e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -36%


Informatyka w kryminalistyce. Praktyczny przewodnik. Wydanie II

Darren R. Hayes
promocja -36%
cena: 149 z 95.36 z
Data wydania: 2021-08-24
stron: 632, twarda oprawa, format: 164x239

wicej na stronie helion.pl
Nasilanie siê zjawiska cyberprzestêpczo¶ci sprawia, ¿e prowadzenie dochodzeñ kryminalnych wymaga specjalnych umiejêtno¶ci i wiedzy technicznej. Bez odpowiedniego materia³u dowodowego niemo¿liwe jest oskar¿enie i os±dzenie winnych. Sytuacjê utrudnia rozwój technologii: serwisy spo³eczno¶ciowe, urz±dzenia mobilne czy internet rzeczy s± wykorzystywane do pope³niania przestêpstw na wiele dotychczas nieznanych sposobów. W tych warunkach informatycy ¶ledczy s± bardzo potrzebni, a specjali¶ci dysponuj±cy aktualn± wiedz± - wrêcz bezcenni.
Oto znakomity i w pe³ni zaktualizowany przewodnik po informatyce ¶ledczej, uwzglêdniaj±cy najnowsze techniki, narzêdzia i rozwi±zania. W ksi±¿ce omówiono praktyczne aspekty zarówno umiejêtno¶ci technicznych, jak i spraw wa¿nych z punktu widzenia prowadzenia dochodzeñ w internecie i laboratorium. Opisano istotne zagadnienia dotycz±ce dokumentacji, dopuszczalno¶ci dowodów i innych aspektów prawnych. Szczegó³owo zaprezentowano technologie ubieralne, analizy ¶ledcze urz±dzeñ IoT, kwestie komunikacji 5G, analizy ¶ledczej pojazdów i analiz aplikacji mobilnych. Opracowanie uwzglêdnia te¿ postêpy w dziedzinie reagowania na incydenty oraz nowe techniki badania urz±dzeñ mobilnych. Tre¶ci zosta³y uzupe³nione praktycznymi zadaniami, realistycznymi przyk³adami oraz fascynuj±cymi studiami przypadków.
Dziêki ksi±¿ce dowiesz siê, jak:
  • wygl±da praca informatyka ¶ledczego
  • wykorzystywaæ nowinki technologiczne w procesie zbierania dowodów
  • rozpoznaæ naruszenia bezpieczeñstwa i prawid³owo reagowaæ na incydenty
  • badaæ oszustwa finansowe
  • analizowaæ technologie ubieralne i urz±dzenia IoT
  • zapewniæ, aby zdobyte dowody zosta³y uznane w s±dzie

Wykryj. Znajd¼ dowody. Zabezpiecz je i zbadaj!Cena: 95.36 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Bezpieczeñstwo sieci

Bezpieczeñstwo systemu e-commerce, czyli jak bez ryzyka prowadziæ biznes w internecie (44.90z)
Kali Linux. Testy bezpieczeñstwa, testy penetracyjne i etyczne hakowanie (54.45z)
Amazon Web Services w akcji. Wydanie II (62.37z)
Bezpieczeñstwo systemu e-commerce, czyli jak bez ryzyka prowadziæ biznes w internecie (24.70z)
Cybersecurity Leadership Demystified (159.00z)
Python Penetration Testing Essentials (109.00z)
Ocena bezpieczeñstwa sieci wyd. 3 (71.82z)
Hakuj jak duch. £amanie zabezpieczeñ ¶rodowisk chmurowych (41.40z)
Internet rzeczy (41.07z)
Digital Forensics and Incident Response (179.00z)
CCNA Security 210-260 Certification Guide (139.00z)
Mroczne odmêty phishingu. Nie daj siê z³owiæ! (21.45z)
Atak na sieæ okiem hakera. Wykrywanie i eksploatacja luk w zabezpieczeniach sieci (36.85z)
Hakowanie internetu rzeczy w praktyce. Przewodnik po skutecznych metodach atakowania IoT (57.85z)
MS-700 Managing Microsoft Teams Exam Guide - Second Edition (139.00z)
Intelligence-Driven Incident Response. Outwitting the Adversary (220.15z)
Bezpieczeñstwo informacyjne. Nowe wyzwania (57.82z)
Python for Offensive PenTest (109.00z)
Cyberwojna. Metody dzia³ania hakerów (49.00z)
Cyberbroñ - broñ doskona³a. Wojny, akty terroryzmu i zarz±dzanie strachem w epoce komputerów (26.95z)

Pozostae z serii: Inne

Flash CS5 PL Professional. Æwiczenia praktyczne (16.45z)
Practical Threat Intelligence and Data-Driven Threat Hunting (129.00z)
Trening umys³u dla bystrzaków (23.94z)
Matematyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli matematyki w gimnazjum. Klasa 1 (13.42z)
Informatyka Europejczyka. Nauka i zabawa z komputerem w edukacji wczesnoszkolnej. Poziom 3 (Wydanie II) (7.43z)
Skuteczny nowoczesny C++ (55.44z)
Po prostu Word dla Windows 95 (18.99z)
3ds Max 2015. Kurs video. Poziom drugi. Modelowanie zaawansowane, ustawienia renderingu, materia³y i tekstury (39.00z)
Hands-On High Performance Programming with Qt 5 (139.00z)
Wci¶nij reset. Triumfy i fakapy w przemy¶le gier wideo (34.99z)
Agile. Przewodnik po zwinnych metodykach programowania (69.00z)
E-wangeli¶ci. Ucz siê od najlepszych twórców polskiego internetu. eBook. Mobi (31.99z)
Blender for Video Production Quick Start Guide (109.00z)
Word 2003 PL. Æwiczenia praktyczne (13.00z)
Technika HDR. Warsztaty fotograficzne (59.00z)
Android Developer Tools Essentials. Android Studio to Zipalign (55.24z)
Mastering Object-Oriented Python - Second Edition (129.00z)
Bieganie i odchudzanie dla kobiet. Zdrowa i piêkna ka¿dego dnia (32.90z)
Adobe Photoshop CC. Oficjalny podrêcznik. Wydanie II (77.00z)
Routery Cisco. Efektywne zarz±dzanie (29.90z)