e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Head First Software Development. Edycja polska

Dan Pilone, Russ Miles
promocja -44%
cena: 67.767857142857 z 37.95 z
Data wydania: 2012-10-22
stron: 472, miêkka oprawa, format: 200x230

wicej na stronie helion.pl

Opanuj niezwyk³± sztukê wytwarzania oprogramowania!

  • W jaki sposób zadowoliæ klienta?
  • Jak wygl±da proces wytwarzania oprogramowania?
  • Jakie pu³apki czekaj± na Ciebie?
Proces wytwarzania oprogramowania - ju¿ sam opis sugeruje trudno¶ci. I rzeczywi¶cie - jest to proces niezwykle z³o¿ony. Od samego pocz±tku trafiamy na kwestie takie, jak analiza potrzeb klienta i zebranie jego wymagañ. Z ka¿dym krokiem wszystko komplikuje siê jeszcze bardziej... Konieczna jest implementacja poszczególnych wymagañ klienta, testowanie tych rozwi±zañ, korekta znalezionych b³êdów. Na to wszystko nak³ada siê jeszcze konieczno¶æ tworzenia ró¿nych wersji rozwi±zañ i zmienny nastrój klienta. Jak sobie z tym wszystkim poradziæ? Jak bezbole¶nie i skutecznie przej¶æ przez ca³y ten proces?
Tylko bez obaw! Oto podrêcznik, który dziêki innowacyjnym metodom przekazywania wiedzy sprawi, ¿e szybko zrozumiesz proces wytwarzania oprogramowania i nauczysz siê g³adko pod±¿aæ jego wyboist± ¶cie¿k±. Autorzy ksi±¿ki "Head First Software Development. Edycja polska" - Dan i Russ - poka¿± Ci, w jaki sposób zadowoliæ klienta i zebraæ od niego wymagania oraz okre¶liæ jego potrzeby. Dowiesz siê, jak zapanowaæ nad poszczególnymi wersjami Twojego projektu. Nauczysz siê prowadziæ testy i usuwaæ b³êdy. Zdobêdziesz informacje dotycz±ce wytwarzania oprogramowania sterowanego testami, a na koniec zobaczysz, jak taki proces wygl±da w rzeczywisto¶ci. Wszystkie te informacje przedstawione zosta³y na licznych ilustracjach, co wydatnie u³atwia przyswajanie wiedzy, dodatkowo przekazanej przystêpnym i pe³nym humoru jêzykiem. Po lekturze tego podrêcznika nawet laik bêdzie w stanie zarz±dzaæ takim procesem!
  • Zbieranie wymagañ
  • Planowanie projektu
  • Kontrola wersji
  • Wytwarzanie sterowane testami
  • Testy integracyjne
  • Usuwanie b³êdów

Tworzenie oprogramowania? Nic prostszego!!!Cena: 37.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

In¿ynieria wymagañ. Studium przypadków (57.82z)
Wzorce projektowe. Rusz g³ow±! (48.95z)
Learning Functional Programming (220.15z)
Domain-Driven Design. Zapanuj nad z³o¿onym systemem informatycznym (64.35z)
Wprowadzenie do obliczeñ równoleg³ych (39.39z)
Mikrous³ugi oparte na zdarzeniach. Wykorzystywanie danych w organizacji na du¿± skalê (44.16z)
Micro:bit. Nauka programowania i elektroniki dla ma³ych oraz du¿ych (27.45z)
Algorytmy. Wydanie IV (81.95z)
TDD. Techniki programowania sterowanego testami (32.45z)
Monolith to Microservices. Evolutionary Patterns to Transform Your Monolith (186.15z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (25.93z)
Jenkins 2: Up and Running. Evolve Your Deployment Pipeline for Next Generation Automation (220.15z)
Czysty kod. Podrêcznik dobrego programisty (42.09z)
Systemy reaktywne. Wzorce projektowe i ich stosowanie (20.90z)
Designing Delivery. Rethinking IT in the Digital Service Economy (169.15z)
Praktyczne podej¶cie do in¿ynierii oprogramowania (133.26z)
Programming Beyond Practices. Be More Than Just a Code Monkey (109.65z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie IV (21.95z)
Mercurial: The Definitive Guide. The Definitive Guide (152.15z)
Building Micro-Frontends (186.15z)

Pozostae z serii: Inne

Word 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. ePub (52.90z)
Windows XP PL. Ksiêga eksperta (85.00z)
Java EE 8 and Angular (149.00z)
CCBA(R) and CBAP(R) Certifications Study Guide (94.99z)
Po prostu Word 97 (24.00z)
PHP 8 i SQL. Programowanie dla pocz±tkuj±cych w 43 lekcjach (43.45z)
Algorytmy w C (55.00z)
Excel 2007 Pocket Guide. 2nd Edition (33.92z)
Delphi 2 (55.00z)
Najlepsze praktyki w Kubernetes. Jak budowaæ udane aplikacje (32.45z)
Windows PowerShell w miesi±c. Wydanie III (42.35z)
Serwis firmowy. Od pomys³u do gotowej witryny. Poradnik mened¿era. eBook. Mobi (27.90z)
Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie (119.00z)
Application Development with Qt Creator (94.99z)
Apache Spark Deep Learning Cookbook (179.00z)
Kobiety globalne w ¶wiecie start-upów. Rozmowy w Dolinie Krzemowej (41.07z)
Word 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik (67.00z)
Kryptografia i bezpieczeñstwo sieci komputerowych. Matematyka szyfrów i techniki kryptologii (99.00z)
Kontrola wersji z systemem Git. Narzêdzia i techniki programistów. Wydanie II (37.95z)
FISZKI audio chiñski Starter (15.19z)

Dobry stomatolog Szczecin | Katalog4u to moderowany Katalog SEO stron internetowych | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet kuków telefon | Komornik Ursynów