e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Gry i zabawy z zapa³kami

Piotr Kosowicz
cena: 29.90 z
Data wydania: 2020-04-21
stron: 120, miêkka oprawa, format: 170x230

wicej na stronie helion.pl

Dzieci + zapa³ki = zabawa!

Nie igraj z ogniem, ale z zapa³kami - mo¿esz. Oczywi¶cie pod warunkiem ¿e wykorzystasz je w dobrym celu. Najlepiej równocze¶nie edukacyjnym i rozrywkowym. Aby ¶wietnie siê bawiæ, a przy tym rozwijaæ wyobra¼niê, æwiczyæ siê w spostrzegawczo¶ci i logicznym my¶leniu, nie trzeba inwestowaæ ani w zaawansowan± elektronikê, ani nawet w planszówki czy gry karciane. Wystarcz± paczka zapa³ek i ksi±¿ka, któr± przygotowa³ dla Ciebie Piotr Kosowicz.

Na Gry i zabawy z zapa³kami sk³ada siê zestaw autorskich zadañ, jakich nie znajdziesz w ¿adnym podrêczniku. Adresowane s± one przede wszystkim do uczniów starszych klas szko³y podstawowej, choæ z pewno¶ci± przy rozwi±zywaniu tych zagadnieñ nie bêd± siê nudziæ ani nastolatki, ani ich rodzice i dziadkowie. Wiedza matematyczna na poziomie podstawowym mo¿e okazaæ siê przydatna, choæ nie raz, nie dwa potrzebne bêdzie tak¿e podej¶cie ca³kowicie niematematyczne, a nawet amatematyczne.

To jak, zaczynamy?
Na dobry pocz±tek wyjmij z pude³ka trzy zapa³ki i u³ó¿ je na stole tak, by powsta³ kwadrat.
Cena: 29.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Ksi±¿ki oko³oszkolne

Head First. Statystyka. Edycja polska (37.95z)
Trening superkreatywno¶ci dla dzieci (25.93z)
Technik informatyk. Testy i zadania przygotowuj±ce do egzaminu zawodowego (30.36z)
E-learning w edukacji. Jak stworzyæ multimedialn± i w pe³ni interaktywn± tre¶æ dydaktyczn± (26.95z)
Jak tego dowie¶æ - krótka opowie¶æ. Dowody matematyczne dla ka¿dego (29.00z)
Podstawy uk³adów sterowañ cyfrowych i komputerowych (24.31z)
Przygody Bajtazara 25 lat Olimpiady Informatycznej - wybór zadañ (63.20z)
Zagadki logiczne (27.00z)
Trening intelektu dla dzieci (10.95z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 7 - 8 (18.67z)
E-learning w edukacji. Jak stworzyæ multimedialn± i w pe³ni interaktywn± tre¶æ dydaktyczn± (49.00z)
Czy mo¿na mno¿yæ pieni±dze? Zdrowy rozs±dek w nauczaniu matematyki (21.99z)
Wstêp do informatyki nie tylko dla informatyków (62.10z)
Trening superkoncentracji dla dzieci (19.43z)
Statystyka (41.07z)
Matematyka przy kominku (51.76z)
Praca magisterska i dyplomowa z programem LaTeX (33.43z)
Ekonometria Zbiór zadañ (37.97z)
Matematyczne szkie³ko i oko. Mniej i bardziej powa¿ne zastosowania matmy (15.35z)
Funkcja kwadratowa i funkcja wymierna. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)

Pozostae z serii: Inne

PHP 8 i SQL. Programowanie dla pocz±tkuj±cych w 43 lekcjach (50.56z)
Tablice informatyczne. XML (12.90z)
Photoshop. Ksiêga kana³ów obrazu (77.00z)
Magia s³ów. Jak pisaæ teksty które porw± t³umy (39.90z)
Komputerowe systemy automatyki przemys³owej (39.90z)
Joomla! Praktyczne projekty. eBook. PDF (27.90z)
Nero 9. Nagrywanie p³yt CD i DVD. Æwiczenia praktyczne. eBook. Mobi (15.90z)
Adobe After Effects CC. Oficjalny podrêcznik. Wydanie II (43.45z)
Access 2010 PL. Kurs. eBook. Pdf (27.90z)
Red Hat Linux 7.1. Ksiêga eksperta (99.00z)
Projektowanie g³osowych interfejsów u¿ytkownika. Zasady do¶wiadczeñ konwersacyjnych (36.85z)
Java na serwerze - kurs przetrwania. Obóz pierwszy (49.00z)
Krakowski Kazimierz - miasto rozstañ i powrotów (wydanie I) (35.00z)
Zaczynaj od DLACZEGO. Jak wielcy liderzy inspiruj± innych do dzia³ania (25.93z)
Specyfikacja oprogramowania. In¿ynieria wymagañ. Wydanie III (54.45z)
Excel 2013. Kurs video. Sztuczki i gotowe rozwi±zania (19.00z)
Wieczne opó¼nienie. Zarz±dzanie projektami IT (35.40z)
Skuteczna reklama na LinkedInie (12.90z)
ABC systemu Windows 7 PL (16.45z)
Angielski dla specjalistów IT. Kurs video. Swobodnie dogadaj siê w pracy (79.00z)