e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


In¿ynieria oprogramowania. Jak zapewniæ jako¶æ tworzonym aplikacjom

Bogdan Bereza-Jarociñski, Boles³aw Szomañski
promocja -44%
cena: 46.160714285714 z 25.85 z
Data wydania: 2012-02-15
stron: 328, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

Twórz rozwi±zania najwy¿szej jako¶ci!

 • Ile kosztuje najwy¿sza jako¶æ?
 • Jak j± zapewniæ?
 • Jakie znaczenie ma bezpieczeñstwo informacji?
In¿ynieria oprogramowania jest niezwykle obszern± dziedzin± wiedzy, zajmuj±c± siê wszelkimi aspektami produkcji oprogramowania. Obejmuje zagadnienia takie, jak analiza, projektowanie czy te¿ wdro¿enie systemu informatycznego. Je¿eli kiedykolwiek spotka³e¶ siê z oprogramowaniem miernej jako¶ci, niew±tpliwie na którym¶ z etapów jego produkcji pojawi³ siê problem. Jak temu zapobiec?
O tym w³a¶nie traktuje ta ksi±¿ka. Dowiesz siê z niej, jak unikaæ b³êdów, tak aby oprogramowanie, które wytworzysz, prezentowa³o najwy¿sz± jako¶æ! Poznasz podej¶cie do kwestii jako¶ci w czasach wspó³czesnych oraz zobaczysz, jak temat ten by³ rozumiany wcze¶niej. Zdobêdziesz wiedzê na temat miar u¿ywanych w in¿ynierii oprogramowania oraz najefektywniejszych metod i technik jego wytwarzania. Autor przedstawi Ci równie¿ narzêdzia, które sprawi±, ¿e Twoje rozwi±zania stan± siê jeszcze lepsze. Ponadto zobaczysz, jak wa¿ne s± tematy zwi±zane z bezpieczeñstwem informacji. Warto podkre¶liæ, ¿e styl tej ksi±¿ki ³±czy lekko¶æ i przyjemno¶æ lektury z powa¿n± tematyk± poruszanych w niej zagadnieñ.
 • Jako¶æ integralna
 • Zarz±dzanie ryzykiem
 • Zarz±dzanie procesami
 • Cena jako¶ci
 • Spojrzenie na jako¶æ wczoraj, dzi¶ i jutro
 • Zarz±dzanie jako¶ci±
 • Socjologiczne i antropologiczne podej¶cie do jako¶ci
 • Certyfikacja w in¿ynierii oprogramowania
 • Najlepsze metody oraz techniki
 • Dostêpne narzêdzia, automatyzacja testów
 • Istota bezpieczeñstwa informacji

Spraw, aby Twoje aplikacje by³y najwy¿szej jako¶ci!Cena: 25.85 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Budowanie mikrous³ug (37.95z)
Learning DevOps (109.00z)
Istio: Up and Running. Using a Service Mesh to Connect, Secure, Control, and Observe (186.15z)
Designing Delivery. Rethinking IT in the Digital Service Economy (169.15z)
Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniej±cego kodu (42.35z)
Modern DevOps Practices (139.00z)
Algorytmy (26.95z)
Ci±g³e dostarczanie oprogramowania. Automatyzacja kompilacji, testowania i wdra¿ania (34.50z)
Zostañ programist±. Kurs video. Fundamentalne zasady i koncepcje programistyczne (29.00z)
Z³o¿ono¶æ obliczeniowa (79.00z)
Building Micro-Frontends (186.15z)
Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów (40.20z)
Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów (54.29z)
TDD. Techniki programowania sterowanego testami (32.45z)
Szacowanie oprogramowania Kulisy czarnej magii. Dla praktyków (47.04z)
RESTful Web Clients. Enabling Reuse Through Hypermedia (186.15z)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza. Wydanie II (49.28z)
Programowanie funkcyjne (63.20z)
Jêzyk Go. Poznaj i programuj (89.00z)
Distributed Tracing in Practice. Instrumenting, Analyzing, and Debugging Microservices (254.15z)

Pozostae z serii: Inne

Wprowadzenie do Spring Framework dla programistów Java (31.35z)
Trzeci poziom dojrza³o¶ci. Szczê¶liwe ¿ycie po sze¶ædziesi±tce (34.90z)
Tablice informatyczne. VBA dla Excela (7.10z)
DevOps for Serverless Applications (139.00z)
Excel 2016 PL. Programowanie w VBA. Vademecum Walkenbacha (54.45z)
Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu. Wydanie 3 (12.90z)
Dreamweaver CS3. Tworzenie stron internetowych. Projekty (29.00z)
Building Event-Driven Microservices (220.15z)
Windows 8.1 PL. Biblia (99.00z)
Mastering ArcGIS Enterprise Administration (189.00z)
Excel. Tworzenie zaawansowanych aplikacji (32.45z)
Uwolnij swój jêzyk. Jak zacz±æ konwersacjê i zdobyæ przyjació³ (27.92z)
ABC MAC OS X Lion (49.00z)
Podró¿nicze wycinanki. Wybrze¿e Ba³tyku. Wydanie 1 (1.10z)
React: Up & Running. Building Web Applications (143.65z)
Fluent Python. 2nd Edition (254.15z)
Malicious Mobile Code. Virus Protection for Windows (169.15z)
CorelDRAW X6 PL. Æwiczenia praktyczne (13.70z)
Lectures on Number Theory (10.56z)
Test-Driven Java Development, Second Edition (179.00z)

Jedyny profesjonalny operator w gminie stryszawa korzystaj z naszych usług telefonu, internetu i komputerów, wspieraj lokalną działalność a nie obcy kapitał | wolny apartament na nocleg i spanie wolne apartamenty Mielno last minute apartament nad morzem | koparka Piła | parafiaostrowek | NAJLEPSZE - pozycjonowanie stron www Piła