e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Analiza danych
Seria: Inne
Promocja: -44%


Google Analytics w biznesie. Poradnik dla zaawansowanych. Wydanie II

Martyna Zastro¿na
promocja -44%
cena: 49.017857142857 z 27.45 z
Data wydania: 2022-04-01
stron: 200, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie helion.pl

Najwa¿niejsze narzêdzie analityczne Google? Wykorzystaj je maksymalnie. Na 120%!

Google Analytics to internetowe narzêdzie, które Google oferuje nieodp³atnie ka¿demu, kto prowadzi dzia³alno¶æ online. Dziêki niemu mo¿liwe jest zbieranie i analizowanie danych generowanych przez internautów poruszaj±cych siê w sieci, wchodz±cych na stronê firmy i podejmuj±cych za po¶rednictwem jej serwisu internetowego rozmaite aktywno¶ci. Dla osoby sprawnie poruszaj±cej siê w panelu u¿ytkownika Google Analytics stanowi przebogate ¼ród³o wiedzy o klientach firmy - ich zwyczajach, zainteresowaniach, oczekiwaniach, zachowaniach itd. Te informacje mog± byæ podstaw± do usprawnienia obs³ugi klienta online, a co za tym idzie - przyczyniæ siê do zwiêkszenia ruchu i sprzeda¿y w serwisie WWW przedsiêbiorstwa.
Umiejêtnie zaprzêgniêty do pracy Google Analytics zapewnia przewagê rynkow±. Jednak s³owem kluczem jest tu „umiejêtnie”. Nie wystarczy bowiem podpi±æ firmowy serwis pod panel analityczny i od czasu do czasu logowaæ siê do „analityksów”. Trzeba siê nauczyæ czytaæ zbierane przez Google dane, eksportowaæ je i zestawiaæ w sposób, który bêdzie najlepiej odpowiada³ potrzebom i celom biznesowym firmy. Jak pisze autorka, z Google Analytics - zw³aszcza w jego nowej ods³onie - da siê wyci±gn±æ 120% mo¿liwo¶ci! Jak to zrobiæ? Tego siê dowiesz z tej ksi±¿ki, w drugim wydaniu pog³êbionej o wiedzê dotycz±c± wizualizacji danych w Google Data Studio, a tak¿e pracy z danymi wyeksportowanymi do BigQuery.


Cena: 27.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Analiza danych

Tableau Prep: Up & Running (220.15z)
Feedback Control for Computer Systems. Introducing Control Theory to Enterprise Programmers (143.65z)
Learn Odoo (159.00z)
Digital Transformation with Dataverse for Teams (139.00z)
Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji (35.99z)
Hands-On Exploratory Data Analysis with R (94.99z)
Analytical Skills for AI and Data Science. Building Skills for an AI-Driven Enterprise (254.15z)
Big Data Analytics with SAS (179.00z)
Getting Started with Elastic Stack 8.0 (159.00z)
Data Processing with Optimus (129.00z)
Innovative Tableau. 100 More Tips, Tutorials, and Strategies (254.15z)
Data Mesh (254.15z)
Binary Analysis Cookbook (109.00z)
The Discipline of Organizing: Professional Edition (169.15z)
Principles of Strategic Data Science (69.90z)
Think Stats. 2nd Edition (109.65z)
Communicating with Data (254.15z)
Hands-On Data Analysis with Scala (119.00z)
Building Data Science Applications with FastAPI (159.00z)
Data Source Handbook. A Guide to Public Data (63.74z)

Pozostae z serii: Inne

Understanding Open Source and Free Software Licensing (126.65z)
Windows 2000 Professional. Vademecum Profesjonalisty (45.00z)
97 Things Every UX Practitioner Should Know (169.15z)
Using Joomla!. 2nd Edition (135.15z)
Natural Language Processing Fundamentals (129.00z)
Java Persistence. Programowanie aplikacji bazodanowych w Hibernate. Wydanie II (54.45z)
Ksi±¿ka dla skutecznych szefów. Znane i mniej znane drogi do sukcesu w kierowaniu lud¼mi. Wydanie II rozszerzone (62.90z)
Anatomia dysków twardych. Katalog (121.00z)
XML Publishing with Adobe InDesign (42.42z)
Java. Techniki zaawansowane. Wydanie IX (96.85z)
Microservice Architecture. Aligning Principles, Practices, and Culture (143.65z)
MATLAB. Æwiczenia (14.90z)
Komputer kwantowy. Programowanie, algorytmy, kod (36.85z)
Wprowadzenie do teori automatów, jêzyków i obliczeñ (66.21z)
Learn Clip Studio Paint - Third Edition (159.00z)
The Art of Micro Frontends (129.00z)
Po prostu Netscape (21.00z)
QuickBooks 2016: The Missing Manual. The Official Intuit Guide to QuickBooks 2016 (143.65z)
Test-Driven Java Development, Second Edition (179.00z)
CSS. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. ePub (47.00z)

zajdzyj Serwis laptopów pruszków naprawimy wszystko | pensjonat nad morzem Ostrowo pensjonaty wakacyjny pensjonat | Super szybki, nawet 200Mbit/s z Telewizją i telefonem światłowód Stryszawa w Sucha Beskidzka, Stryszawa, Krzeszów, Kuków | co to jest fumigacja | NAJLEPSZE - strony internetowe Piła