e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Bestseller: TOP-3
Promocja: -25%


Kwalifikacja INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Czê¶æ 3. Programowanie aplikacji internetowych. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk

Jolanta Pokorska
promocja -25%
cena: 44.893333333333 z 33.67 z
Data wydania: 2020-03-21
stron: 320, miêkka oprawa, format: 165x235

wicej na stronie helion.pl
Informatycy i programi¶ci nale¿± aktualnie do najbardziej poszukiwanych specjalistów. Dlatego tytu³, który uzyskuje siê po szkole ¶redniej, nie stanowi jedynie ¶wiadectwa ukoñczenia pewnego etapu edukacji. Technik informatyk oraz technik programista to zawody o wymiernej warto¶ci rynkowej. Absolwenci tych kierunków kszta³cenia nie maj± wiêkszych problemów ze znalezieniem warto¶ciowego i rozwojowego zajêcia, a pracodawcy chêtnie inwestuj± w ich szkolenia, by mogli zdobywaæ coraz wy¿sze kwalifikacje. Jedn± z najbardziej po¿±danych umiejêtno¶ci jest tworzenie stron WWW i aplikacji internetowych. Operuj±c z Polski, mo¿na swobodnie realizowaæ zlecenia przedsiêbiorstw z ca³ego kraju, a tak¿e z zagranicy.
Kwalifikacja INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Czê¶æ 3. Programowanie aplikacji internetowych. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk i technik programista opiera siê na nowej podstawie programowej, obowi±zuj±cej od 1 wrze¶nia 2019 roku. Omówiono tu zagadnienia teoretyczne z zakresu projektowania i utrzymania aplikacji internetowych. W ramach praktyki zaproponowano liczne zadania i æwiczenia, które u³atwi± nabywanie potrzebnych umiejêtno¶ci i ugruntowanie zdobytej wiedzy.
W podrêczniku ujêto wszystkie najwa¿niejsze zagadnienia zwi±zane z tworzeniem sprawnie dzia³aj±cych aplikacji internetowych:
  • Podstawowe zagadnienia z zakresu programowania i algorytmiki
  • Sposoby wykorzystywania aplikacji internetowych
  • Zasady pracy w jêzyku skryptowym JavaScript
  • Operowanie zasobami biblioteki jQuery, omówienie bibliotek Angular i React
  • Pisanie aplikacji w PHP
  • Walidacja kodu oraz dokumentowanie aplikacji
Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk i technik programista to charakteryzuj±cy siê wysok± jako¶ci±, kompletny zestaw edukacyjny przygotowany przez lidera na rynku ksi±¿ek informatycznych — wydawnictwo Helion.
W sk³ad zestawu podrêczników do kwalifikacji INF.03 wchodz± tak¿e:
  • Kwalifikacja INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Czê¶æ 1. Projektowanie stron internetowych. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk i technik programista
  • Kwalifikacja INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Czê¶æ 2. Projektowanie i administrowanie bazami danych. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk i technik programista
Podrêczniki oraz inne pomoce naukowe nale¿±ce do tej serii zosta³y opracowane z my¶l± o wykszta³ceniu kompetentnych techników, którzy bez trudu poradz± sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nimi wspó³czesna informatyka. Wiedza zawarta w serii pomo¿e zdaæ egzamin zawodowy i uzyskaæ umiejêtno¶ci praktyczne, przydatne w przysz³ej pracy.


Cena: 33.67 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Technik informatyk

