e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Gimnazjum
Seria: Inne


Informatyka Europejczyka. Zeszyt æwiczeñ dla gimnazjum

Jolanta Pañczyk
cena: 10.90 z
Data wydania: 2006-09-06
stron: 88, miêkka oprawa, format: B5

wicej na stronie helion.pl
Dziêki ksi±¿ce "Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum" pozna³e¶ mo¿liwo¶ci komputerów i przyk³ady ich zastosowania podczas nauki, pracy i zabawy. Dowiedzia³e¶ siê, do czego mo¿na wykorzystaæ arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu i bazê danych, nauczy³e¶ siê wyszukiwaæ informacje w internecie i przygotowywaæ prezentacje multimedialne. Jednak umiejêtno¶æ korzystania z komputerów to przede wszystkim wiedza praktyczna.
"Informatyka Europejczyka. Zeszyt æwiczeñ dla gimnazjum" to doskona³e uzupe³nienie podrêcznika. Znajdziesz tu ró¿norodne æwiczenia, dziêki którym powtórzysz i utrwalisz swoj± wiedzê z zakresu informatyki. Wykorzystasz przy tym zarówno wiedzê teoretyczn±, jak i praktyczn±. Stoj±ce przed Tob± zadania s± zwi±zane z korzystaniem z systemu operacyjnego Windows oraz do³±czonych do niego aplikacji, z obróbk± grafiki, przygotowywaniem dokumentów tekstowych i arkuszy kalkulacyjnych oraz u¿ywaniem internetu. Nauczysz siê tak¿e pisaæ proste programy oraz opracowywaæ algorytmy rozwi±zywania bardziej skomplikowanych zadañ programistycznych.


Cena: 10.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Gimnazjum

Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli informatyki w gimnazjum. Edycja: Windows XP, Windows Vista, Linux Ubuntu (wydanie IV) (11.93z)
Matematyka Europejczyka. Zeszyt æwiczeñ dla gimnazjum. Klasa 3. Czê¶æ 2 (12.90z)
Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie III) (11.93z)
Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli informatyki w gimnazjum. Edycja Mac OS 10.5 (15.90z)
Matematyka Europejczyka. Zbiór zadañ dla gimnazjum. Klasa 3 (19.90z)
Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum (scalenie) (Stara podstawa programowa) (31.90z)
Informatyka Europejczyka. iPodrêcznik dla gimnazjum (23.92z)
Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie IV) (33.90z)
Matematyka Europejczyka. Zeszyt æwiczeñ dla gimnazjum. Klasa 3. Czê¶æ 1 (12.90z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla gimnazjum (14.90z)
Informatyka Europejczyka. Zeszyt æwiczeñ dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II) (7.90z)
Matematyka Europejczyka. Zeszyt æwiczeñ dla gimnazjum. Klasa 2. Czê¶æ 2 (9.68z)
Matematyka Europejczyka. Program nauczania matematyki w gimnazjum (6.68z)
Matematyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli matematyki w gimnazjum. Klasa 2 (13.42z)
Informatyka Europejczyka. Ko³o informatyczne dla gimnazjalistów (14.17z)
Matematyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Klasa 3 (24.90z)
Informatyka Europejczyka. Zeszyt æwiczeñ o obni¿onym poziomie trudno¶ci dla gimnazjum (11.93z)
Matematyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Klasa 2 (18.67z)
Informatyka Europejczyka. Zeszyt æwiczeñ dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (10.90z)
Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (wydanie III) (11.93z)

Pozostae z serii: Inne

Zawód front-end developer. 11 kroków do zostania webmasterem (43.45z)
AVR i ARM7. Programowanie mikrokontrolerów dla ka¿dego (42.35z)
Lampy elektronowe w aplikacjach audio wyd.2 (60.00z)
Tworzenie stron WWW. Kurs (34.90z)
C# 10 Pocket Reference (101.15z)
VMware NSX Cookbook (179.00z)
AutoCAD 2011. Pierwsze kroki. eBook. ePub (27.90z)
Bug Bounty Hunting Essentials (139.00z)
Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Czê¶æ 1 (33.67z)
Introducing Erlang. Getting Started in Functional Programming. 2nd Edition (143.65z)
Internet of Things for Architects (149.00z)
Potêga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej (49.00z)
SEO dla pocz±tkuj±cych (38.35z)
Smart Robotics with LEGO MINDSTORMS Robot Inventor (109.00z)
Perl. Mistrzostwo w programowaniu (44.00z)
FISZKI audio w³oski S³ownictwo 2 (23.20z)
E-booki. Poradnik dla pocz±tkuj±cych e-czytelników (10.95z)
Windows 98 PL (15.60z)
PyTorch 1.x Reinforcement Learning Cookbook (129.00z)
Fotografia cyfrowa. Dla seniorów (34.90z)

radiowy oraz szybki bezprzewodowy internet krzeszów telefon voip | zapraszamy na bezpłatną wycenę serwis laptopów ursus tylko u nas darmowa wycena | warsztaty tantry Poznań | weekend w spa Ciechocinek