e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Head First. Statystyka. Edycja polska

Dawn Griffiths
cena: 69.00 z
Data wydania: 2011-05-28
stron: 712, twarda oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Przekonaj siê, ¿e statystyka mo¿e byæ prosta!

Je¶li statystyka wydaje Ci siê nudna i skomplikowana, to tylko dlatego, ¿e nie korzysta³e¶ dot±d z odpowiedniego podrêcznika! Ta innowacyjna, przyjazna dla czytelnika ksi±¿ka z pewno¶ci± zmieni Twoj± opiniê. Wiedzê z zakresu statystyki podano tu w sposób uwzglêdniaj±cy najnowsze badania w zakresie efektywnego nauczania. Dziêki przyjêciu takiej formu³y tekst dostosowano do sposobu funkcjonowania Twojego mózgu, aby w pe³ni wykorzystaæ jego mo¿liwo¶ci i bezbole¶nie wprowadziæ Ciê w ¶wiat skomplikowanych obliczeñ.
Najwa¿niejsze zagadnienia zosta³y tu zilustrowane za pomoc± - nierzadko zabawnych - przyk³adów z ¿ycia codziennego, takich jak analiza statystyk sportowych, wyników gier hazardowych czy testów nowych leków. Dziêki tej ksi±¿ce dowiesz siê m.in., jak wybraæ optymalny wykres do wizualizacji okre¶lonych danych, szybko wskazaæ warto¶ci reprezentatywne dla danego zbioru danych i za pomoc± rachunku prawdopodobieñstwa przewidywaæ skutki powtarzalnych zdarzeñ w d³ugich seriach. Z ³atwo¶ci± nie tylko przyswoisz zawart± tu wiedzê, ale i wykorzystasz j± w codziennym ¿yciu!
 • Wizualizacja danych
 • Wykresy
 • Praca z danymi zgrupowanymi
 • Rozk³ad geometryczny, dwumianowy i Poissona
 • Miary zró¿nicowania
 • Szacowanie parametrów populacji na podstawie próby
 • Kwartyle i wariancje
 • Prawdopodobieñstwo zdarzeñ
 • Konstruowanie przedzia³u ufno¶ci
 • Podstawy kombinatoryki
 • Weryfikacja hipotez
 • Korelacja i regresja

Z dobrym podrêcznikiem nawet statystyka mo¿e byæ ³atwa i ciekawa!Cena: 69.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Ksi±¿ki oko³oszkolne

Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 1 - 3 (Wydanie II) (18.67z)
Gry i zabawy z zapa³kami (16.45z)
Symulacje komputerowe w fizyce (24.76z)
Pojêcie funkcji i funkcja liniowa. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Metody i techniki sztucznej inteligencji (42.42z)
Technik informatyk. Testy i zadania przygotowuj±ce do egzaminu zawodowego (30.36z)
Head First. Fizyka. Edycja polska (54.45z)
Nic prostszego. Od obwodu elektrycznego do pierwszego robota (19.20z)
Trening superkreatywno¶ci dla dzieci (25.93z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 4 - 8 (18.67z)
Technika pisania prac magisterskich i licencjackich. Poradnik (16.20z)
Trening superkoncentracji dla dzieci (23.68z)
Matematyczne szkie³ko i oko. Mniej i bardziej powa¿ne zastosowania matmy (27.90z)
Head First Algebra. Edycja polska (79.00z)
G³owa do liczb (26.95z)
Podstawy uk³adów sterowañ cyfrowych i komputerowych (24.31z)
Trening intelektu dla dzieci (10.95z)
Domowe lekcje matematyki. Klasy 7 i 8 (39.90z)
Matematyczne szkie³ko i oko. Mniej i bardziej powa¿ne zastosowania matmy (15.35z)
Zagadki logiczne (27.00z)

Pozostae z serii: Inne

Perl 5. Leksykon kieszonkowy (9.90z)
Bawimy siê, programuj±c w Scratchu 3 (55.20z)
OpenCV 3 Computer Vision with Python Cookbook (159.00z)
Spring Security. Kurs video. Metody zabezpieczania aplikacji webowych (29.00z)
Photoshop CC PL. Szko³a efektu (129.00z)
Object-Oriented JavaScript - Third Edition (159.00z)
Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce. Wydanie III (109.45z)
Rzuæ na to okiem. Rewelacyjne sposoby na szybkie czytanie. Wydanie 2 (32.45z)
JAVA. Uniwersalne techniki programowania. Rozdzia³ 1-2 (10.52z)
Managing State in Flutter Pragmatically (109.00z)
OS X Mountain Lion. Poradniki dla pocz±tkuj±cych (42.85z)
Testable JavaScript. Ensuring Reliable Code (126.65z)
Programowalny sterownik SIMATIC S7-300 w praktyce in¿ynierskiej (78.10z)
The DevOps 2.2 Toolkit (179.00z)
Graph Databases. New Opportunities for Connected Data. 2nd Edition (186.15z)
Photoshop CS4 PL. Ilustrowany przewodnik (19.90z)
Po prostu Red Hat Linux 7.2 (39.00z)
HTML5. Zaawansowane programowanie (32.45z)
Photoshop 7/7 CE. Biblia (149.90z)
Sztuka podstêpu. £ama³em ludzi, nie has³a. Wydanie II (30.20z)

NAJLEPSZE - strony internetowe Piła | bezprzewodowy światłowodowy internet maków podhalański telefon serwery