e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -24%


Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli informatyki w szko³ach ponadgimnazjalnych

Danuta Korman, Gra¿yna Zawadzka
promocja -24%
cena: 10.763157894737 z 8.18 z
Data wydania: 2010-08-13
stron: 80, miêkka oprawa, format: 122x194

wicej na stronie helion.pl
Prawie codziennie w ¶rodkach masowego przekazu pojawia siê dzi¶ termin "spo³eczeñstwo informacyjne". Nie bez powodu — informacja staje siê coraz cenniejszym zasobem, a dostêp do niej coraz wa¿niejsz± kwesti±, zarówno dla firm czy instytucji, jak i konkretnych osób funkcjonuj±cych w nowoczesnym spo³eczeñstwie. Za przekazywanie i prezentowanie informacji w bardzo du¿ym stopniu odpowiada za¶ informatyka — b³yskawicznie rozwijaj±ca siê i zwiêkszaj±ca swoj± popularno¶æ w¶ród m³odych ludzi. Poznanie jej tajników staje siê przepustk± do ¶wiata nowoczesnych technologii, bez których z pewno¶ci± trudno bêdzie obej¶æ siê w przysz³o¶ci.
Za w³a¶ciwe wykszta³cenie uczniów szkó³ ¶rednich w tym zakresie w du¿ej mierze odpowiadaj± nauczyciele. Dysponuj± oni odpowiednimi narzêdziami — mog± nie tylko przekazaæ wiedzê, ale tak¿e szerzej zainteresowaæ podopiecznych poruszanymi zagadnieniami. Oprócz podrêczników i æwiczeñ mog± w tym celu wykorzystaæ równie¿ poradniki metodyczne, do których nale¿y ksi±¿ka "Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli w szko³ach ponadgimnazjalnych". Pozycja ta pomo¿e w optymalnym rozplanowaniu i prowadzeniu zajêæ szkolnych, podczas których u¿ywany bêdzie podrêcznik "Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadgimnazjalnych". Poradnik wspiera proces przygotowywania uczniów do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym, a przedstawione w nim wskazówki pozwalaj± efektywnie zagospodarowaæ czas po¶wiêcony na lekcje informatyki w szko³ach ¶rednich.
Ksi±¿ka "Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli w szko³ach ponadgimnazjalnych" obejmuje nastêpuj±cy zakres tematyczny:
  • Podstawy algorytmiki i zastosowanie algorytmów
  • Programowanie w jêzyku C++
  • Bazy danych i bazodanowe funkcje arkuszy kalkulacyjnych
  • Systemy operacyjne i sieci komputerowe
  • Multimedia i grafika komputerowa
  • Rozwój informatyki i jej zastosowania
 

Poradnik stanowi zbiór rad i wskazówek niezwykle przydatnych w pracy ka¿dego nauczyciela informatyki w szkole ¶redniej.Cena: 8.18 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Szko³a ponadgimnazjalna

Matematyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli matematyki w szko³ach ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 3 (17.90z)
Kwalifikacja INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Czê¶æ 2. Programowanie obiektowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik programista (47.92z)
Informatyka Europejczyka. Informatyka. Program nauczania dla szkó³ ponadgimnazjalnych (8.18z)
Informatyka Europejczyka. Zagadnienia maturalne z informatyki. Wydanie III (29.92z)
Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli informatyki w szko³ach ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Edycja: Windows, Mac (8.18z)
Matematyka Europejczyka. Zbiór zadañ dla szkó³ ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 2 (19.90z)
Matematyka dla kierunków ekonomicznych (57.17z)
Testy maturalne z fizyki (14.90z)
Matematyka w Excelu dla szkó³ ¶rednich. Æwiczenia praktyczne. Wydanie II (13.90z)
Zagadnienia maturalne z informatyki. Wydanie II. Tom II (34.00z)
Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szko³ach ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony (Wydanie II) (8.18z)
Matematyka z komputerem dla liceum i technikum (49.00z)
Kwalifikacja INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Czê¶æ 1. In¿ynieria programowania - projektowanie oprogramowania, testowanie i dokumentowanie aplikacji. Podrêcznik do nauki (33.67z)
Informatyka Europejczyka. Informatyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadgimnazjalnych. Czê¶æ 2 (23.92z)
Kwalifikacja A.35. Czê¶æ 1. Planowanie i prowadzenie dzia³alno¶ci w organizacji. Podrêcznik do nauki zawodu technik ekonomista (39.92z)
Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy (Wydanie II) (22.42z)
Matematyka Europejczyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadgimnazjalnych. Profil podstawowy i rozszerzony. Klasa 2 (29.90z)
Kwalifikacja A.35. Czê¶æ 1. Planowanie i prowadzenie dzia³alno¶ci w organizacji. Podrêcznik do nauki zawodu technik ekonomista (37.42z)
Kwalifikacja INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Czê¶æ 2. Programowanie obiektowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik programista (44.92z)
Genetyka. Wydanie III (39.90z)

Pozostae z serii: Inne

Rust Standard Library Cookbook (139.00z)
C++. Biblioteka IOStreams i lokalizacja programów (79.00z)
Django RESTful Web Services (139.00z)
Канбан. Успішні еволюційні з� (26.00z)
Unreal Engine 5. Kurs video. Praktyczny niezbêdnik game developera (74.50z)
Internet a prawo - jak siê nie potkn±æ? Poradnik dla twórców (30.08z)
PowerPoint 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik (64.90z)
Dynamiczny HTML. 101 praktycznych skryptów (39.00z)
FISZKI audio j. hiszpañski S³ownictwo 2 (23.20z)
Znajd¼ swoje DLACZEGO. Droga do poczucia spe³nienia i wewnêtrznej motywacji (30.44z)
30 Dni do Zmian. Dokonaj ¿yciowej metamorfozy w kilka tygodni. Wydanie II (26.95z)
JavaScript. Kurs video. Poziom drugi. Zaawansowane techniki pisania skryptów (29.00z)
Procesy biznesowe w praktyce. Projektowanie, testowanie i optymalizacja (32.45z)
Photoshop 5 PL w praktyce (51.00z)
Spring Framework. Profesjonalne tworzenie oprogramowania w Javie (89.00z)
Kulisy Kulinarnej Akademii. eBook. Pdf (31.99z)
Kubernetes. Tworzenie niezawodnych systemów rozproszonych (22.45z)
Delphi 7. Kompendium programisty (129.00z)
Red Hat Linux 8. Biblia (135.00z)
Mobile JavaScript Application Development. Bringing Web Programming to Mobile Devices (84.92z)

Jedyny profesjonalny operator w gminie stryszawa korzystaj z naszych usług telefonu, internetu i komputerów, wspieraj lokalną działalność a nie obcy kapitał | wolny apartament na nocleg i spanie wolne apartamenty Mielno last minute apartament nad morzem | koparka Piła | parafiaostrowek | NAJLEPSZE - pozycjonowanie stron www Piła