e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Bestseller: TOP-16
Promocja: -25%


Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Czê¶æ 1

Danuta Korman, Gra¿yna Szab³owicz-Zawadzka
promocja -25%
cena: 44.893333333333 z 33.67 z
Data wydania: 2021-09-13
stron: 176, miêkka oprawa, format: 165x235

wicej na stronie helion.pl
Numer dopuszczenia MEN: 1087/1/2020

Technologia informacyjna i informatyka to dziedziny, których wykorzystanie i dostêpno¶æ stale rosn±, a tempo zachodz±cych w nich zmian jest nieporównywalne z rozwojem innych dyscyplin. Umiejêtno¶æ bieg³ego pos³ugiwania siê komputerem i urz±dzeniami peryferyjnymi oraz znajomo¶æ obs³ugi pakietów biurowych s± obowi±zkowe na rynku pracy. Wkrótce ka¿dy z nas bêdzie musia³ siê równie¿ legitymowaæ wiedz± z zakresu podstaw programowania, tworzenia grafiki czy zagadnieñ zwi±zanych z prawem w sieci.
Informatyka w szkole ponadpodstawowej na poziomie podstawowym:
  • jest przedmiotem obowi±zkowym prowadzonym we wszystkich klasach
  • nie jest przedmiotem maturalnym
  • stanowi poziom podstawowy dla przedmiotu informatyka na poziomie rozszerzonym
Dziêki pracy z ksi±¿k± Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Czê¶æ 1 nauczysz siê szybko i sprawnie rozwi±zywaæ problemy z u¿yciem komputera. Poznasz przyjazny i ³atwy do opanowania jêzyk Python, co bêdzie ¶wietnym wprowadzeniem do programowania. Opanujesz wiedzê z zakresu ochrony danych osobowych oraz prawa autorskiego - w efekcie bêdziesz bardziej ¶wiadomie i bezpiecznie korzystaæ z internetu. Dowiesz siê, jak tworzyæ atrakcyjne grafiki i prezentacje multimedialne, co z pewno¶ci± przyda Ci siê przy przygotowywaniu referatów z historii, geografii i biologii. Znajomo¶æ zaawansowanych mo¿liwo¶ci edytorów tekstu mo¿e okazaæ siê zbawienna, gdy zechcesz napisaæ na przyk³ad d³u¿sze wypracowanie i podczas przygotowañ do matury z jêzyka polskiego oraz potem - na studiach.
W sk³ad kompletnego pakietu edukacyjnego dla szko³y ponadpodstawowej wchodz± tak¿e podrêczniki:
  • Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Czê¶æ 2
  • Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Czê¶æ 3
  • Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadpodstawowych. Zakres rozszerzony. Czê¶æ 1
  • Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadpodstawowych. Zakres rozszerzony. Czê¶æ 2
Podrêczniki z serii Informatyka Europejczyka u³atwi± uczniom zdobywanie wiedzy i umiejêtno¶ci podczas wykonywania æwiczeñ praktycznych, a nauczycielom przekazywanie nowego materia³u w interesuj±cy i niebanalny sposób.


Cena: 33.67 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Ksi±¿ki oko³oszkolne

Rachunek prawdopodobieñstwa dla studentów studiów ekonomicznych (33.43z)
Gry i zabawy z zapa³kami (16.45z)
Praca magisterska i dyplomowa z programem LaTeX (33.43z)
Czy mo¿na mno¿yæ pieni±dze? Zdrowy rozs±dek w nauczaniu matematyki (19.20z)
Head First. Statystyka. Edycja polska (69.00z)
Superpamiêæ dla dzieci (16.45z)
Head First Algebra. Edycja polska (43.45z)
Trening superkreatywno¶ci dla dzieci (21.95z)
Stereometria. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Zagadki logiczne (27.00z)
Trening superkoncentracji dla dzieci (14.95z)
Matematyka przy kominku (51.76z)
Nic prostszego. Od obwodu elektrycznego do pierwszego robota (19.20z)
Trening intelektu dla dzieci (10.95z)
Teoria sygna³ów. Wstêp. Wydanie II (69.00z)
Licencja na zaliczanie. Dowiedz siê, jak zdaæ ka¿dy egzamin (21.90z)
Symulacje komputerowe w fizyce (24.76z)
Metody i techniki sztucznej inteligencji (42.42z)
Gry i zabawy z zapa³kami (29.90z)
Wstêp do informatyki nie tylko dla informatyków (62.10z)

Pozostae z serii: Inne

CSS3. Zaawansowane projekty (49.00z)
Python. Wprowadzenie. Wydanie IV (149.00z)
C++ Optymalizacja kodu (71.82z)
Rozbudowa i naprawa komputerów PC (147.00z)
Pere³ki programowania gier. Vademecum profesjonalisty. Tom 2 (129.00z)
Oko w oko z Adobe Photoshop CS4/CS4 PL (70.95z)
Monta¿ komputera PC. Æwiczenia praktyczne. eBook. Mobi (13.90z)
Android Studio. Kurs video. Narzêdzia Android developera (29.00z)
PHP 8 i SQL. Programowanie dla pocz±tkuj±cych w 43 lekcjach (43.45z)
Linux. Biblia. Ubuntu, Fedora, Debian i 15 innych dystrybucji (54.45z)
Rails. Sztuka programowania (59.00z)
Mastering MongoDB 3.x (139.00z)
Java Server Pages oraz inne komponenty JavaPlatform (45.00z)
Algorytmy i struktury danych (47.20z)
The Productive Programmer (135.15z)
Cubase SX. Szybki start (49.00z)
Programowanie z Minecraftem dla dzieci. Poziom ¶rednio zaawansowany (21.95z)
Pentaho Data Integration Quick Start Guide (109.00z)
Microsoft SQL Server 2008 Vademecum Administratora (62.91z)
Sprawdziany Matematyka Klasa VI. Sukces w nauce (5.20z)

NAJLEPSZE - strony internetowe Piła | bezprzewodowy światłowodowy internet maków podhalański telefon serwery | noclegi nad morzem w domkach domki nad morzem Sianożęty wolne domki nad morzem