e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Istota inteligencji

Jeff Hawkins, Sandra Blakeslee
cena: 34.90 z
Data wydania: 2005-12-14
stron: 272, miêkka oprawa, format: B5

wicej na stronie helion.pl

Fascynuj±ca opowie¶æ o ludzkim mózgu i my¶l±cych maszynach

  • Dowiedz siê, czym jest sztuczna inteligencja i jak dzia³aj± sieci neuronowe
  • Poznaj mechanizmy zapamiêtywania funkcjonuj±ce w ludzkim mózgu
  • Naucz siê kierowaæ swoj± ¶wiadomo¶ci±
Od lat naukowcy próbuj± odtworzyæ dzia³anie ludzkiego mózgu w maszynach. Sztuczna inteligencja, sieci neuronowe, algorytmy automatycznego wnioskowania - to wszystko owoce tych prób. Jednak ¿adne z tych rozwi±zañ nie spe³ni³o pok³adanych w nim oczekiwañ. Dlaczego? Czy b³±d tkwi w nieprawid³owym doborze parametrów sieci neuronowych i b³êdnej implementacji algorytmów, czy mo¿e w fakcie, ¿e próbuje siê zamodelowaæ inteligencjê bez dok³adnego poznania jej tajemnic? Czy je¶li dowiemy siê, jak dzia³a nasza inteligencja, bêdziemy w stanie zbudowaæ prawdziwe "my¶l±ce maszyny"? Dziêki lekturze ksi±¿ki "Istota inteligencji" poznasz odpowiedzi na te pytania. Jeff Hawkins - za³o¿yciel firm Palm Computing oraz Handspring - przedstawia w niej najnowsze osi±gniêcia grup badawczych zajmuj±cych siê analizowaniem mechanizmów kieruj±cych nasz± inteligencj±, udowadnia, ¿e inteligencja to zdolno¶æ mózgu do przewidywania przysz³o¶ci przez analogiê do przesz³ych zdarzeñ. Dowiesz siê, czym jest inteligencja, jak dzia³a mózg i jak ta wiedza pozwoli zbudowaæ inteligentne maszyny, które nie tylko dorównaj± mo¿liwo¶ciom cz³owieka, ale nawet je przekrocz±.
  • Algorytmy sztucznej inteligencji
  • Dzia³anie sieci neuronowych
  • Funkcjonowanie pamiêci w mózgu
  • Modele ludzkiej inteligencji
  • Zadania kory mózgowej
  • Powi±zania ¶wiadomo¶ci i zmys³ów artystycznych z inteligencj±
  • Nowe kierunki badañ nad inteligencj±

Poznaj przysz³o¶æ badañ nad sztuczn± inteligencj±.Cena: 34.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne - Programowanie

Testowanie oprogramowania. Podrêcznik dla pocz±tkuj±cych (59.00z)
Large-Scale Scrum. Zwinne zarz±dzanie du¿ym projektem z LeSS (32.45z)
Crystal Programming (119.00z)
OpenCV 4 for Secret Agents (109.00z)
Kompilatory (159.20z)
Design Thinking. Jak wykorzystaæ my¶lenie projektowe do zwiêkszenia zysków Twojej firmy (37.95z)
Enterprise Miner. Wykorzystywanie narzêdzi Data Mining w systemie SAS (9.60z)
Kubernetes Patterns. Reusable Elements for Designing Cloud-Native Applications (186.15z)
Praca z zastanym kodem. Najlepsze techniki (60.39z)
Hadoop Operations (186.15z)
My¶lenie obiektowe w programowaniu. Wydanie IV (49.90z)
Sztuczna inteligencja dla bystrzaków (32.45z)
My¶lenie obiektowe w programowaniu. Wydanie IV (27.45z)
Grafika - Fizyka - Metody numeryczne. Symulacje fizyczne z wizualizacj± 3D (66.21z)
Sieci spo³eczne i technologiczne (55.20z)
Practical Node-RED Programming (129.00z)
Skuteczne programowanie Lego Mindstorms (44.80z)
Hadoop: The Definitive Guide. The Definitive Guide (152.15z)
Nauka programowania opartego na testach. Jak pisaæ przejrzysty kod w kilku jêzykach programowania (32.45z)
Learning Helm (186.15z)

Pozostae z serii: Inne

Serwer SQL 2008. Us³ugi biznesowe. Analiza i eksploracja danych (37.95z)
Minecraft. Crafting, czary i ¶wietna zabawa (24.90z)
React Native Blueprints (179.00z)
Zaawansowane uczenie maszynowe z jêzykiem Python (34.20z)
Kraków. Najpiêkniejsze spacery. Wyd. 2 (26.90z)
LEGO. Ksiêga przygód. Wydanie II. Kosmiczne podró¿e, piraci, smoki i jeszcze wiêcej! (39.90z)
20 Recipes for Programming PhoneGap. Cross-Platform Mobile Development for Android and iPhone (55.24z)
Arduino dla pocz±tkuj±cych. Kolejny krok. Wydanie II (35.14z)
Network Security Assessment. Know Your Network. 3rd Edition (186.15z)
C# 6.0 w pigu³ce. Wydanie VI (78.69z)
Informatyka 2 przysz³o¶ci. 30 lat Informatyki na Wydziale Zarz±dzania UW (20.00z)
Network Protocols for Security Professionals (139.00z)
This Is Service Design Doing. Applying Service Design Thinking in the Real World (169.15z)
RESTful Java with JAX-RS 2.0. Designing and Developing Distributed Web Services. 2nd Edition (135.15z)
Objective-C. Podstawy. eBook. Pdf (47.00z)
Praktyczny kurs Java. Wydanie III (59.00z)
Practical Memory Forensics (129.00z)
PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II. eBook. Mobi (47.00z)
Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji (67.00z)
Microsoft Excel 2016 Krok po kroku (55.44z)

zajdzyj Serwis laptopów pruszków naprawimy wszystko | pensjonat nad morzem Ostrowo pensjonaty wakacyjny pensjonat | Super szybki, nawet 200Mbit/s z Telewizją i telefonem światłowód Stryszawa w Sucha Beskidzka, Stryszawa, Krzeszów, Kuków | co to jest fumigacja | NAJLEPSZE - strony internetowe Piła