e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Head First Object-Oriented Analysis and Design. Edycja polska (Rusz g³ow±!)

Brett D. McLaughlin, Gary Pollice, David West
promocja -44%
cena: 77.589285714286 z 43.45 z
Data wydania: 2013-02-19
stron: 616, miêkka oprawa, format: 200x230

wicej na stronie helion.pl

Poznaj techniki analizy i projektowania obiektowego

 • Naucz siê zbieraæ wymagania od u¿ytkowników systemu
 • Zarz±dzaj zmianami w specyfikacji
 • Przeprowad¼ analizê i wykonaj projekt
Systemy informatyczne staj± siê coraz bardziej rozbudowane. Programowanie obiektowe znacznie u³atwia ich tworzenie i pó¼niejsze modyfikacje, aby jednak system by³ sprawny i funkcjonalny, musi zostaæ zaprojektowany w oparciu o prawid³owo zebrane wymagania. Tu równie¿ z pomoc± przychodzi metodologia obiektowa - wzorce projektowe, jêzyk UML i odpowiednie narzêdzia niezwykle u³atwiaj± przygotowanie dobrego projektu.
Je¶li rozbudowane przyk³ady, skomplikowane diagramy i niezrozumia³e wywody teoretyczne wywo³uj± w Tobie niechêæ, koniecznie siêgnij po tê ksi±¿kê! Dziêki niej poznasz metody analizy i projektowania obiektowego w nietypowy i ciekawy sposób, wykorzystuj±cy najnowsze teorie skutecznego przekazywania wiedzy. Przeczytasz o tym, w jaki sposób warto gromadziæ wymagania i oczekiwania u¿ytkowników wobec projektowanego systemu, jak uwzglêdniaæ w projekcie postulowane zmiany i przeprowadzaæ proces analizy obiektowej. Nauczysz siê stosowaæ notacjê UML do przedstawiania struktury systemu i przetwarzanych przez niego danych. Dowiesz siê tak¿e, jak testowaæ projektowany system.
 • Zasady i cele projektowania obiektowego
 • Gromadzenie wymagañ
 • Przypadki u¿ycia
 • Analiza obiektowa
 • Diagramy UML przedstawiaj±ce strukturê systemu
 • Korzystanie ze wzorców projektowych
 • Projektowanie architektury systemu
 • Testowanie


Cena: 43.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: UML - Programowanie

Metody automatycznego rozpoznawania wzorców (22.40z)
Jêzyk UML. Kurs video. Poziom pierwszy. Modelowanie systemów informatycznych (29.00z)
UML 2.0. Wprowadzenie (20.35z)
UML 2.0. Almanach (18.70z)
UML 2.0 w akcji. Przewodnik oparty na projektach (18.70z)
Tablice informatyczne. UML. Wydanie II (12.90z)
UML 2.x. Æwiczenia zaawansowane (16.45z)
Modelowanie systemów informatycznych w jêzyku UML 2.1 (31.20z)
Jêzyk in¿ynierii systemów SysML. Architektura i zastosowania. Profile UML 2.x w praktyce (18.70z)

Pozostae z serii: Inne

Microsoft Power BI Quick Start Guide (179.00z)
In¿ynieria chaosu. Odporno¶æ systemów w praktyce (37.95z)
Photoshop CS4 PL. Ilustrowany przewodnik (19.90z)
Rysunek techniczny maszynowy i komputerowy zapis konstrukcji (39.00z)
Beginning Java Data Structures and Algorithms (89.90z)
Monitoring with Graphite. Tracking Dynamic Host and Application Metrics at Scale (169.15z)
Bioinformatics Data Skills. Reproducible and Robust Research with Open Source Tools (186.15z)
Linux. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II (13.70z)
Bezpieczeñstwo w sieci - Jak skutecznie chroniæ siê przed atakami (25.51z)
Windows 8 PL. Zaawansowana administracja systemem. eBook. ePub (47.00z)
Kiedy kropla dr±¿y ska³ê, czyli droga do mistrzostwa w komunikacji perswazyjnej (37.00z)
Cyfrowe przetwarzanie sygna³ów. Od teorii do zastosowañ (63.20z)
Przypadek? Nie s±dzê... prawdopodobieñstwo, niepewno¶æ kwantowa, z³udzenia poznawcze (39.20z)
Marketing wirusowy w internecie (19.20z)
Microsoft Operations Management Suite Cookbook (129.00z)
DTP. Od projektu a¿ po druk. O wspó³pracy grafika z drukarzem (32.45z)
C++ Builder. Ca³kiem inny ¶wiat (45.00z)
Kotlin for Enterprise Applications using Java EE (159.00z)
BIOS. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II (14.90z)
Instant PLC Programming with RSLogix 5000 (74.99z)

radiowy oraz szybki bezprzewodowy internet krzeszów telefon voip | wolne miejsca na noclegi w Jantarze wolne pokoje Jantar last minut Mierzeja Wiślana nad morzem | zapraszamy na bezpłatną wycenę serwis laptopów ursus tylko u nas darmowa wycena | warsztaty tantry Poznań | certyfikowany test prędkości internetu w Polsce speed test internetu rekomendowany test rzeczywistej szybkości