e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Bestseller: TOP-2
Promocja: -25%


Kwalifikacja INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Czê¶æ 2. Projektowanie i administrowanie bazami danych. Podrêcznik do nauki zawodu technik inf

Jolanta Pokorska
promocja -25%
cena: 44.893333333333 z 33.67 z
Data wydania: 2019-09-27
stron: 208, miêkka oprawa, format: 165x235

wicej na stronie helion.pl
Informatycy i programi¶ci nale¿± aktualnie do najbardziej poszukiwanych specjalistów. Dlatego tytu³, który uzyskuje siê po szkole ¶redniej, nie stanowi jedynie ¶wiadectwa ukoñczenia pewnego etapu edukacji. Technik informatyk oraz technik programista to zawody o wymiernej warto¶ci rynkowej. Absolwenci tych kierunków kszta³cenia nie maj± wiêkszych problemów ze znalezieniem intratnego i rozwojowego zajêcia, a pracodawcy chêtnie inwestuj± w ich szkolenia, by mogli zdobywaæ coraz wy¿sze kwalifikacje. Jedn± z najbardziej po¿±danych umiejêtno¶ci jest projektowanie i tworzenie baz danych, stron WWW oraz aplikacji internetowych.
Kwalifikacja INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Czê¶æ 2. Projektowanie i administrowanie bazami danych. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk i technik programista opiera siê na nowej podstawie programowej, obowi±zuj±cej od 1 wrze¶nia 2019 roku. Omówiono tu zagadnienia teoretyczne z zakresu projektowania i tworzenia baz danych oraz administrowania nimi. W ramach praktyki zaproponowano liczne zadania i æwiczenia, które u³atwi± nabywanie potrzebnych umiejêtno¶ci i ugruntowanie zdobytej wiedzy.
W podrêczniku ujêto wszystkie najwa¿niejsze zagadnienia zwi±zane z projektowaniem i tworzeniem baz danych oraz administrowaniem nimi:
  • Zasady projektowania relacyjnych baz danych
  • Architektura systemów zarz±dzania baz± danych
  • Instalowanie i konfigurowanie systemów bazodanowych
  • Strukturalny jêzyk zapytañ SQL
  • Administrowanie bazami danych
  • Zarz±dzanie uprawnieniami u¿ytkowników
  • Tworzenie kopii zapasowych
  • Odzyskiwanie utraconych danych
Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk i technik programista to charakteryzuj±cy siê wysok± jako¶ci± kompletny zestaw edukacyjny, przygotowany przez lidera na rynku ksi±¿ek informatycznych — wydawnictwo Helion.
W sk³ad zestawu podrêczników do kwalifikacji INF.03 wchodz± tak¿e:
Podrêczniki oraz inne pomoce naukowe nale¿±ce do tej serii zosta³y opracowane z my¶l± o wykszta³ceniu kompetentnych techników, którzy bez trudu poradz± sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nimi wspó³czesna informatyka. Wiedza zawarta w serii pomo¿e zdaæ egzamin zawodowy i uzyskaæ umiejêtno¶ci praktyczne, przydatne w przysz³ej pracy.


Cena: 33.67 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Technik informatyk

Kwalifikacje E.14 i EE.09. Podstawy programowania w jêzyku JavaScript. Æwiczenia praktyczne do nauki zawodu technik informatyk (37.95z)
Kwalifikacja E14. Czê¶æ 2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (37.95z)
Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (44.92z)
Kwalifikacja EE.08. Monta¿ i eksploatacja systemów komputerowych, urz±dzeñ peryferyjnych i sieci. Czê¶æ 4. Administrowanie lokalnymi sieciami komputerowymi. Podrêcznik do nauki zawodu technik informat (29.92z)
Kwalifikacja EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych. Czê¶æ 3. Tworzenie i administrowanie bazami danych. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (29.92z)
Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk. Czê¶æ 2 (37.95z)
Kwalifikacja EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych. Czê¶æ 1. Tworzenie stron internetowych. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (37.42z)
Multimedia i grafika komputerowa. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (37.95z)
Kwalifikacja INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Czê¶æ 1. Projektowanie stron internetowych. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk i te (44.92z)
Kwalifikacja EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych. Czê¶æ 4. Tworzenie aplikacji internetowych. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (29.92z)
Urz±dzenia techniki komputerowej. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (37.95z)
Programowanie strukturalne i obiektowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk. Wydanie II poprawione (36.75z)
Kwalifikacja INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urz±dzeñ peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Czê¶æ 4. Sieciowe systemy operacyjne. Podrêcznik do nauki zawodu techn (33.67z)
Kwalifikacja INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urz±dzeñ peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Czê¶æ 3. Lokalne sieci komputerowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik (33.67z)
Kwalifikacja INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Czê¶æ 3. Programowanie aplikacji internetowych. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (33.67z)
Kwalifikacja EE.08. Monta¿ i eksploatacja systemów komputerowych, urz±dzeñ peryferyjnych i sieci. Czê¶æ 3. Projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych. Podrêcznik do nauki zawodu technik (39.90z)
Kwalifikacja E.12. Monta¿ i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz±dzeñ peryferyjnych. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (57.00z)
Kwalifikacja INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urz±dzeñ peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Czê¶æ 2. Naprawa i eksploatacja systemów komputerowych. Podrêcznik do (33.67z)
Kwalifikacja E.14. Czê¶æ 3. Tworzenie aplikacji internetowych. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (29.92z)
Kwalifikacja EE.08. Monta¿ i eksploatacja systemów komputerowych, urz±dzeñ peryferyjnych i sieci. Czê¶æ 2. Systemy operacyjne. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (30.36z)

Pozostae z serii: Inne

Domowe lekcje matematyki. Klasy 4-6 (39.90z)
AI - podej¶cie pragmatyczne (47.04z)
Contribute 2. Szybki start (39.90z)
Administrowanie Oracle Enterprise Manager 12c. Poradnik praktyczny (38.64z)
Drupal 7. Wprowadzenie. eBook. Mobi (39.00z)
Slajd:ologia. Nauka i sztuka tworzenia genialnych prezentacji (37.95z)
Як не стати овочем. Інструкці&#x (17.17z)
Easy CD Creator. Nagrywanie p³yt CD. Æwiczenia praktyczne (9.90z)
25 sztuczek przy budowaniu wykresów (19.42z)
Tworzenie aplikacji dla iOS we Flashu. Receptury (79.00z)
Twoja pierwsza strona WWW. Stwórz profesjonaln± i funkcjonaln± stronê WWW bez znajomo¶ci programowania. eBook. ePub (19.90z)
Zrozumieæ Agile Project Management (44.80z)
Regular Expressions Cookbook. Detailed Solutions in Eight Programming Languages. 2nd Edition (220.15z)
Autodesk Inventor 2014. Oficjalny podrêcznik (37.95z)
ArchiCAD. Wprowadzenie do projektowania BIM (43.45z)
Adobe Photoshop CS5/CS5 PL. Oficjalny podrêcznik (77.00z)
Pentaho Data Integration Quick Start Guide (109.00z)
Internet. Pierwsza pomoc. Wydanie II (17.90z)
Jak sk³adaæ tekst. MAC nie jest maszyn± do pisania (6.80z)
Informatyka Europejczyka. Podrêcznik do zajêæ komputerowych dla szko³y podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) (9.90z)

NAJLEPSZE - strony internetowe Piła | bezprzewodowy światłowodowy internet maków podhalański telefon serwery | noclegi nad morzem w domkach domki nad morzem Sianożęty wolne domki nad morzem