e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


JavaScript. Zasady programowania obiektowego

Nicholas C. Zakas
promocja -44%
cena: 29.375 z 16.45 z
Data wydania: 2014-10-20
stron: 128, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie helion.pl
Programi¶ci pracuj±cy na co dzieñ z u¿yciem jêzyków takich, jak Java, C# czy C++, z pewnym pob³a¿aniem patrz± na JavaScript. Traktuj± go jako jêzyk nie do koñca obiektowy, w którym mo¿na napisaæ program dzia³aj±cy bez tworzenia klas i obiektów. S± w b³êdzie! JavaScript to jêzyk o ogromnych mo¿liwo¶ciach, pozwalaj±cy na obiektowe tworzenie programów. Nie wierzysz? Siêgnij po tê ksi±¿kê i przekonaj siê na w³asnej skórze!
Znajdziesz w niej szczegó³owe omówienie obiektowych elementów jêzyka JavaScript. Poznasz podstawowe ró¿nice pomiêdzy typami prostymi i referencyjnymi oraz dowiesz siê, jak sobie z nimi radziæ w trakcie pracy z tym jêzykiem. W kolejnych rozdzia³ach zaznajomisz siê ze specyfik± funkcji w JavaScripcie oraz nauczysz siê rozpoznawaæ charakterystyczne elementy obiektów. Ponadto Twoj± uwagê powinien zwróciæ rozdzia³ po¶wiêcony konstruktorom, prototypom oraz technikom dziedziczenia. Ta ksi±¿ka jest obowi±zkow± lektur± dla wszystkich programistów tworz±cych programy w jêzyku JavaScript.
Dziêki tej ksi±¿ce:
  • poznasz typy proste i referencyjne
  • nauczysz siê korzystaæ z funkcji
  • zastosujesz obiekty w codziennej pracy
  • zaznajomisz siê z konstruktorami i prototypami
  • poznasz wzorce tworzenia obiektów

Poznaj obiektowy charakter jêzyka JavaScript!Cena: 16.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: JavaScript - Programowanie

JavaScript - mocne strony (26.95z)
Learning Angular for .NET Developers (159.00z)
Nowoczesny JavaScript. Poznaj ES6 i praktyczne zastosowania nowych rozwi±zañ (49.00z)
Rozwijanie mikrous³ug w Pythonie. Budowa, testowanie, instalacja i skalowanie (35.99z)
JavaScript i jQuery. Interaktywne strony WWW dla ka¿dego. Podrêcznik Front-End Developera (54.45z)
JavaScript. Pierwsze starcie (13.70z)
JavaScript Testing with Jasmine. JavaScript Behavior-Driven Development (55.24z)
Rozwijanie mikrous³ug w Pythonie. Budowa, testowanie, instalacja i skalowanie (29.50z)
JavaScript dla programistów PHP (19.74z)
JavaScript i jQuery. Interaktywne strony WWW dla ka¿dego. Podrêcznik Front-End Developera (60.39z)
Learning TypeScript (186.15z)
Full-Stack Vue.js 2 and Laravel 5 (179.00z)
Mistrzowski JavaScript. Programowanie zorientowane obiektowo (49.00z)
Full Stack JavaScript. Poznaj technologie Backbone.js, Node.js i MongoDB. Wydanie II (26.95z)
Angular. Profesjonalne techniki programowania. Wydanie II (65.45z)
JavaScript Cookbook. 3rd Edition (254.15z)
React. Kurs video. Najpopularniejszy framework JavaScript od podstaw (49.00z)
Tajniki jêzyka JavaScript. Na drodze do bieg³o¶ci (39.90z)
Responsive Web Design z jQuery (49.00z)
React od podstaw. Nowoczesne wzorce tworzenia aplikacji. Wydanie II (37.95z)

Pozostae z serii: Inne

MacPodrêcznik (37.00z)
Uczenie maszynowe z u¿yciem Scikit-Learn i TensorFlow (57.85z)
IT Product Manager. Pierwsze kroki (23.94z)
Hello! Flex 4 (11.90z)
Wizualizacje architektoniczne. 3ds Max 2013 i 3ds Max Design 2013. Szko³a efektu (43.45z)
Windows 95. Czy król jest nagi? (34.50z)
3D Studio VIZ 3i (69.00z)
Matematyka Europejczyka. Zbiór zadañ dla szkó³ ponadgimnazjalnych. Klasa 1 (14.92z)
Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II. eBook. Pdf (31.99z)
ABC programowania w Windows (13.70z)
Big data, nauka o danych i AI bez tajemnic. Podejmuj lepsze decyzje i rozwijaj swój biznes! (30.38z)
Wstêp do geometrii ró¿niczkowej (29.33z)
Big Data. Rewolucja, która zmieni nasze my¶lenie (51.35z)
Technical Leadership. Od eksperta do lidera. Wydanie II poszerzone (12.90z)
Computer Vision with OpenCV 3 and Qt5 (159.00z)
Kod Pythona w jednym wierszu. Jak profesjonali¶ci pisz± programy doskona³e (26.95z)
15 tajemnic zarz±dzania czasem. O czym wiedz± ludzie sukcesu? (27.45z)
Pocket PC. Podrêcznik u¿ytkownika. Wydanie II (10.90z)
Statistics in a Nutshell. A Desktop Quick Reference. 2nd Edition (135.15z)
Lubiê to! Potêga marketingu szeptanego na Facebooku (21.45z)