e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -37%


iOS 12. Wprowadzenie do programowania w Swifcie. Wydanie V

Matt Neuburg
promocja -37%
cena: 97.428571428571 z 61.38 z
Data wydania: 2019-08-20
stron: 608, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Podstawy Swifta, Xcode i Cocoa

Jêzyk Swift poznali¶my w 2014 roku. Zosta³ on opracowany przez Apple specjalnie dla platormy iOS z uwzglêdnieniem takich za³o¿eñ, jak przejrzysto¶æ, bezpieczeñstwo, prostota, ³atwo¶æ stosowania, zorientowanie obiektowe. Kod w tym jêzyku sam zarz±dza pamiêci± i zapewnia ¶cis³± kontrolê typów. Swift od pocz±tku wzbudzi³ ogromne zainteresowanie programistów, którzy prêdko docenili jego zalety. Dzi¶ jest uwa¿any za ³atwe do opanowania i bardzo wygodne narzêdzie dla profesjonalistów, zw³aszcza ¿e od pewnego czasu Apple dostarcza wraz z Swiftem aplikacjê Xcode oraz framework Cocoa. To wszystko sprawi³o, ¿e Swift sta³ siê bardzo atrakcyjn± alternatyw± dla Objective-C.
Ta ksi±¿ka zawiera bardzo solidne wprowadzenie do tworzenia aplikacji na platformie iOS. Znalaz³y siê tu systematycznie przedstawione informacje na temat Swifta, Xcode i frameworka Cocoa. Podstawy jêzyka wyja¶niono w naju¿yteczniejszej kolejno¶ci, koncentruj±c siê na najczê¶ciej stosowanych i najpraktyczniejszych aspektach Swifta. Sporo miejsca po¶wiêcono ¶rodowisku Xcode, w którym odbywa siê programowanie na platformie iOS. Omówiono, czym jest projekt, jak zmieniæ go na aplikacjê, jak tworzyæ, uruchamiaæ i debugowaæ kod ¼ród³owy, a tak¿e jak zg³osiæ aplikacjê do sklepu App Store. Bardzo wa¿n± czê¶ci± ksi±¿ki jest wprowadzenie do Cocoa Touch, który zapewnia najwa¿niejsze klasy podstawowe, kategorie, protoko³y, mechanizmy delegowania i powiadamiania, a tak¿e zarz±dzanie pamiêci±.
W tej ksi±¿ce miêdzy innymi:
  • solidne podstawy koncepcji Swifta
  • najnowsze funkcje dostêpne podczas programowania na iOS
  • cykl ¿yciowy projektu Xcode
  • komunikacja miêdzy Swiftem a Objective-C
  • programowanie technik± klucz-warto¶æ

Swift. Doskona³e narzêdzie - znakomite efekty!Cena: 61.38 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Objective-C/Swift - Programowanie

iOS 12. Wprowadzenie do programowania w Swifcie. Wydanie V (54.45z)

Pozostae z serii: Inne

Windows Vista PL. Nieoficjalny podrêcznik (54.45z)
Encyklopedia komputerów (99.90z)
JavaScript. Praktyczny kurs (26.95z)
Learning UML 2.0 (152.15z)
C# Cookbook (220.15z)
Mistrz analizy danych. Od danych do wiedzy (43.45z)
Microsoft Excel 2016 Analiza i modelowanie danych biznesowych (71.60z)
Po prostu OpenOffice.ux.pl 2.0 (39.00z)
Numerical Methods (19.80z)
Command-Line Rust (220.15z)
Mikroserwisy. Wzorce z przyk³adami w jêzyku Java (99.73z)
PHP 8. Kurs video. Piszemy pierwsze skrypty! Poziom podstawowy (49.00z)
Czysty kod. Podrêcznik dobrego programisty (42.09z)
Windows 10 PL. Æwiczenia praktyczne (13.70z)
Zaawansowane zarz±dzanie pamiêci± w .NET: Lepszy kod, wydajno¶æ i skalowalno¶æ (179.10z)
Backup i zarz±dzanie danymi w Windows 7. Praktyczny podrêcznik (24.70z)
GIMP 2.10. Kurs video. Obróbka fotografii i tworzenie grafik (39.00z)
ECUK. Us³ugi w sieciach informatycznych (8.38z)
PHP 5. Praktyczny kurs. Wydanie II (37.95z)
Gra bez koñca (12.90z)

NAJLEPSZE - strony internetowe Trzcianka | koparko ładowarka Piła | torby papierowe do cateringu | wolne domki na nocleg w domkach wolne domki Stilo last minute domki nad morzem | Porządna prędkość, niski ping po prostu profesjonalny i szybki internet radiowy sucha beskidzka to tylko SumerNet, sprawdź nas lub męcz się tracąc nerwy z aktualnym marnym dostawcą