e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne


Grafika w Internecie. eBook. Mobi

Shelley Powers
cena: 62.90 z
Data wydania: 2012-09-06
stron: 664, oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Spraw, by Twoja strona wygl±da³a profesjonalnie!

 • Jaki format wybraæ dla plików graficznych?
 • Jak tworzyæ grafikê u¿ytkow±?
 • Jak wykorzystaæ grafikê wektorow±?
Wszyscy doskonale wiemy o tym, ¿e o warto¶ci strony internetowej ¶wiadcz± tre¶ci na niej umieszczone. Nie da siê jednak zaprzeczyæ, ¿e forma, w jakiej s± one podane, równie¿ ma znaczenie. Osi±gniêcie równowagi w tym zakresie nie jest rzecz± ³atw±. Jak sprawiæ, ¿eby nie dosz³o do przerostu formy nad tre¶ci±? Jak zapewniæ optymalny stosunek jako¶ci u¿ytych grafik do ich objêto¶ci (w koñcu przepustowo¶æ ³±czy nie jest nieskoñczona)? Przy du¿ej liczbie odwiedzaj±cych ró¿nica kilku kilobajtów mo¿e prze³o¿yæ siê na ogromny wzrost obci±¿enia ³±czy, a co za tym idzie, wzrost kosztów utrzymania strony. Wydawa³oby siê, ¿e te i wiele innych kwestii mog± rozwi±zaæ tylko profesjonali¶ci. Jednak wcale nie musi tak byæ! Ka¿dy, kto przeczyta tê ksi±¿kê, bêdzie czu³ siê swobodnie w zagadnieniach zwi±zanych z publikacj± i wykorzystaniem grafiki w Internecie!
Dziêki ksi±¿ce "Grafika w internecie" poznasz wszystkie aspekty pracy z obrazami umieszczanymi w globalnej sieci. Shelley Powers przedstawi Ci wykorzystywane formaty plików graficznych oraz poka¿e, do czego ka¿dy z nich nadaje siê najlepiej. Zdobêdziesz wiedzê na temat dostêpnych narzêdzi do obróbki grafiki - zarówno tych p³atnych, jak i darmowych. Ponadto nauczysz siê tworzyæ miniatury zdjêæ i uk³adaæ zdjêcia na stronie. Dowiesz siê, jak tworzyæ grafikê u¿ytkow±, jakie zasady obowi±zuj± przy pracy z grafik± wektorow± oraz jakie mo¿liwo¶ci drzemi± w formacie SVG. Na koniec zapoznasz siê z tematami zwi±zanymi z projektowaniem stron internetowych - zrozumiesz, jak wykorzystaæ kaskadowe arkusze stylów (CSS), jak przygotowaæ dobr± i przejrzyst± stronê oraz jak dynamicznie zmieniaæ w³a¶ciwo¶ci grafiki! Je¿eli my¶lisz, ¿e praktyczne wykorzystanie grafiki na stronach WWW to wiedza tajemna, ta ksi±¿ka z pewno¶ci± to zmieni!
 • Formaty plików graficznych i ich zastosowanie
 • Przygotowanie zdjêæ do publikacji w Internecie
 • Narzêdzia do obróbki grafiki - p³atne i darmowe
 • Edytory obrazów dostêpne online
 • Tworzenie miniatur
 • Sposoby uk³adania zdjêæ na stronie
 • Narzêdzia do automatycznego generowania galerii oraz pokazów slajdów
 • Tworzenie grafiki u¿ytkowej
 • Wykorzystanie grafiki wektorowej i formatu SVG
 • Zastosowanie kaskadowych arkuszy stylów (CSS)
 • Zasady tworzenia dobrych stron WWW
 • Narzêdzia u³atwiaj±ce projektowanie stron WWW
 • Dynamiczna modyfikacja grafik
 • Automatyzacja obróbki grafiki - narzêdzie ImageMagick oraz obróbka za pomoc± PHP/GD
 • Sposób wykorzystania serwisów Google Maps oraz Yahoo! Maps
 • £±czenie danych z grafik±

Poznaj wszystkie aspekty praktycznego wykorzystania grafiki w Internecie!



Cena: 62.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

REST in Practice. Hypermedia and Systems Architecture (135.15z)
Head First C#. Edycja polska. eBook. Pdf (77.00z)
Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie IV. eBook. Mobi (19.90z)
Inbound marketing. Daj siê poznaæ w Google, serwisach spo³eczno¶ciowych i na blogu (44.90z)
JavaScript. Wprowadzenie. eBook. Pdf (34.90z)
Eclipse (152.15z)
Nero 9. Nagrywanie p³yt CD i DVD. Æwiczenia praktyczne. eBook. Mobi (15.90z)
Propose, Prepare, Present. How to become a successful, effective, and popular speaker at industry conferences (50.92z)
Windows Azure. Wprowadzenie do programowania w chmurze. eBook. Pdf (31.99z)
Prototype to Product. A Practical Guide for Getting to Market (126.65z)
Sztuka doczesnej m±dro¶ci (27.00z)
PHP. Obiekty, wzorce, narzêdzia. Wydanie III. eBook. ePub (62.90z)
Linux Server Hacks. 100 Industrial-Strength Tips and Tools (84.92z)
MBO - prosta i skuteczna technika zarzadzania Twoja firm± (49.00z)
PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II. eBook. Pdf (47.00z)
Lean Analytics. Use Data to Build a Better Startup Faster (143.65z)
Moodle. Stwórz w³asny serwis e-learningowy. eBook. ePub (23.90z)
Geek w ¶wiecie korporacji. Podrêcznik kariery programisty. eBook. ePub (31.99z)
Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka. Wydanie II. eBook. ePub (29.90z)
FISZKI audio j. niemiecki Starter (15.19z)

Pozostae z serii: Inne

Tybet. Legenda i rzeczywisto¶æ. Wydanie 2 (55.92z)
Tre¶æ jest kluczowa. Jak tworzyæ powalaj±ce blogi, podkasty, wideo, e-booki, webinaria (i inne) (26.95z)
Jêzyk C++ mechanizmy, wzorce, biblioteki (54.50z)
Praktyczna improwizacja. Jak techniki improwizacji mog± usprawniæ ka¿dy aspekt Twojego ¿ycia (20.35z)
Python w zadaniach. Programowanie dla m³odzie¿y. Poziom podstawowy (37.17z)
Julia 1.0 Programming (139.00z)
Amazon Fire Phone: The Missing Manual (92.65z)
ReasonML Quick Start Guide (94.99z)
Windows Server 2008 Security Resource Kit (92.61z)
Excel w obliczeniach naukowych i technicznych (21.45z)
Java 9 with JShell (189.00z)
Linux Device Drivers Development (179.00z)
Large-Scale Scrum. Zwinne zarz±dzanie du¿ym projektem z LeSS (32.45z)
Continuous Delivery in Java. Essential Tools and Best Practices for Deploying Code to Production (203.15z)
PHP 5. Narzêdzia dla ekspertów. eBook. Mobi (62.90z)
Ci±g³e dostarczanie oprogramowania w jêzyku Java. Najlepsze narzêdzia i praktyki wdra¿ania kodu (34.50z)
ASP.NET Core 5 for Beginners (159.00z)
Microsoft Windows Vista Exam 70-620 Guide (42.42z)
Statystyka z programem Statistica (30.19z)
Kobiety globalne w ¶wiecie start-upów. Rozmowy w Dolinie Krzemowej (39.20z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet kurów telefon | torby papierowe z nadrukiem | nocleg ciechocinek | kurs tantry Poznań