e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Bestseller: TOP-15
Promocja: -25%


Kwalifikacja INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Czê¶æ 1. In¿ynieria programowania - projektowanie oprogramowania, testowanie i dokumentowanie aplikacji. Podrêcznik do nauki

Angelika Krupa, Weronika Kortas
promocja -25%
cena: 44.893333333333 z 33.67 z
Data wydania: 2020-09-22
stron: 232, miêkka oprawa, format: 165x235

wicej na stronie helion.pl
Informatycy i programi¶ci nale¿± obecnie do najbardziej poszukiwanych specjalistów. St±d tytu³, który uzyskuje siê po szkole ¶redniej, nie stanowi jedynie ¶wiadectwa ukoñczenia pewnego etapu edukacji. Technik programista to zawód o wymiernej warto¶ci rynkowej. Absolwenci tego kierunku kszta³cenia nie maj± wiêkszych problemów ze znalezieniem intratnego i rozwojowego zajêcia, a pracodawcy chêtnie inwestuj± w ich szkolenia, by mogli zdobywaæ coraz wy¿sze kwalifikacje. W¶ród bazowych umiejêtno¶ci, które powinien posiadaæ specjalista w tej dziedzinie, s± podstawy programowania: projektowanie kodu, testowanie go, dokumentowanie swojej pracy oraz analizowanie pracy innych programistów.
Tre¶ci, które zawiera Kwalifikacja INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Czê¶æ 1. In¿ynieria programowania ― projektowanie oprogramowania, testowanie i dokumentowanie aplikacji. Podrêcznik do nauki zawodu technik programista, opieraj± siê na podstawie programowej kszta³cenia w zawodzie technika programisty. S± powi±zane merytorycznie, strukturalnie i metodycznie z ogólnymi celami kszta³cenia okre¶lonymi w kwalifikacji INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.
Publikacjê podzielono na siedem rozdzia³ów, które szczegó³owo omawiaj± poruszone w nich zagadnienia:
 • Przygotowanie ¶rodowiska pracy
 • Elementy oprogramowania na podstawie jêzyka JavaScript
 • Projektowanie aplikacji
 • Architektoniczne projektowanie aplikacji
 • Testowanie oprogramowania
 • Tworzenie dokumentacji testowej
 • Metodologie prowadzenia projektu informatycznego
Podrêcznik do nauki zawodu technik programista to charakteryzuj±cy siê wysok± jako¶ci± kompletny zestaw edukacyjny przygotowany przez dysponuj±cego ogromnym do¶wiadczeniem lidera na rynku ksi±¿ek informatycznych - wydawnictwo Helion.
W sk³ad zestawu podrêczników do kwalifikacji INF.04 wchodz± tak¿e:
 • Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Czê¶æ 2. Programowanie obiektowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik programista
 • Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Czê¶æ 3. Aplikacje internetowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik programista
 • Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Czê¶æ 4. Aplikacje mobilne. Podrêcznik do nauki zawodu technik programista
 • Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Czê¶æ 5. Aplikacje desktopowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik programista
Podrêczniki nale¿±ce do tej serii przygotowano z my¶l± o wykszta³ceniu kompetentnych techników, którzy bez trudu poradz± sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nimi wspó³czesna informatyka. Wiedza zawarta w serii pomo¿e zdaæ egzamin zawodowy i uzyskaæ umiejêtno¶ci praktyczne, przydatne w przysz³ej pracy.


Cena: 33.67 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Szko³a ponadgimnazjalna

Informatyka Europejczyka. Informatyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadgimnazjalnych. Czê¶æ 2 (23.92z)
Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla szkó³ ponadgimnazjalnych (16.42z)
Informatyka Europejczyka. Technologia informacyjna (27.90z)
Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy (29.90z)
Informatyka Europejczyka. Informatyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadgimnazjalnych. Czê¶æ 1 (31.90z)
Informatyka Europejczyka. Informatyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Czê¶æ 1 (Wydanie II) (32.90z)
Testy maturalne z informatyki (11.90z)
Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk. Czê¶æ 1 (37.95z)
Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli informatyki w szko³ach ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony (Wydanie II) (8.18z)
Kwalifikacja A.36. Czê¶æ 1. Prowadzenie rachunkowo¶ci. Podrêcznik do nauki zawodów technik ekonomista i technik rachunkowo¶ci (39.92z)
Informatyka Europejczyka. Informatyka. Program nauczania dla szkó³ ponadgimnazjalnych (8.18z)
Matematyka w Excelu dla szkó³ ¶rednich. Æwiczenia praktyczne. Wydanie II (13.90z)
Informatyka Europejczyka. Zagadnienia maturalne z informatyki. Wydanie III (29.92z)
Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli informatyki w szko³ach ponadgimnazjalnych (8.18z)
Informatyka Europejczyka. iPodrêcznik dla szkó³ ponadgimnazjalnych (37.95z)
Informatyka Europejczyka. Program nauczania technologii informacyjnej (6.68z)
Matematyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli matematyki w szko³ach ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 3 (17.90z)
Matematyka Europejczyka. Zbiór zadañ dla szkó³ ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 2 (19.90z)
Kwalifikacja A.36. Czê¶æ 1. Prowadzenie rachunkowo¶ci. Podrêcznik do nauki zawodów technik ekonomista i technik rachunkowo¶ci (37.42z)
Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy (Wydanie II) (22.42z)

Pozostae z serii: Inne

jQuery. Rusz g³ow±! (42.35z)
CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj±cych (25.85z)
Principles of Data Wrangling. Practical Techniques for Data Preparation (126.65z)
CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie III . eBook. ePub (54.99z)
Learning Kibana 7 - Second Edition (94.99z)
Fundamentals of Linux (109.00z)
Practical WebAssembly (119.00z)
Building Machine Learning Systems with Python (139.00z)
Kubernetes. Tworzenie natywnych aplikacji dzia³aj±cych w chmurze (34.59z)
Scaling MongoDB. Sharding, Cluster Setup, and Administration (72.24z)
jQuery. Leksykon kieszonkowy (24.90z)
Windows Vista PL. Biblia (109.85z)
Machine Learning Engineering with Python (129.00z)
Windows NT 4 (25.00z)
AutoCAD 2020. Kurs video. Poznaj ¶wiat 3d (49.00z)
ECDL Modu³ 7. Przegl±danie stron internetowych i komunikacja (32.68z)
Liczby. Ich dzieje, rodzaje, w³asno¶ci (33.52z)
Excel 2007 PL. Seria praktyk (39.00z)
Elektronika dla bystrzaków. Wydanie II. eBook. Pdf (31.99z)
Salesforce Data Architecture and Management (149.00z)