby bez tego jêzyka istnieæ. Znajduje on zastosowanie równie¿ w wielu innych miejscach - czasami wrêcz zaskakuj±cych. Dowiedz siê, jak wykorzystaæ go do tworzenia aplikacji dla Windows 8!
W trakcie lektury tej ksi±¿ki nauczysz siê u¿ywaæ kontrolek, tworzyæ zaawansowane uk³ady oraz korzystaæ z materia³ów multimedialnych. Ponadto dowiesz siê, jak komunikowaæ siê z sieci±, integrowaæ z pow³ok± oraz wykorzystywaæ interfejs dotykowy i natywny kod. Na koniec zobaczysz, jak po¶wiêcony programowaniu czas sprawnie przekuæ na sukces finansowy. Przygotujesz aplikacjê do publikacji i udostêpnisz j± w Sklepie Windows oraz poznasz zasady publikowania reklam. Ta ksi±¿ka jest niezast±pionym ¼ród³em informacji dla wszystkich programistów chc±cych tworzyæ pomocne aplikacje w jêzyku JavaScript. Twój sukces jest w Twoich rêkach!
Dziêki tej ksi±¿ce:
  • poznasz podstawy jêzyka JavaScript i sposób wykorzystania go w systemie Windows 8
  • zbudujesz intuicyjny interfejs u¿ytkownika
  • uzyskasz dane geolokalizacyjne z systemu
  • opublikujesz Twoj± aplikacjê w Sklepie Windows

Wykorzystaj potencja³ JavaScript w Windows 8!Cena: 77.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: JavaScript - Programowanie

Tajniki jêzyka JavaScript. ECMAScript 6 i dalej (21.95z)
Vue.js 3 Cookbook (139.00z)
Learn ECMAScript - Second Edition (139.00z)
Mobile JavaScript Application Development. Bringing Web Programming to Mobile Devices (84.92z)
Client-Server Web Apps with JavaScript and Java (126.65z)
JavaScript. Programowanie zaawansowane (49.00z)
You Don't Know JS: Up & Going (29.67z)
Regular Expression Pocket Reference (29.67z)
Learning Test-Driven Development (220.15z)
Tworzenie izometrycznych gier spo³eczno¶ciowych w HTML5, CSS3 i JavaScript (32.90z)
Angular Test-Driven Development - Second Edition (149.00z)
Responsive Web Design by Example (129.00z)
Front-End Development Projects with Vue.js (129.00z)
Web Development with MongoDB and Node - Third Edition (159.00z)
Solidity Programming Essentials - Second Edition (119.00z)
You Don't Know JS: Async & Performance (72.24z)
High Performance JavaScript. Build Faster Web Application Interfaces (118.15z)
Jumpstart Jamstack Development (109.00z)
The React Workshop (129.00z)
TypeScript 2.x for Angular Developers (159.00z)

Pozostae z serii: Inne

FMOD i Unity, Podstawy muzyki interaktywnej (24.90z)
Tablice informatyczne. Java. Wydanie II (12.90z)
Oracle Essentials. Oracle Database 10g. 3rd Edition (135.15z)
MySQL in a Nutshell (118.15z)
Doktryna jako¶ci. Rzecz o skutecznym zarz±dzaniu (59.00z)
Clojure Cookbook. Recipes for Functional Programming (152.15z)
Microsoft SQL Server 2012. Integration Services (83.16z)
Ajax. Implementacje. eBook. Pdf (39.00z)
Rozmówki francuskie dla bystrzaków (10.95z)
Droga na szczyt (31.90z)
Managing Infrastructure with Puppet. Configuration Management at Scale (42.42z)
Hands-On Natural Language Processing with PyTorch 1.x (129.00z)
Microsoft Visual Basic 2010 Krok po kroku (83.16z)
Incident Response in the Age of Cloud (129.00z)
Tajlandia. ¦wi±tynie, p³ywaj±ce targi i rajskie pla¿e. Wydanie 1 (69.90z)
Zen To Done. Proste sposoby na zwiêkszenie efektywno¶ci (12.90z)
Building Serverless Architectures (179.00z)
QlikView for Developers (249.00z)
Machine Learning with Spark - Second Edition (189.00z)
Learn C Programming (109.00z)