e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -45%


Hello World! Przygoda z programowaniem dla dzieci i absolutnie pocz±tkuj±cych. Wydanie II

Warren Sande, Carter Sande
promocja -45%
cena: 49 z 26.95 z
Data wydania: 2017-04-09
stron: 488, miêkka oprawa, format: 170x230

wicej na stronie helion.pl
Nauka programowania to ¶wietny pomys³, ale musimy Ciê ostrzec: programowanie wci±ga! Je¶li nauczysz siê porozumiewaæ z komputerem w jego jêzyku, szybko zorientujesz siê, ¿e napisanie w³asnej gry, skryptu do z³o¿onych obliczeñ czy funkcjonalnej aplikacji do codziennego u¿ytku daje wielk± satysfakcjê i sprawia mnóstwo rado¶ci. Co wiêcej, programowania mo¿na nauczyæ siê niemal w ka¿dym wieku. Wystarczy odrobina cierpliwo¶ci i konsekwencji!

Trzymasz w rêce chyba najlepszy podrêcznik do nauki programowania dla osób absolutnie pocz±tkuj±cych — nawet takich, które komputera u¿ywaj± wy³±cznie do przegl±dania stron i obs³ugi poczty. W sposób szczególny nadaje siê on dla dzieci, ale skorzystaj± z niego równie¿ doro¶li, którzy chc± poznaæ podstawy programowania. Jasno i klarownie przedstawiono tu wszystkie niezbêdne informacje, a liczne (bardzo zabawne) przyk³ady pozwalaj± na g³êbsze zrozumienie prezentowanych tre¶ci. Nauka odbywa siê w jêzyku Python. Jest to jêzyk ³atwy w nauce, a przy tym bardzo popularny i wci±¿ rozwijany. Co wiêcej, przyswojenie sobie Pythona pozwala na szybk± naukê innych jêzyków!

W tym podrêczniku znajdziesz informacje m.in. o tym:
  • jak przygotowaæ siê do pracy: zainstalowaæ Pythona i napisaæ pierwsze linie kodu
  • czym s± i do czego s³u¿± zmienne, typy danych, operatory
  • czym jest GUI i jak go napisaæ
  • jakie s± rodzaje pêtli, co to s± funkcje i na czym polega obs³uga zdarzeñ
  • jak przygotowaæ symulacje komputerowe

Witaj w niezwyk³ym ¶wiecie programowania!


Warren Sande — jest in¿ynierem systemów elektronicznych. Na co dzieñ korzysta z Pythona zarówno do nauczania programowania, jak i do pisania w pe³ni profesjonalnych skryptów.

Carter Sande — jest uczniem o wielkiej pasji do technologii. Troszczy siê o szkoln± sieæ informatyczn±, chêtnie pomaga kolegom w rozwi±zywaniu problemów z komputerami, a ponadto uwielbia je¼dziæ na rowerze i graæ w stare gry wideo.


Cena: 26.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Python - Programowanie

Python in a Nutshell. A Desktop Quick Reference. 3rd Edition (254.15z)
Uczenie maszynowe w Pythonie. Leksykon kieszonkowy (24.70z)
Python. Rusz g³ow±! Wydanie II (60.39z)
Advanced Python Programming - Second Edition (159.00z)
40 algorytmów, które powinien znaæ ka¿dy programista. Nauka implementacji algorytmów w Pythonie (37.95z)
Python w uczeniu maszynowym (62.91z)
Hands-On GPU Computing with Python (109.00z)
Programowanie w Pythonie dla bystrzaków. Wydanie II (35.40z)
Mastering Python Design Patterns - Second Edition (139.00z)
Python for Unix and Linux System Administration (169.15z)
Python. Kurs dla nauczycieli i studentów. Wydanie II (51.35z)
Efektywny Python. 90 sposobów na lepszy kod. Wydanie II (49.77z)
Python i praca z danymi. Przetwarzanie, analiza, modelowanie i wizualizacja. Wydanie III (48.95z)
Matplotlib for Python Developers (139.00z)
Python. Dobre praktyki profesjonalistów (37.17z)
Interpretable Machine Learning with Python (159.00z)
Time Series Analysis with Python Cookbook (149.00z)
Python. Nowoczesne programowanie w prostych krokach. Wydanie II (48.95z)
Think DSP. Digital Signal Processing in Python (109.65z)
Flask. Kurs video. Stwórz swoj± pierwsz± aplikacjê webow± (79.00z)

Pozostae z serii: Inne

Google Wave: Up and Running (101.15z)
Graph Databases. New Opportunities for Connected Data. 2nd Edition (186.15z)
Oracle. Projektowanie rozproszonych baz danych (42.00z)
Platforma Node.js. Przewodnik webdevelopera. Wydanie III (32.45z)
EGZAMIN GIMNAZJALNY. Testy powtórzeniowe z matematyki, fizyki, chemii oraz geografii wraz z rozwi±zaniami (9.90z)
JAVA. Uniwersalne techniki programowania. Rozdzia³ 7-8 (10.52z)
Big Data Processing with Apache Spark (99.90z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania (25.00z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza Kwartalnik 2/2012. eBook. Mobi (19.95z)
Practical Simulations for Machine Learning (220.15z)
MySQL Pocket Reference. SQL Functions and Utilities. 2nd Edition (50.92z)
React dla zaawansowanych (49.00z)
Mózg i serce magiczny duet (35.02z)
Learning pandas - Second Edition (189.00z)
Recurrent Neural Networks with Python Quick Start Guide (109.00z)
Budowanie aplikacji biznesowych za pomoc± Windows Presentation Foundation i wzorca Model View ViewM (35.91z)
Learning Elastic Stack 7.0 - Second Edition (109.00z)
Krótka historia psychologii (25.71z)
Zagadki logiczne (11.94z)
Understanding Linux Network Internals (203.15z)

przedszkole Piła | tani oraz szybki bezprzewodowy internet bezprzewodowy stryszawa telefon voip kabel | seo | Sala na wynajem sale szkoleniowe kraków krowodrza Kraków | gazowanie domu