e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Bestseller: TOP-9
Promocja: -25%


Kwalifikacja INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urz±dzeñ peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Czê¶æ 4. Sieciowe systemy operacyjne. Podrêcznik do nauki zawodu techn

Jaros³aw Orczykowski, Artur Rudnicki
promocja -25%
cena: 44.893333333333 z 33.67 z
Data wydania: 2021-03-01
stron: 216, miêkka oprawa, format: 165x235

wicej na stronie helion.pl
Informatycy i programi¶ci nale¿± obecnie do najbardziej poszukiwanych specjalistów. Dlatego tytu³, który uzyskuje siê w szkole ¶redniej, nie stanowi jedynie ¶wiadectwa ukoñczenia pewnego etapu edukacji. Technik informatyk to zawód o wymiernej warto¶ci rynkowej. Absolwenci tego kierunku kszta³cenia nie maj± wiêkszych problemów ze znalezieniem intratnego i rozwojowego zajêcia, a pracodawcy chêtnie inwestuj± w ich szkolenia, by mogli zdobywaæ coraz wy¿sze kwalifikacje. Jednym ze szczególnie interesuj±cych i aktualnych zagadnieñ jest wdra¿anie sieciowych systemów operacyjnych i zarz±dzanie nimi.
Tre¶ci, które zawiera Kwalifikacja INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urz±dzeñ peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Czê¶æ 4. Sieciowe systemy operacyjne. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk, s± zgodne z podstaw± programow± obowi±zuj±c± od 1 wrze¶nia 2019 roku, co oznacza, ¿e ka¿dy uczeñ powinien je znaæ, rozumieæ i potrafiæ z nich korzystaæ. Ich znajomo¶æ bêdzie mu niezbêdna nie tylko na aktualnym etapie nauki przedmiotu, lecz tak¿e w trakcie dalszej edukacji. Dla u³atwienia teoriê zawart± w podrêczniku zilustrowano zrzutami ekranu i czytelnymi grafikami oraz uzupe³niono licznymi przyk³adami praktycznymi.
Publikacjê podzielono na trzy zasadnicze dzia³y, szczegó³owo omawiaj±ce poruszone w nich zagadnienia:
  • Sieciowe systemy operacyjne ― krótkie wprowadzenie teoretyczne oraz prezentacja narzêdzi u¿ytych w æwiczeniach praktycznych zawartych w podrêczniku
  • Sieciowy system operacyjny openSUSE ― przedstawienie mo¿liwo¶ci systemu operacyjnego openSUSE Leap 15.2 od strony praktycznej
  • Sieciowy system operacyjny Windows Server ― przyk³ady zastosowania systemów operacyjnych Windows Server 2016 oraz Windows Server 2019
Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk to charakteryzuj±cy siê wysok± jako¶ci± kompletny zestaw edukacyjny przygotowany przez lidera na rynku ksi±¿ek informatycznych — wydawnictwo Helion.
W sk³ad zestawu podrêczników do kwalifikacji INF.02 wchodz± tak¿e:
Podrêczniki oraz inne pomoce naukowe nale¿±ce do tego zestawu przygotowano z my¶l± o wykszta³ceniu kompetentnych techników, którzy bez trudu poradz± sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nimi wspó³czesna informatyka. Wiedza zawarta w serii pomo¿e zdaæ egzamin zawodowy i uzyskaæ umiejêtno¶ci praktyczne, przydatne w przysz³ej pracy.


