e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Head First. Fizyka. Edycja polska

Heather Lang
promocja -44%
cena: 97.232142857143 z 54.45 z
Data wydania: 2012-10-16
stron: 936, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Naucz siê my¶leæ jak fizyk - obserwuj, eksperymentuj, rozwi±zuj zadania!

Je¶li przera¿a Ciê my¶l o kolejnej klasówce z fizyki, chcia³by¶ zrozumieæ, jak funkcjonuje otaczaj±cy Ciê ¶wiat, albo lubisz poznawaæ nowe rzeczy - ta niezwyk³a ksi±¿ka jest w³a¶nie dla Ciebie. Masz przed sob± nowoczesny podrêcznik, skonstruowany wed³ug najnowszych metod z zakresu teorii nauczania. Dziêki niemu nie tylko zrozumiesz prawa fizyki, ale równie¿ polubisz rozwi±zywanie zadañ z tej dziedziny. Oto ksi±¿ka, z któr± fizyka stanie siê Twoim ulubionym przedmiotem.
Ksi±¿ka "Head First. Fizyka. Edycja polska" stanowi kompletny podrêcznik do mechaniki i podstawowych zastosowañ fizyki. Dziêki niej opanujesz zapis liczb w notacji naukowej, poznasz jednostki uk³adu SI, dowiesz siê, jak pracowaæ z wektorami, zrozumiesz zasady dynamiki Newtona i prawa rz±dz±ce ruchem po okrêgu oraz prostym ruchem harmonicznym. Krótko mówi±c, z pomoc± tego podrêcznika nauczysz siê uto¿samiaæ wiedzê fizyczn± ze zjawiskami, które obserwujesz codziennie wokó³ siebie, a tak¿e wykszta³cisz w sobie umiejêtno¶æ rozwi±zywania rozmaitych problemów fizycznych.
  • Wykresy, równania i wektory
  • Równania ruchu
  • II i III zasada dynamiki Newtona
  • Zasada zachowania energii
  • Ruch obrotowy i ruch po okrêgu
  • Potencja³ grawitacyjny
  • Funkcje sinus i cosinus
  • Prosty ruch harmoniczny

Z tym podrêcznikiem fizyka stanie siê prosta i fascynuj±ca!Cena: 54.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Ksi±¿ki oko³oszkolne

Fascynuj±ca matematyka (38.57z)
Head First Algebra. Edycja polska (79.00z)
Podstawy statystyki z przyk³adami w R (94.28z)
Metody i techniki sztucznej inteligencji (42.42z)
Domowe lekcje matematyki (18.24z)
Jak tego dowie¶æ - krótka opowie¶æ. Dowody matematyczne dla ka¿dego (29.00z)
Teoria sygna³ów. Wstêp. Wydanie II (69.00z)
Planimetria i geometria analityczna. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Jak zdaæ egzamin zawodowy w technikum informatycznym? Kwalifikacje E.12, E.13, E.14 (28.46z)
Pracownia komputerowa. Poradnik dla nauczyciela (14.90z)
Technika pisania prac magisterskich i licencjackich. Poradnik (16.20z)
Przygody Bajtazara 25 lat Olimpiady Informatycznej - wybór zadañ (63.20z)
Prawdopodobieñstwo i statystyka. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 7 - 8. Czê¶æ 1. Doskonalimy logiczne my¶lenie, rozumowanie, spostrzegawczo¶æ i percepcjê wzrokowo-s³uchow± (18.67z)
Funkcja kwadratowa i funkcja wymierna. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Trening superkreatywno¶ci dla dzieci (21.95z)
Head First. Statystyka. Edycja polska (69.00z)
Domowe lekcje matematyki (16.45z)
Trygonometria. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Ekonometria Zbiór zadañ (37.97z)

Pozostae z serii: Inne

Spring w Akcji. Wydanie III (37.95z)
Hands-On Application Penetration Testing with Burp Suite (139.00z)
C# Cookbook (220.15z)
Penetration Testing with Shellcode (139.00z)
Microsoft Visual C# 2015 Krok po kroku (78.96z)
Dreamweaver CS3. Tworzenie stron internetowych. Projekty (29.00z)
SketchUp 2015. Kurs video. Poziom pierwszy. Podstawy modelowania 3D - dom i wnêtrze (39.00z)
Maple. Podrêcznik (21.95z)
Oracle. Projektowanie rozproszonych baz danych (42.00z)
AI for People and Business. A Framework for Better Human Experiences and Business Success (186.15z)
Mapowanie wra¿eñ. Kreowanie warto¶ci przy pomocy ¶cie¿ek klienta, schematów us³ug i diagramów. Wydanie II (57.85z)
Adobe Flash CS6 i ActionScript 3.0. Interaktywne projekty od podstaw (54.45z)
High Performance Images. Shrink, Load, and Deliver Images for Speed (126.65z)
Django 3. Praktyczne tworzenie aplikacji sieciowych. Wydanie III (48.95z)
Kafka w praktyce. Przetwarzanie strumieniowe i potoki danych o du¿ej skali. Wydanie II (99.00z)
Switching to the Mac: The Missing Manual, Mountain Lion Edition (126.65z)
Learning Java Lambdas (119.00z)
Hands-On Microservices Monitoring and Testing (109.00z)
Interactive Dashboards and Data Apps with Plotly and Dash (159.00z)
HTML. Kurs webmastera (44.90z)

feniks24 | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet hucisko telefon | wolne domki na nocleg w domkach wolne domki Sopot last minute domki nad morzem | hotel spa ciechocinek | cr media