e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Jak staæ siê lepszym programist±. Przewodnik

Pete Goodliffe
promocja -44%
cena: 55.982142857143 z 31.35 z
Data wydania: 2015-06-19
stron: 336, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Podrêcznik prawdziwego programisty!

Zawód programisty jak ¿aden inny wymaga ci±g³ego rozwoju, nauki i doskonalenia. Ka¿dy dzieñ to nowe wyzwania, techniki programistyczne oraz kolejne linie wysokiej jako¶ci kodu. Zastanawiasz siê, co jeszcze mo¿esz zrobiæ, aby staæ siê lepszym programist±? Chcesz zaimponowaæ ciekawymi koncepcjami oraz wprowadziæ znacz±ce ulepszenia w codziennej pracy? Trafi³e¶ na ksi±¿kê, która sprawi, ¿e Twój kod nabierze nowego blasku!

Na kolejnych stronach tej ksi±¿ki przeczytasz o tym, jak powinien byæ sformatowany kod ¼ród³owy, jakie stosowaæ nazewnictwo oraz jak usuwanie zbêdnego kodu wp³ywa na jego jako¶æ. Nauczysz siê odnajdywaæ b³êdy w kodzie i pisaæ dobre testy. Dowiesz siê tak¿e, jak w pe³ni korzystaæ z mo¿liwo¶ci systemu kontroli wersji. Ksi±¿ka ta jest obowi±zkow± lektur± dla ka¿dego programisty ceni±cego sobie ci±g³y rozwój, d±¿enie do doskona³o¶ci oraz tworzenie ¶wietnego kodu!
  • Techniki z poziomu kodu, dotycz±ce pisania wierszy kodu, testów, debugowania i radzenia sobie ze z³o¿ono¶ci±.
  • Praktyki, podej¶cia i postawy: zachowaj prostotê, wspó³pracuj z innymi, wykorzystuj gotowe rozwi±zania i twórz elastyczny kod.
  • Strategie skutecznego uczenia siê, etycznego postêpowania, szukania wyzwañ i unikania stagnacji.
  • Praktyczne metody koñczenia zadañ: u¿ywanie w³a¶ciwych narzêdzi, ustalanie, jak ma wygl±daæ gotowe rozwi±zanie, i szukanie pomocy ze strony wspó³pracowników.
  • Nawyki dobrej wspó³pracy z innymi i traktowania programowania jak zajêcia spo³ecznego.

Obowi±zkowa lektura ka¿dego programisty!Cena: 31.35 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Koncepcja Domain-Driven Design. Dostosowywanie architektury aplikacji do strategii biznesowej (43.45z)
Seeking SRE. Conversations About Running Production Systems at Scale (169.15z)
Jêzyk Go. Poznaj i programuj (89.00z)
Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki (119.00z)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza. Wydanie II (49.28z)
Programuj tak, aby nie naprawiaæ. Planowanie projektów i systemów (48.95z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem. Wydanie II (25.54z)
Working with Static Sites. Bringing the Power of Simplicity to Modern Sites (143.65z)
Agile Development. Filozofia programowania zwinnego (37.95z)
DDD dla architektów oprogramowania (54.45z)
Czysty kod. Podrêcznik dobrego programisty (37.95z)
In¿ynieria oprogramowania. Jak zapewniæ jako¶æ tworzonym aplikacjom (25.85z)
Budowanie mikrous³ug. Projektowanie drobnoziarnistych systemów. Wydanie II (70.85z)
Sztuka kodowania. Sekrety wielkich programistów (37.95z)
Wyra¿enia regularne. Receptury (43.45z)
Z³o¿ono¶æ obliczeniowa (79.00z)
Systemy ucz±ce siê (39.01z)
CMake Best Practices (139.00z)
Piêkny kod. Tajemnice mistrzów programowania (89.00z)
Micro:bit. Nauka programowania i elektroniki dla ma³ych oraz du¿ych (32.44z)

Pozostae z serii: Inne

Windows Phone 7. Tworzenie efektownych aplikacji. eBook Pdf (54.99z)
Visual Basic .NET. Encyklopedia (59.00z)
ASP.NET Core MVC 2. Zaawansowane programowanie. Wydanie VII (129.00z)
The Canon EOS Digital Rebel T1i/500D Companion. Practical Photography Advice You Can Take Anywhere (80.74z)
Flash MX. Od podstaw (18.99z)
Superskuteczne strategie opanowania jêzyków obcych. Twój prywatny coach (37.89z)
Microsoft Word 2010 PL. Praktyczne podej¶cie (39.00z)
Microsoft Excel 2010 Analiza i modelowanie danych biznesowych (83.16z)
Tworzenie stron WWW. Ilustrowany przewodnik. Wydanie II (13.70z)
Mastering Ubuntu Server - Third Edition (159.00z)
USB. Uniwersalny interfejs szeregowy (24.70z)
Zrób to sam w Arduino. Zaawansowane projekty dla do¶wiadczonych twórców (57.82z)
Docker. Projektowanie i wdra¿anie aplikacji (54.90z)
Excel 2002 PL. Ksiêga eksperta (79.00z)
CorelDRAW 10. Praktyczne projekty (49.00z)
Projekty elektroniczne na iPhone i iPad. Niekonwencjonalne gad¿ety z technologi± Arduino i techBASIC (59.00z)
Antivirus Bypass Techniques (109.00z)
Biblia e-biznesu 3.0 (80.85z)
Practical DevOps - Second Edition (139.00z)
Tragic Design. The Impact of Bad Product Design and How to Fix It (143.65z)