e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -19%


Kwalifikacja INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Czê¶æ 2. Programowanie obiektowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik programista

Piotr Siewniak
promocja -19%
cena: 59.16049382716 z 47.92 z
Data wydania: 2021-08-10
stron: 480, miêkka oprawa, format: 165x235

wicej na stronie helion.pl
Informatycy i programi¶ci nale¿± obecnie do najbardziej poszukiwanych specjalistów. St±d tytu³, który uzyskuje siê po szkole ¶redniej, nie stanowi jedynie ¶wiadectwa ukoñczenia pewnego etapu edukacji. Technik programista to zawód o wymiernej warto¶ci rynkowej. Absolwenci tego kierunku kszta³cenia nie maj± wiêkszych problemów ze znalezieniem intratnego i rozwojowego zajêcia, a pracodawcy chêtnie inwestuj± w ich szkolenia, by mogli zdobywaæ coraz wy¿sze kwalifikacje. Dotycz± one miêdzy innymi programowania zorientowanego obiektowo, w tym umiejêtno¶ci zastosowania mechanizmów: dziedziczenia, hermetyzacji, polimorfizmu i abstrakcji.
W tej publikacji, bêd±cej podrêcznikiem do nauki zawodu technik programista, po³o¿ono szczególny nacisk na zagadnienie programowania obiektowego. Zakres omówionego tu materia³u obejmuje wszystkie efekty kszta³cenia wymienione w podstawie programowej z zakresu nauki zawodu technik programista, w dziale INF.04.4. Programowanie obiektowe kwalifikacji INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Dotyczy to równie¿ kryteriów weryfikacji osi±gniêæ edukacyjnych ucznia.
Podrêcznik sk³ada siê z dwudziestu rozdzia³ów, które mo¿na umownie podzieliæ na dwie czê¶ci. Pierwsza, obejmuj±ca rozdzia³y 1 - 10, zawiera wprowadzenie do programowania i ¶rodowiska programistycznego, a tak¿e podstawy algorytmiki i opis najwa¿niejszych elementów jêzyka C++. W czê¶ci drugiej, w rozdzia³ach 11 - 20, omówiono zagadnienia dotycz±ce programowania zorientowanego obiektowo.
Podrêcznik do nauki zawodu technik programista to charakteryzuj±cy siê wysok± jako¶ci± kompletny zestaw edukacyjny przygotowany przez dysponuj±cego ogromnym do¶wiadczeniem lidera na rynku ksi±¿ek informatycznych - wydawnictwo Helion.
W sk³ad zestawu podrêczników do kwalifikacji INF.04 wchodz± tak¿e:
  • Kwalifikacja INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Czê¶æ 1. In¿ynieria programowania ― projektowanie oprogramowania, testowanie i dokumentowanie aplikacji. Podrêcznik do nauki zawodu technik programista
  • Kwalifikacja INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Czê¶æ 3. Aplikacje webowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik programista
  • Kwalifikacja INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Czê¶æ 4. Aplikacje mobilne. Podrêcznik do nauki zawodu technik programista
  • Kwalifikacja INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Czê¶æ 5. Aplikacje desktopowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik programista
Podrêczniki nale¿±ce do tej serii przygotowano z my¶l± o wykszta³ceniu kompetentnych techników, którzy bez trudu poradz± sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nimi wspó³czesna informatyka. Wiedza zawarta w serii pomo¿e zdaæ egzamin zawodowy i uzyskaæ umiejêtno¶ci praktyczne, przydatne w przysz³ej pracy.


Cena: 47.92 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Szko³a ponadgimnazjalna

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy (Wydanie II) (22.42z)
Zbiór zadañ z informatyki. Nie tylko dla maturzystów (29.90z)
Informatyka Europejczyka. Informatyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Czê¶æ 2 (Wydanie II) (39.90z)
Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szko³ach ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony (Wydanie II) (8.18z)
Genetyka. Wydanie III (39.90z)
Informatyka Europejczyka. Informatyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadgimnazjalnych. Czê¶æ 1 (31.90z)
Informatyka Europejczyka. Program nauczania technologii informacyjnej (6.68z)
Kwalifikacja A.35. Czê¶æ 1. Planowanie i prowadzenie dzia³alno¶ci w organizacji. Podrêcznik do nauki zawodu technik ekonomista (37.42z)
Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla szkó³ ponadgimnazjalnych (16.42z)
Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szko³ach ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Edycja: Windows, Mac (8.18z)
Matematyka w Excelu dla szkó³ ¶rednich. Æwiczenia praktyczne. Wydanie II (13.90z)
Testy maturalne z matematyki (11.90z)
Testy maturalne z fizyki (14.90z)
Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy (29.90z)
Informatyka Europejczyka. Informatyka. Program nauczania dla szkó³ ponadgimnazjalnych (8.18z)
Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli informatyki w szko³ach ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony (Wydanie II) (8.18z)
Matematyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli matematyki dla szkó³ ponadgimnazjalnych. Klasa 1 (13.42z)
Kwalifikacja A.35. Czê¶æ 1. Planowanie i prowadzenie dzia³alno¶ci w organizacji. Podrêcznik do nauki zawodu technik ekonomista (39.92z)
Matematyka z komputerem dla liceum i technikum (49.00z)
Matematyka dla kierunków ekonomicznych (57.17z)

Pozostae z serii: Inne

WordPerfect 5.1. Edytor tabel (4.50z)
Deep learning dla programistów. Budowanie aplikacji AI za pomoc± fastai i PyTorch (70.95z)
Rootkity i Bootkity (95.20z)
Lifehacker. Jak ¿yæ i pracowaæ z g³ow±. Wydanie III. eBook. Mobi (31.99z)
Kompletny przewodnik po DAX. Analiza biznesowa przy u¿yciu Microsoft Excel, SQL Server Analysis Services i Power BI (88.83z)
Zarz±dzanie zasobami. Wzorce projektowe (47.00z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Najlepsze wskazówki (21.95z)
Introduction to JavaScript Object Notation. A To-the-Point Guide to JSON (72.24z)
Data Science w Pythonie. Kurs video. Algorytmy uczenia maszynowego (89.00z)
Skuteczna reklama. Kurs video. Aspekty praktyczne (49.00z)
Ruby on Rails. Wprowadzenie. Wydanie II. eBook. Mobi (22.90z)
The Connected Company (109.65z)
Wtyczki do WordPressa. Programowanie dla profesjonalistów (48.95z)
Ksi±¿eczka minimalisty. Prosty przewodnik szczê¶liwego cz³owieka (27.00z)
Learning Kibana 5.0 (159.00z)
WordPress. Programowanie. Æwiczenia praktyczne. eBook. Pdf (21.99z)
Profesjonalna prezentacja multimedialna. Jak unikn±æ 27 najczê¶ciej pope³nianych b³êdów (15.95z)
C# od podszewki. Wydanie II (99.00z)
Balsam dla duszy dziewczyny (39.90z)
Visual Basic 2005: A Developer's Notebook. A Developer's Not (101.15z)

Jeśli chcesz kupić najlepszy sprzęt, laptop lub komputery sucha beskidzka najtaniej kupisz w Stryszawie. SumerNet Gwarantuje jakość, profesjonalną obsługę i serwis na miejscu. | ciechocinek hotel spa | przeprowadzki warszawa | wolny apartament na nocleg i spanie wolne apartamenty Gdańsk last minute apartament nad morzem | autoszyby Złocieniec - www.autoszyby-walcz.pl