Kwalifikacja EE.08. Monta¿ i eksploatacja systemów komputerowych, urz±dzeñ peryferyjnych i sieci. Czê¶æ 4. Administrowanie lokalnymi sieciami komputerowymi. Podrêcznik do nauki zawodu technik informat (29.92z)
Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk. Czê¶æ 2 (37.95z)
Kwalifikacja EE.08. Monta¿ i eksploatacja systemów komputerowych, urz±dzeñ peryferyjnych i sieci. Czê¶æ 2. Systemy operacyjne. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (30.36z)
Kwalifikacje E.14 i EE.09. Podstawy programowania w jêzyku JavaScript. Æwiczenia praktyczne do nauki zawodu technik informatyk (37.95z)
Kwalifikacja INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urz±dzeñ peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Czê¶æ 3. Lokalne sieci komputerowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik (33.67z)
Kwalifikacja E.12. Monta¿ i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz±dzeñ peryferyjnych. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (57.00z)
Programowanie strukturalne i obiektowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (37.95z)
Kwalifikacja EE.08. Monta¿ i eksploatacja systemów komputerowych, urz±dzeñ peryferyjnych i sieci. Czê¶æ 3. Projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych. Podrêcznik do nauki zawodu technik (31.92z)
Kwalifikacja INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Czê¶æ 3. Aplikacje webowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik programista (44.92z)
Oprogramowanie biurowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (28.46z)
Kwalifikacja EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych. Czê¶æ 1. Tworzenie stron internetowych. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (37.42z)
Kwalifikacja EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych. Czê¶æ 4. Tworzenie aplikacji internetowych. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (29.92z)
Kwalifikacja E.14. Czê¶æ 3. Tworzenie aplikacji internetowych. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (29.92z)
Kwalifikacja E.14. Czê¶æ 1. Tworzenie stron internetowych (29.92z)
Kwalifikacja INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Czê¶æ 3. Aplikacje webowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik programista (39.92z)
Kwalifikacja INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Czê¶æ 2. Projektowanie i administrowanie bazami danych. Podrêcznik do nauki zawodu technik inf (33.67z)
Kwalifikacja EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych. Czê¶æ 3. Tworzenie i administrowanie bazami danych. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (29.92z)
Kwalifikacja EE.08. Monta¿ i eksploatacja systemów komputerowych, urz±dzeñ peryferyjnych i sieci. Czê¶æ 1. Urz±dzenia techniki komputerowej. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (30.36z)
Urz±dzenia techniki komputerowej. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (37.95z)
Kwalifikacja INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urz±dzeñ peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Czê¶æ 4. Sieciowe systemy operacyjne. Podrêcznik do nauki zawodu techn (33.67z)

Pozostae z serii: Inne

Programming Entity Framework: Code First. Creating and Configuring Data Models from Your Classes (63.74z)
Nauka Javy. Wprowadzenie do tworzenia aplikacji do rzeczywistych zastosowañ. Wydanie V (56.96z)
Java. Praktyczne narzêdzia. eBook. Pdf (79.00z)
Tablice informatyczne. Bootstrap (17.00z)
Raspberry Pi. Kurs video. Praktyczne zastosowanie popularnej maliny (49.00z)
Niemiecki dla bystrzaków (39.00z)
Joomla! 1.6. Æwiczenia (15.95z)
Microsoft Word 2013 Krok po kroku (52.92z)
Designing Distributed Systems. Patterns and Paradigms for Scalable, Reliable Services (169.15z)
3D CAD i Autodesk 123D. Modele 3D, wycinanie laserowe i w³asnorêczne wytwarzanie (39.90z)
Jak dzia³a Linux. Podrêcznik administratora. Wydanie II (42.09z)
Schematy elektroniczne i elektryczne. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych. Wydanie IV (31.36z)
Wikipedia Reader's Guide: The Missing Manual. The Missing Manual (33.92z)
Algorytmy. Æwiczenia. eBook. Pdf (27.90z)
Aplikacje Google dla seniorów (21.95z)
Learn Python Programming - Second Edition (319.00z)
XML. Szybki start. Wydanie II (49.00z)
Jednym klikniêciem. Historia Jeffa Bezosa i rosn±cej potêgi Amazona. eBook. Mobi (27.90z)
Joomla! Æwiczenia. Oficjalny podrêcznik (14.90z)
Zacznij Tu! Poznaj Microsoft Visual Basic 2012 (44.80z)

zajdzyj Serwis laptopów pruszków naprawimy wszystko | pensjonat nad morzem Ostrowo pensjonaty wakacyjny pensjonat | Super szybki, nawet 200Mbit/s z Telewizją i telefonem światłowód Stryszawa w Sucha Beskidzka, Stryszawa, Krzeszów, Kuków | autoszyby Czaplinek - www.autoszyby-walcz.pl | co to jest fumigacja