e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Jak staæ siê lepszym programist±. Przewodnik

Pete Goodliffe
cena: 57.00 z
Data wydania: 2015-06-16
stron: 336, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Podrêcznik prawdziwego programisty!

Zawód programisty jak ¿aden inny wymaga ci±g³ego rozwoju, nauki i doskonalenia. Ka¿dy dzieñ to nowe wyzwania, techniki programistyczne oraz kolejne linie wysokiej jako¶ci kodu. Zastanawiasz siê, co jeszcze mo¿esz zrobiæ, aby staæ siê lepszym programist±? Chcesz zaimponowaæ ciekawymi koncepcjami oraz wprowadziæ znacz±ce ulepszenia w codziennej pracy? Trafi³e¶ na ksi±¿kê, która sprawi, ¿e Twój kod nabierze nowego blasku!

Na kolejnych stronach tej ksi±¿ki przeczytasz o tym, jak powinien byæ sformatowany kod ¼ród³owy, jakie stosowaæ nazewnictwo oraz jak usuwanie zbêdnego kodu wp³ywa na jego jako¶æ. Nauczysz siê odnajdywaæ b³êdy w kodzie i pisaæ dobre testy. Dowiesz siê tak¿e, jak w pe³ni korzystaæ z mo¿liwo¶ci systemu kontroli wersji. Ksi±¿ka ta jest obowi±zkow± lektur± dla ka¿dego programisty ceni±cego sobie ci±g³y rozwój, d±¿enie do doskona³o¶ci oraz tworzenie ¶wietnego kodu!
  • Techniki z poziomu kodu, dotycz±ce pisania wierszy kodu, testów, debugowania i radzenia sobie ze z³o¿ono¶ci±.
  • Praktyki, podej¶cia i postawy: zachowaj prostotê, wspó³pracuj z innymi, wykorzystuj gotowe rozwi±zania i twórz elastyczny kod.
  • Strategie skutecznego uczenia siê, etycznego postêpowania, szukania wyzwañ i unikania stagnacji.
  • Praktyczne metody koñczenia zadañ: u¿ywanie w³a¶ciwych narzêdzi, ustalanie, jak ma wygl±daæ gotowe rozwi±zanie, i szukanie pomocy ze strony wspó³pracowników.
  • Nawyki dobrej wspó³pracy z innymi i traktowania programowania jak zajêcia spo³ecznego.

Obowi±zkowa lektura ka¿dego programisty!Cena: 57.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Chaos Engineering. System Resiliency in Practice (254.15z)
Ci±g³e dostarczanie oprogramowania. Automatyzacja kompilacji, testowania i wdra¿ania (69.00z)
Domain-Driven Design. Zapanuj nad z³o¿onym systemem informatycznym (64.35z)
Adaptywny kod. Zwinne programowanie, wzorce projektowe i SOLID-ne zasady. Wydanie II (69.00z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie IV (21.95z)
Wzorce projektowe. Rusz g³ow±! (48.95z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (23.94z)
Programowanie strukturalne (39.20z)
Kod doskona³y. Jak tworzyæ oprogramowanie pozbawione b³êdów. Wydanie II (70.95z)
Podstawy programowania mikrokontrolera 8051 (47.20z)
Programowanie funkcyjne. Krok po kroku (49.00z)
Analiza i projektowanie obiektowe. Rusz g³ow±! (43.45z)
Monolith to Microservices. Evolutionary Patterns to Transform Your Monolith (186.15z)
Agile. Przewodnik po zwinnych metodykach programowania (69.00z)
Wyra¿enia regularne. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II (21.95z)
Programuj tak, aby nie naprawiaæ. Planowanie projektów i systemów (56.07z)
Jenkins 2: Up and Running. Evolve Your Deployment Pipeline for Next Generation Automation (220.15z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem (20.35z)
Piêkny kod. Tajemnice mistrzów programowania (89.00z)
Learning Functional Programming (220.15z)

Pozostae z serii: Inne

Unity i C#. Praktyka programowania gier (32.45z)
Learn Amazon SageMaker (139.00z)
Jenkins 2.x Continuous Integration Cookbook - Third Edition (159.00z)
Kylix. Tworzenie aplikacji (99.00z)
Programowanie aplikacji dla Androida. The Big Nerd Ranch Guide. Wydanie III (54.45z)
MegaCAD (33.00z)
Data Science. Programowanie, analiza i wizualizacja danych z wykorzystaniem jêzyka R (37.95z)
Zaufanie, czyli waluta przysz³o¶ci. Moja droga od zera do 7 milionów z bloga (30.40z)
Programming Social Applications. Building Viral Experiences with OpenSocial, OAuth, OpenID, and Distributed Web Frameworks (152.15z)
Mastering Salesforce CRM Administration (209.00z)
EdgeCAM. Komputerowe wspomaganie wytwarzania. Wydanie II (99.00z)
Modularny JavaScript dla zaawansowanych (21.95z)
AutoCAD 2020. Kurs video. Poznaj ¶wiat 3d (49.00z)
PHP. Zaawansowane programowanie. eBook. Mobi (47.00z)
MERN Quick Start Guide (109.00z)
Arytmetyka komputerów w praktyce z p³yt± CD (41.07z)
Docker. Wydajno¶æ i optymalizacja pracy aplikacji. Wydanie II (25.14z)
JavaScript. Aplikacje WWW. eBook. ePub (31.99z)
Docker. Programowanie aplikacji dla zaawansowanych. Wydanie II (35.99z)
Statystyka opisowa i matematyczna dla zarz±dzania (24.00z)