e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Bestseller: TOP-5
Promocja: -25%


Kwalifikacja INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urz±dzeñ peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Czê¶æ 2. Naprawa i eksploatacja systemów komputerowych. Podrêcznik do

Marcin Czerwonka, Zenon Nowocieñ
promocja -25%
cena: 44.893333333333 z 33.67 z
Data wydania: 2020-03-13
stron: 248, miêkka oprawa, format: 165x235

wicej na stronie helion.pl
Informatycy nale¿± aktualnie do najbardziej poszukiwanych specjalistów. Dlatego tytu³, który uzyskuje siê w szkole ¶redniej, nie stanowi jedynie ¶wiadectwa ukoñczenia pewnego etapu edukacji. Technik informatyk to zawód o wymiernej warto¶ci rynkowej. Absolwenci tego kierunku kszta³cenia nie maj± wiêkszych problemów ze znalezieniem intratnego i rozwojowego zajêcia, a pracodawcy chêtnie inwestuj± w ich szkolenia, by mogli zdobywaæ coraz wy¿sze kwalifikacje. W¶ród umiejêtno¶ci, które powinien posiadaæ specjalista w tej dziedzinie, jest wspó³praca z systemami komputerowymi oraz radzenie sobie z ewentualnymi awariami.
Tre¶ci, które zawiera Kwalifikacja INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urz±dzeñ peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Czê¶æ 2. Naprawa i eksploatacja systemów komputerowych. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk, s± zgodne z podstaw± programow± obowi±zuj±c± od 1 wrze¶nia 2019 roku, co oznacza, ¿e ka¿dy uczeñ musi je znaæ, rozumieæ i potrafiæ z nich korzystaæ. Ich znajomo¶æ bêdzie mu niezbêdna nie tylko na aktualnym etapie nauki przedmiotu, lecz tak¿e w trakcie dalszej edukacji. Dla u³atwienia teoriê zawart± w podrêczniku zilustrowano zrzutami ekranu i czytelnymi grafikami oraz uzupe³niono licznymi przyk³adami praktycznymi.
Publikacjê podzielono na piêæ rozdzia³ów, szczegó³owo omawiaj±cych poruszone w nich zagadnienia:
  • Praca z pr±dem elektrycznym (podstawowe informacje)
  • Komputer osobisty (monta¿, naprawa, BIOS, programy diagnostyczne)
  • Kopia bezpieczeñstwa (Windows, Linux, macierz RAID)
  • Lokalizacja i naprawa usterek komputera osobistego
  • Urz±dzenia peryferyjne (dobór, eksploatacja, usuwanie usterek)
Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk to charakteryzuj±cy siê wysok± jako¶ci± kompletny zestaw edukacyjny przygotowany przez lidera na rynku ksi±¿ek informatycznych — wydawnictwo Helion.
W sk³ad zestawu podrêczników do kwalifikacji INF.02 wchodz± tak¿e:
  • Kwalifikacja INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urz±dzeñ peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Czê¶æ 1. Systemy komputerowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk
  • Kwalifikacja INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urz±dzeñ peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Czê¶æ 3. Lokalne sieci komputerowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk
  • Kwalifikacja INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urz±dzeñ peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Czê¶æ 4. Sieciowe systemy operacyjne. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk
Podrêczniki oraz inne pomoce naukowe nale¿±ce do tej serii zosta³y opracowane z my¶l± o wykszta³ceniu kompetentnych techników, którzy bez trudu poradz± sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nimi wspó³czesna informatyka. Wiedza zawarta w serii pomo¿e zdaæ egzamin zawodowy i uzyskaæ umiejêtno¶ci praktyczne, przydatne w przysz³ej pracy.


Cena: 33.67 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Technik informatyk

Systemy i sieci komputerowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (37.95z)
Kwalifikacja EE.08. Monta¿ i eksploatacja systemów komputerowych, urz±dzeñ peryferyjnych i sieci. Czê¶æ 1. Urz±dzenia techniki komputerowej. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (30.36z)
Kwalifikacja E.14. Czê¶æ 3. Tworzenie aplikacji internetowych. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (29.92z)
Kwalifikacja INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Czê¶æ 3. Programowanie aplikacji internetowych. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (33.67z)
Kwalifikacja INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urz±dzeñ peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Czê¶æ 3. Lokalne sieci komputerowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik (33.67z)
Urz±dzenia techniki komputerowej. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (37.95z)
Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (44.92z)
Kwalifikacja E.14. Czê¶æ 1. Tworzenie stron internetowych (29.92z)
Kwalifikacja EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych. Czê¶æ 2. Programowanie aplikacji. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (29.92z)
Kwalifikacja EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych. Czê¶æ 4. Tworzenie aplikacji internetowych. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (29.92z)
Urz±dzenia techniki komputerowej. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (37.95z)
Oprogramowanie biurowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (28.46z)
Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk. Czê¶æ 2 (37.95z)
Kwalifikacja E.12. Monta¿ i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz±dzeñ peryferyjnych. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (57.00z)
Kwalifikacja EE.08. Monta¿ i eksploatacja systemów komputerowych, urz±dzeñ peryferyjnych i sieci. Czê¶æ 4. Administrowanie lokalnymi sieciami komputerowymi. Podrêcznik do nauki zawodu technik informat (29.92z)
Kwalifikacja INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Czê¶æ 2. Projektowanie i administrowanie bazami danych. Podrêcznik do nauki zawodu technik inf (33.67z)
Kwalifikacja INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urz±dzeñ peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Czê¶æ 1. Systemy komputerowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik infor (33.67z)
Kwalifikacja E.12. Monta¿ i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz±dzeñ peryferyjnych. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (57.00z)
Systemy i sieci komputerowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (29.92z)
Multimedia i grafika komputerowa. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (37.95z)

Pozostae z serii: Inne

Proste jak pi Matematyka to bu³ka z mas³em (30.40z)
Learn Power Query (94.99z)
Learning Flex 4. Getting Up to Speed with Rich Internet Application Design and Development (160.65z)
ABC Word 2016 PL (19.20z)
Fluent Python (177.65z)
Mastering Proxmox - Third Edition (159.00z)
Docker dla praktyków. Wydanie II (29.89z)
Metody automatycznego rozpoznawania wzorców (22.40z)
Sztuczna Inteligencja (26.95z)
The Architecture of Privacy. On Engineering Technologies that Can Deliver Trustworthy Safeguards (109.65z)
Excel 2010 PL. Æwiczenia praktyczne (21.95z)
Automated Machine Learning with AutoKeras (129.00z)
Mobile Test Automation with Appium (159.00z)
Microsoft SQL Server 7. Ksiêga Eksperta (95.00z)
Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener (79.00z)
Autodesk Inventor 2022 PL / 2022+ / Fusion 360. Podstawy metodyki projektowania (44.16z)
Po prostu Office XP PL (39.00z)
Egzamin MCITP 70-646: Administrowanie Windows Server 2008 R2 Training Kit (169.16z)
Learning Node.js Development (139.00z)
Hands-On Linux Administration on Azure - Second Edition (129.00z)

NAJLEPSZE - strony internetowe Trzcianka | koparko ładowarka Piła | torby papierowe do cateringu | wolne domki na nocleg w domkach wolne domki Stilo last minute domki nad morzem | Porządna prędkość, niski ping po prostu profesjonalny i szybki internet radiowy sucha beskidzka to tylko SumerNet, sprawdź nas lub męcz się tracąc nerwy z aktualnym marnym dostawcą