e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Head First. Statystyka. Edycja polska

Dawn Griffiths
promocja -44%
cena: 67.767857142857 z 37.95 z
Data wydania: 2012-10-29
stron: 712, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Przekonaj siê, ¿e statystyka mo¿e byæ prosta!

Je¶li statystyka wydaje Ci siê nudna i skomplikowana, to tylko dlatego, ¿e nie korzysta³e¶ dot±d z odpowiedniego podrêcznika! Ta innowacyjna, przyjazna dla czytelnika ksi±¿ka z pewno¶ci± zmieni Twoj± opiniê. Wiedzê z zakresu statystyki podano tu w sposób uwzglêdniaj±cy najnowsze badania w zakresie efektywnego nauczania. Dziêki przyjêciu takiej formu³y tekst dostosowano do sposobu funkcjonowania Twojego mózgu, aby w pe³ni wykorzystaæ jego mo¿liwo¶ci i bezbole¶nie wprowadziæ Ciê w ¶wiat skomplikowanych obliczeñ.
Najwa¿niejsze zagadnienia zosta³y tu zilustrowane za pomoc± - nierzadko zabawnych - przyk³adów z ¿ycia codziennego, takich jak analiza statystyk sportowych, wyników gier hazardowych czy testów nowych leków. Dziêki tej ksi±¿ce dowiesz siê m.in., jak wybraæ optymalny wykres do wizualizacji okre¶lonych danych, szybko wskazaæ warto¶ci reprezentatywne dla danego zbioru danych i za pomoc± rachunku prawdopodobieñstwa przewidywaæ skutki powtarzalnych zdarzeñ w d³ugich seriach. Z ³atwo¶ci± nie tylko przyswoisz zawart± tu wiedzê, ale i wykorzystasz j± w codziennym ¿yciu!
 • Wizualizacja danych
 • Wykresy
 • Praca z danymi zgrupowanymi
 • Rozk³ad geometryczny, dwumianowy i Poissona
 • Miary zró¿nicowania
 • Szacowanie parametrów populacji na podstawie próby
 • Kwartyle i wariancje
 • Prawdopodobieñstwo zdarzeñ
 • Konstruowanie przedzia³u ufno¶ci
 • Podstawy kombinatoryki
 • Weryfikacja hipotez
 • Korelacja i regresja

Z dobrym podrêcznikiem nawet statystyka mo¿e byæ ³atwa i ciekawa!Cena: 37.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Ksi±¿ki oko³oszkolne

Zagadki logiczne (9.95z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 1 - 3. Czê¶æ 1. Doskonalimy kaligrafiê, syntezê i analizê wzrokowo-s³uchow± oraz uczymy siê o emocjach, uczuciach i zachowaniach (18.67z)
Domowe lekcje matematyki (18.24z)
G³owa do liczb (29.89z)
Matematyka przy kominku (51.76z)
Przygody Bajtazara. 25 lat Olimpiady Informatycznej. Wybór zadañ (66.21z)
Trening superkoncentracji dla dzieci (14.95z)
Superpamiêæ dla dzieci (16.45z)
Stereometria. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Wprowadzenie do teori automatów, jêzyków i obliczeñ (66.21z)
Pojêcie funkcji i funkcja liniowa. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
E-learning w edukacji. Jak stworzyæ multimedialn± i w pe³ni interaktywn± tre¶æ dydaktyczn± (49.00z)
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami (46.67z)
Prawdopodobieñstwo i statystyka. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Planimetria i geometria analityczna. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Obliczenia in¿ynierskie i naukowe (41.07z)
Pracownia komputerowa. Poradnik dla nauczyciela (14.90z)
Fascynuj±ca matematyka (38.57z)
Rachunek prawdopodobieñstwa dla studentów studiów ekonomicznych (33.43z)
Podstawy statystyki z przyk³adami w R (94.28z)

Pozostae z serii: Inne

ABC Linux. Wydanie II (37.00z)
Java. Zaawansowane zastosowania (59.00z)
Mistrz programowania. Zwiêksz efektywno¶æ i zrób karierê (37.89z)
Adobe Flash Professional CS6/CS6PL. Oficjalny podrêcznik (79.00z)
Creative Projects for Rust Programmers (139.00z)
Spark. Zaawansowana analiza danych (26.95z)
Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla szko³y podstawowej, kl. IV - VI. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (22.42z)
Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzêdzia i stwórz firmê, która zdobêdzie rynek. eBook. Mobi (39.00z)
Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny (37.95z)
Macintosh Troubleshooting Pocket Guide for Mac OS (33.92z)
jQuery 1.3. Wprowadzenie. eBook. Pdf (47.00z)
Projektowanie i analiza algorytmów (49.00z)
Android. Techniki efektywnej pracy. Kurs video. Poziom pierwszy. Skróty klawiszowe i biblioteki (29.00z)
AWS System Administration. Best Practices for Sysadmins in the Amazon Cloud (143.65z)
VMware Cookbook. A Real-World Guide to Effective VMware Use. 2nd Edition (152.15z)
jQuery w akcji. Wydanie III (48.95z)
UX w projektowaniu witryn internetowych (54.90z)
Running Lean. Iterate from Plan A to a Plan That Works. 2nd Edition (126.65z)
ASP.NET w Visual Web Developer 2008. Æwiczenia (24.00z)
Programowanie Microsoft SQL Server 2008 t.1/2 z p³yt± CD (128.79z)

bezprzewodowy światłowodowy internet radiowy maków podhalanski telefon serwery | zajdzyj Serwis laptopów ursus naprawimy wszystko | polecam genialny niepowtarzalny serwis laptopów warszawa sosnkowskiego 33 serwis komputerowy | fumigowanie | sala konferencyjna w Ciechocinku