e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Bestseller: TOP-4
Promocja: -25%


Kwalifikacja INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urz±dzeñ peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Czê¶æ 1. Systemy komputerowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik infor

Marcin Czerwonka, Zenon Nowocieñ
promocja -25%
cena: 44.893333333333 z 33.67 z
Data wydania: 2019-04-03
stron: 208, miêkka oprawa, format: 165x235

wicej na stronie helion.pl
Informatycy i programi¶ci nale¿± aktualnie do najbardziej poszukiwanych specjalistów. Dlatego tytu³, który uzyskuje siê w szkole ¶redniej, nie stanowi jedynie ¶wiadectwa ukoñczenia pewnego etapu edukacji. Technik informatyk to zawód o wymiernej warto¶ci rynkowej. Absolwenci tego kierunku kszta³cenia nie maj± wiêkszych problemów ze znalezieniem intratnego i rozwojowego zajêcia, a pracodawcy chêtnie inwestuj± w ich szkolenia, by mogli zdobywaæ coraz wy¿sze kwalifikacje. Szczególnie po¿±dan± umiejêtno¶ci± jest sprawne poruszanie siê w¶ród zagadnieñ zwi±zanych z systemami operacyjnymi oraz koordynowanie pracy sieci komputerowych.
Tre¶ci, które zawiera Kwalifikacja INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urz±dzeñ peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Czê¶æ 1. Systemy komputerowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk, s± zgodne z podstaw± programow± obowi±zuj±c± od 1 wrze¶nia 2019 roku, co oznacza, ¿e ka¿dy uczeñ powinien je znaæ, rozumieæ i potrafiæ z nich korzystaæ. Ich znajomo¶æ bêdzie mu niezbêdna nie tylko na aktualnym etapie nauki przedmiotu, lecz tak¿e w trakcie dalszej edukacji. Dla u³atwienia teoriê zawart± w podrêczniku zilustrowano zrzutami ekranu i czytelnymi grafikami oraz uzupe³niono licznymi przyk³adami praktycznymi.
Publikacjê podzielono na trzy zasadnicze dzia³y, szczegó³owo omawiaj±ce poruszone w nich zagadnienia:
  • Systemy operacyjne (Windows, Linux, inne systemy stacjonarne oraz systemy mobilne, bezpieczeñstwo systemów operacyjnych)
  • Logika komputera (rodzaje systemów liczbowych, dzia³ania matematyczne w systemie binarnym, kalkulatory systemowe, uk³ady logiczne i kombinacyjne, dzia³ania logiczne i arytmetyczne)
  • Budowanie i kosztorysowanie komputera (parametry sprzêtu komputerowego, podzespo³y komputerowe, interfejsy, modernizacja, architektura systemów, kosztorysowanie i recykling sprzêtu komputerowego)
Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk to charakteryzuj±cy siê wysok± jako¶ci± kompletny zestaw edukacyjny przygotowany przez lidera na rynku ksi±¿ek informatycznych — wydawnictwo Helion.
W sk³ad zestawu podrêczników do kwalifikacji INF.02 wchodz± tak¿e:
Podrêczniki oraz inne pomoce naukowe nale¿±ce do tego zestawu przygotowano z my¶l± o wykszta³ceniu kompetentnych techników, którzy bez trudu poradz± sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nimi wspó³czesna informatyka. Wiedza zawarta w serii pomo¿e zdaæ egzamin zawodowy i uzyskaæ umiejêtno¶ci praktyczne, przydatne w przysz³ej pracy.


