e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


In¿ynieria niezawodnych baz danych. Projektowanie systemów odpornych na b³êdy

Laine Campbell, Charity Majors
promocja -44%
cena: 57.946428571429 z 32.45 z
Data wydania: 2018-08-24
stron: 256, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Informatyczna rewolucja dosiêg³a równie¿ systemy bazodanowe. Przez d³ugi czas administrator bazy danych interesowa³ siê g³ównie wewnêtrznymi mechanizmami bazy, optymalizacj± zapytañ czy analiz± podsystemów sk³adowania danych. Z kolei oprogramowaniem stron, infrastruktur± czy us³ugami sieciowymi zajmowali siê zupe³nie inni ludzie, pracuj±cy w odmienny sposób. Nowe technologie wymuszaj± jednak zmianê sposobu pracy i my¶lenia. Trzeba po³o¿yæ nacisk na automatyzacjê, in¿ynieriê oprogramowania, ci±g³± integracjê i ci±g³e udostêpnianie. Poza tym trzeba zapewniæ ochronê przetwarzanych danych - ich warto¶æ i znaczenie wci±¿ szybko rosn±.
W tej praktycznej ksi±¿ce dok³adnie wyja¶niono wspó³czesne podej¶cie do tworzenia architektury baz danych i ich eksploatacji. Je¶li chcesz staæ siê znakomitym in¿ynierem niezawodno¶ci baz danych, czyli DBRE (z Database Reliability Engineer), znajdziesz tu schemat zasad i praktyk projektowania, budowania i eksploatacji magazynów danych zgodnie z paradygmatami in¿ynierii niezawodno¶ci i kultury DevOps. Zapoznasz siê z podstawowymi zagadnieniami z obszaru eksploatacji, z metodami utrwalania baz danych, nauczysz siê stosowaæ najwa¿niejsze technologie skalowalnego i wydajnego sk³adowania oraz pobierania danych z zachowaniem odporno¶ci na b³êdy. Dziêki temu szybko i skutecznie zajmiesz siê architektur± i eksploatacj± ka¿dej nowoczesnej bazy.
W ksi±¿ce miêdzy innymi:
  • wprowadzenie do in¿ynierii niezawodno¶ci baz danych
  • in¿ynieria infrastruktury i zarz±dzanie ni±
  • oceny ryzyka i strategie zarz±dzania bezpieczeñstwem danych
  • metody przechowywania, indeksowania i replikacji danych
  • popularne wzorce architektoniczne rozproszonych baz danych
  • praktyczne wykorzystanie zasad in¿ynierii niezawodno¶ci w organizacji

Stañ siê znakomitym in¿ynierem niezawodno¶ci!


Laine Campbell od 18 lat zajmuje siê ¶rodowiskami produkcyjnymi baz danych i systemów rozproszonych o du¿ej skali. Obecnie jest starszym dyrektorem ds. in¿ynierii ¶rodowisk produkcyjnych w firmie Fastly.
Charity Majors jest CEO i za³o¿ycielk± firmy honeycomb.io. Wcze¶niej zajmowa³a siê eksploatacj± nale¿±cej do Facebooka platformy Parse, gdzie zarz±dza³a rozbudowanym zestawem replik baz MongoDB, a tak¿e bazami Redis, Cassandra i MySQL.


Cena: 32.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Programowanie strukturalne (41.07z)
Head First Software Development. Edycja polska (37.95z)
Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki (89.00z)
Koncepcja Domain-Driven Design. Dostosowywanie architektury aplikacji do strategii biznesowej (43.45z)
TDD. Techniki programowania sterowanego testami (32.45z)
Adaptywny kod. Zwinne programowanie, wzorce projektowe i SOLID-ne zasady. Wydanie II (69.00z)
Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki (119.00z)
Seeking SRE. Conversations About Running Production Systems at Scale (169.15z)
Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów (33.50z)
Agile Development. Filozofia programowania zwinnego (37.95z)
Tablice informatyczne. Wzorce projektowe (9.35z)
Domain-Driven Design. Zapanuj nad z³o¿onym systemem informatycznym (78.69z)
Programming Beyond Practices. Be More Than Just a Code Monkey (109.65z)
Programuj tak, aby nie naprawiaæ. Planowanie projektów i systemów (56.07z)
Metodologia i techniki programowania (12.58z)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza (55.20z)
Testowanie oprogramowania w praktyce. Studium przypadków (47.20z)
User Story Mapping. Discover the Whole Story, Build the Right Product (143.65z)
Monolith to Microservices. Evolutionary Patterns to Transform Your Monolith (186.15z)
Sztuka dobrego programowania (41.07z)

Pozostae z serii: Inne

Informatyka Europejczyka. Zeszyt æwiczeñ do zajêæ komputerowych dla szko³y podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) (12.71z)
Zbiór zadañ z matematyki dla studentów chemii. Wyd. 5 (15.49z)
JavaFX. Kurs video. Wzorce oraz typy generyczne (29.00z)
100 sposobów na serwery Windows (49.90z)
Linux dla stacji roboczych (29.00z)
C++. Struktury danych i algorytmy (31.35z)
Windows 2000 Server. Vademecum profesjonalisty (150.00z)
Parallel and Concurrent Programming in Haskell. Techniques for Multicore and Multithreaded Programming (169.15z)
PDF Hacks. 100 Industrial-Strength Tips & Tools (84.92z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza Kwartalnik 2/2012. eBook. Mobi (19.95z)
Java SOA Cookbook. SOA Implementation Recipes, Tips, and Techniques (169.15z)
Introduction to Blockchain and Ethereum (84.99z)
Data Analysis with Open Source Tools. A Hands-On Guide for Programmers and Data Scientists (135.15z)
PHP5. Praktyczny kurs (26.95z)
Xfer Serum, czyli syntezator naszego pokolenia - poradnik uzytkownika (79.00z)
Podró¿e i zdrowie (24.90z)
Matematyka dyskretna dla praktyków. Algorytmy i uczenie maszynowe w Pythonie (44.85z)
Sieci komputerowe. Kompendium (49.00z)
Microsoft SQL Server 2012. Integration Services (63.84z)
Przestêpczo¶æ teleinformatyczna 2015 (17.08z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet kurów telefon | torby papierowe z nadrukiem | nocleg ciechocinek | Preparat grzybobójczy SAVO przeciw pleśni i grzybom sciennym savo Wrocław ul.Krynicka 7 Domix24.pl