Cena: 33.67 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Technik informatyk

Kwalifikacja E.14. Czê¶æ 1. Tworzenie stron internetowych (29.92z)
Kwalifikacja E14. Czê¶æ 2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (37.95z)
Programowanie strukturalne i obiektowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (37.95z)
Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (44.92z)
Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk. Czê¶æ 2 (37.95z)
Systemy i sieci komputerowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (29.92z)
Kwalifikacja INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Czê¶æ 3. Programowanie aplikacji internetowych. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (33.67z)
Kwalifikacja EE.08. Monta¿ i eksploatacja systemów komputerowych, urz±dzeñ peryferyjnych i sieci. Czê¶æ 4. Administrowanie lokalnymi sieciami komputerowymi. Podrêcznik do nauki zawodu technik informat (29.92z)
Kwalifikacja E.12. Monta¿ i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz±dzeñ peryferyjnych. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (57.00z)
Kwalifikacja INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Czê¶æ 3. Aplikacje webowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik programista (44.92z)
Urz±dzenia techniki komputerowej. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (37.95z)
Kwalifikacja E.14. Czê¶æ 3. Tworzenie aplikacji internetowych. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (29.92z)
Kwalifikacje E.14 i EE.09. Podstawy programowania w jêzyku JavaScript. Æwiczenia praktyczne do nauki zawodu technik informatyk (30.36z)
Programowanie strukturalne i obiektowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk. Wydanie II poprawione (36.75z)
Kwalifikacja EE.08. Monta¿ i eksploatacja systemów komputerowych, urz±dzeñ peryferyjnych i sieci. Czê¶æ 2. Systemy operacyjne. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (30.36z)
Urz±dzenia techniki komputerowej. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (37.95z)
Kwalifikacja EE.08. Monta¿ i eksploatacja systemów komputerowych, urz±dzeñ peryferyjnych i sieci. Czê¶æ 3. Projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych. Podrêcznik do nauki zawodu technik (39.90z)
Kwalifikacja EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych. Czê¶æ 4. Tworzenie aplikacji internetowych. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (29.92z)
Kwalifikacja INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Czê¶æ 2. Projektowanie i administrowanie bazami danych. Podrêcznik do nauki zawodu technik inf (33.67z)
Systemy i sieci komputerowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (37.95z)

Pozostae z serii: Inne

Ekstrakcja danych z jêzykiem Python. Pozyskiwanie danych z internetu. Wydanie II (32.45z)
Corporate Learning with Moodle Workplace (139.00z)
Deep Learning. Praktyczne wprowadzenie (42.35z)
Nie ka¿ mi my¶leæ! O ¿yciowym podej¶ciu do funkcjonalno¶ci stron internetowych. Wydanie II. eBook. Mobi (23.90z)
Mamarazzi. Fotografowanie dzieci. Poradnik dla mam (59.00z)
Excel 2016 PL. Formu³y (65.45z)
Hurtownie danych. Od przetwarzania analitycznego do raportowania (37.95z)
Windows XP PL. Biblia (79.00z)
UX Strategy. How to Devise Innovative Digital Products that People Want (101.15z)
Getting Started with Bluetooth Low Energy. Tools and Techniques for Low-Power Networking (135.15z)
Testuj oprogramowanie jak Google. Metody automatyzacji (33.50z)
Spotkania. Tom 3 (11.76z)
HTML5. Tworzenie gier z wykorzystaniem CSS i JavaScript (39.90z)
Java. Efektywne programowanie. Wydanie II (67.00z)
Uk³ady elektroniczne w praktyce (24.90z)
Tworzenie stron metod± stopniowego ulepszania. Witryny dostêpne dla ka¿dego (59.00z)
C# 8.0 w pigu³ce (44.90z)
Tablice informatyczne. Linux. Wydanie IV (17.00z)
Data Science i uczenie maszynowe (71.20z)
Hybrydowe modelowanie procesów demograficznych z wykorzystaniem rozmytych przy³±czaj±cych uk³adów dynamicznych (17.81z)

zajdzyj Serwis laptopów pruszków naprawimy wszystko | pensjonat nad morzem Ostrowo pensjonaty wakacyjny pensjonat | Super szybki, nawet 200Mbit/s z Telewizją i telefonem światłowód Stryszawa w Sucha Beskidzka, Stryszawa, Krzeszów, Kuków | autoszyby Czaplinek - www.autoszyby-walcz.pl | co to jest fumigacja