Cena: 33.67 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Technik informatyk

Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk. Czê¶æ 2 (37.95z)
Kwalifikacja E14. Czê¶æ 2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (37.95z)
Kwalifikacja E.14. Czê¶æ 1. Tworzenie stron internetowych (29.92z)
Kwalifikacja E.12. Monta¿ i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz±dzeñ peryferyjnych. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (57.00z)
Systemy i sieci komputerowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (29.92z)
Programowanie strukturalne i obiektowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk. Wydanie II poprawione (36.75z)
Kwalifikacja INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Czê¶æ 3. Aplikacje webowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik programista (44.92z)
Kwalifikacja EE.08. Monta¿ i eksploatacja systemów komputerowych, urz±dzeñ peryferyjnych i sieci. Czê¶æ 3. Projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych. Podrêcznik do nauki zawodu technik (31.92z)
Kwalifikacja EE.08. Monta¿ i eksploatacja systemów komputerowych, urz±dzeñ peryferyjnych i sieci. Czê¶æ 4. Administrowanie lokalnymi sieciami komputerowymi. Podrêcznik do nauki zawodu technik informat (29.92z)
Kwalifikacja INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urz±dzeñ peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Czê¶æ 3. Lokalne sieci komputerowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik (33.67z)
Kwalifikacja EE.08. Monta¿ i eksploatacja systemów komputerowych, urz±dzeñ peryferyjnych i sieci. Czê¶æ 1. Urz±dzenia techniki komputerowej. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (30.36z)
Kwalifikacja INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Czê¶æ 3. Programowanie aplikacji internetowych. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (33.67z)
Urz±dzenia techniki komputerowej. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (37.95z)
Kwalifikacja INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urz±dzeñ peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Czê¶æ 4. Sieciowe systemy operacyjne. Podrêcznik do nauki zawodu techn (33.67z)
Kwalifikacja EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych. Czê¶æ 4. Tworzenie aplikacji internetowych. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (29.92z)
Oprogramowanie biurowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (28.46z)
Systemy i sieci komputerowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (37.95z)
Kwalifikacja EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych. Czê¶æ 1. Tworzenie stron internetowych. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (37.42z)
Kwalifikacja EE.08. Monta¿ i eksploatacja systemów komputerowych, urz±dzeñ peryferyjnych i sieci. Czê¶æ 2. Systemy operacyjne. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (30.36z)
Kwalifikacja INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Czê¶æ 2. Projektowanie i administrowanie bazami danych. Podrêcznik do nauki zawodu technik inf (33.67z)

Pozostae z serii: Inne

Po prostu JavaScript i Ajax. Wydanie VI (67.00z)
Fotografia cyfrowa. Edycja zdjêæ. Wydanie II (69.90z)
Tworzenie stron WWW. Biblia. Wydanie II (99.00z)
Testy jednostkowe. Zasady, praktyki i wzorce (33.50z)
Bez ograniczeñ. Jak rz±dzi nami mózg (31.92z)
Linux. Komendy i polecenia (9.90z)
Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Kolejna ods³ona. eBook. Mobi (27.90z)
Microsoft SQL Server 2008 od ¶rodka: Zapytania w jêzyku T-SQL (87.92z)
Understanding and Using C Pointers. Core Techniques for Memory Management (143.65z)
PowerShell Core for Linux Administrators Cookbook (159.00z)
Hands-On Game Development with WebAssembly (129.00z)
Kariera na wysokich obcasach. Jak z wdziêkiem i klas± osi±gn±æ sukces zawodowy (15.95z)
Matematyka Zadania dla dzieci Poziom II (6.32z)
JAVA. Programowanie praktyczne od podstaw (47.20z)
Ksi±¿ka dla skutecznych szefów. Znane i mniej znane drogi do sukcesu w kierowaniu lud¼mi. Wydanie II rozszerzone (62.90z)
JavaScript. Przewodnik. Poznaj jêzyk mistrzów programowania. Wydanie VII (76.16z)
Learning OpenCV 4 Computer Vision with Python 3 - Third Edition (109.00z)
Tworzenie stron WWW. Biblia. Wydanie III (59.95z)
Web Services Essentials. Distributed Applications with XML-RPC, SOAP, UDDI & WSDL (101.15z)
Geek w ¶wiecie korporacji. Podrêcznik kariery programisty. eBook. ePub (31.99z)

Super szybki, nawet 200Mbit/s z Telewizją i telefonem internet światłowodowy w Sucha Beskidzka, Stryszawa, Krzeszów, Kuków | zajdzyj Serwis laptopów naprawimy wszystko | noclegi nad morzem w domkach wolne domki nad morzem Ostrowo last minute domki nad morzem