e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -45%


Jak dzia³a oprogramowanie? Tajemnice komputerowych mechanizmów szyfrowania, obrazowania, wyszukiwania i innych powszechnie u¿ywanych technologii

V. Anton Spraul
promocja -45%
cena: 49 z 26.95 z
Data wydania: 2016-11-03
stron: 232, miêkka oprawa, format: 170x230

wicej na stronie helion.pl

Rzut oka na tajemniczy ¶wiat oprogramowania


Zawrotny rozwój technologii informatycznych sprawia, ¿e coraz wiêcej osób chce poznaæ zasady dzia³ania oprogramowania, zw³aszcza tego najpopularniejszego. Bez znajomo¶ci pewnych zjawisk ³atwo mo¿na pa¶æ ofiar± tych, którzy ju¿ tê wiedzê posiedli. Nie trzeba do tego ukoñczonych studiów technicznych!

Ksi±¿ka, któr± trzymasz w d³oni, opisuje dzia³anie ró¿nych rodzajów oprogramowania. Autor w przystêpny i interesuj±cy sposób wyja¶nia trudne i z³o¿one kwestie. Nie musisz byæ informatykiem ani znaæ podstaw programowania, aby zrozumieæ procesy, które przebiegaj± w magicznie l¶ni±cych uk³adach scalonych, skrytych pod obudow± komputera czy smartfona. Ta ksi±¿ka bêdzie Twoim przewodnikiem!

Dowiedz siê, jak dzia³a oprogramowanie:
  • do szyfrowania i kryptografii z kluczem publicznym
  • do obs³ugi hase³ i podpisów cyfrowych
  • do animacji i renderowania obrazu, a tak¿e do tworzenia grafiki gier
  • do kompresji danych, w tym obrazów (JPEG) i wideo (MPEG-2)
  • do wyszukiwania informacji w wielkich zbiorach danych
  • do nawigacji i obs³ugi map

Sprawd¼, jak bardzo fascynuj±ce s± tajniki oprogramowania!


V. Anton Spraul — od kilkunastu lat wyk³ada informatykê dla studentów i pocz±tkuj±cych programistów. Jest autorem kilku bardzo popularnych ksi±¿ek, znakomicie u³atwiaj±cych zrozumienie zasad programowania. Spraul niezwykle chêtnie dzieli siê swoj± wiedz±. Prowadzi bloga, publikuje filmy na YouTubie. Mieszka w Birmingham w stanie Alabama, a jego pasje, poza informatyk±, to tworzenie muzyki i gry komputerowe. Do gier u¿ywa sprzêtu, który sam zbudowa³!

Cena: 26.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Bezpieczeñstwo sieci

Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals Exam Ref SC-900 (119.00z)
Bezpieczny system w praktyce. Wy¿sza szko³a hackingu i testy penetracyjne (54.45z)
Kali Linux. Testy bezpieczeñstwa, testy penetracyjne i etyczne hakowanie (54.45z)
Practical Cloud Native Security with Falco (220.15z)
Privacy and Big Data. The Players, Regulators, and Stakeholders (72.24z)
Learn Social Engineering (139.00z)
Oszukaj mnie, je¶li potrafisz. Proste sposoby przechytrzenia wspó³czesnych kanciarzy (13.90z)
Bezpieczeñstwo systemu Linux w praktyce. Receptury. Wydanie II (79.00z)
Mroczne odmêty phishingu. Nie daj siê z³owiæ! (21.45z)
Network Protocols for Security Professionals (139.00z)
Bug Bounty Hunting Essentials (139.00z)
Zero Trust Networks. Building Secure Systems in Untrusted Networks (220.15z)
SSH, The Secure Shell: The Definitive Guide. The Definitive Guide. 2nd Edition (152.15z)
Incydenty bezpieczeñstwa. Metody reagowania w informatyce ¶ledczej (54.45z)
Hartowanie Linuksa we wrogich ¶rodowiskach sieciowych. Ochrona serwera od TLS po Tor (59.00z)
Penetration Testing with Shellcode (139.00z)
Techniki twórców z³o¶liwego oprogramowania. Elementarz programisty (32.90z)
Monitorowanie aktywno¶ci u¿ytkowników systemów komputerowych (25.60z)
Metasploit. Receptury pentestera. Wydanie II (59.00z)
Atak na sieæ okiem hakera. Wykrywanie i eksploatacja luk w zabezpieczeniach sieci (67.00z)

Pozostae z serii: Inne

Microsoft Exchange Server 2016 PowerShell. Ksiêga przepisów. Niezawodne przepisy automatyzowania czasoch³onnych zadañ administracyjnych (96.00z)
Unit Test Frameworks. Tools for High-Quality Software Development (101.15z)
Windows Vista. Naprawa i optymalizacja. Æwiczenia praktyczne (24.90z)
Poczytaj mi mamo Ksiêga siódma (38.02z)
JS, jakiego jeszcze nie znasz. Na dobry pocz±tek (39.20z)
Google+ dla biznesu. eBook. ePub (29.90z)
Lean management po polsku. Wydanie II (25.54z)
Elektronika dla pocz±tkuj±cych. Praktyczne wprowadzenie do schematów, obwodów i mikrokontrolerów (71.82z)
SQL for Data Analysis (220.15z)
Zrozumieæ g³êbokie uczenie (74.59z)
Tablice informatyczne. MS Windows Server 2008 (7.10z)
BSD Hacks. 100 Industrial Tip & Tools (101.15z)
Kubeflow Operations Guide (220.15z)
Cloud-Native Continuous Integration and Delivery (84.99z)
Learning Python. 3rd Edition (135.15z)
AutoCAD 13 i 13 PL dla Windows. Pierwsze kroki (21.00z)
Cyfrowa ciemnia. Komputerowy warsztat fotografa (30.19z)
Przejmij kontrolê nad swoim ¿yciem. Przewodnik po NLP (29.90z)
Mastering Microsoft Power BI - Second Edition (149.00z)
Komputer dla seniorów. Seria praktyk. Wydanie II (39.00z)

NAJLEPSZE - strony internetowe Piła | bezprzewodowy światłowodowy internet maków podhalański telefon serwery | noclegi nad morzem w domkach domki nad morzem Sianożęty wolne domki nad morzem | vet animal | hdpornos